αἴτιος αἰτία αἴτιον

Search Lemma: 
αἴτιος
DEFINITION: 
(+gen.) -den suçlu/sorumlu olan, -e neden olan, -in nedeni olan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yasa ve Yargılama
FREQUENCY RANK: 
119

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B4%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%E1%BC%B4%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD