Lemma Definition Part of Speech Semantic Group Frequency Ranksort descending
[artikel, tek başına kullanıldığında işaret zamiri yerine geçer]
belgili tanımlık Zamirler/Soru Sözcükleri 1
bizzat, kendi, kendisi;(+artikel) aynı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 2
ve, ile, bile, dahi (καί...καί hem … hem de)
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 3
ama, fakat, lakin, ise
bağlaç: eşbağımlı Edatlar 4
Kim? Ne? Hangi? (interrog. pron./adj.)
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 5
olmak, mevcut olmak, bulunmak
fiil: kuralsız İnsanlık ve Varlık 6
bu, bunlar; μετὰ ταῦτα bundan sonra
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 7
veya, ya da (ἤ...ἤ = ya … ya da)
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 8
(+dat.) -de, içinde, yakınında, ortasında, üzerinde
edat Yön - Dolay 9
iken … ise, bir yandan … öte yandan
bağlaç: eşbağımlı Edatlar 10
herhangi biri, herhangi bir şey, bazı, biri (enklitik indef. pron./adj.)
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 11
ki bu, ki o
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 12
çünkü, zira, şu sebeple
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 13
hayır, … değil, -me/-ma
zarf Bağlaçlar/Zarflar 14
söylemek, konuşmak, demek, anlatmak; (+inf.) -mesini söylemek
fiil: -ω damaksıl gövde Yazma ve Konuşma 15
gibi, aynı şekilde; (+adj) ne kadar …, nasıl …; (+sup) mümkün olduğu kadar …
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 16
ve; τε…τε hem … hem de
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 17
(+acc.) -e, -e doğru, -in içine, -de; (kişi) -e karşı, -e göre, -e hitaben
edat Yön - Dolay 18
(+gen.) -in hakkında, üzerine; (+dat.) -in üzerinde, ardında, -için, yoluyla; (+acc.) -e göre, -e karşı, amacıyla
edat Yön - Dolay 19
(+gen.) yukarıdan, -in içine, -mek için; (+acc.) yukarıdan aşağıya, esnasında, -in içinden, -inkarşısında
edat Yön - Dolay 20
ben, benim; (pl.) biz, bizim
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 21
(+acc.) -e karşı, (+gen) -adına, çıkarına, (+dat) -e karşı, -nın huzuruna
edat Yön - Dolay 22
olmak, meydana gelmek, olmak, bulunmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] İnsanlık ve Varlık 23
(+subj.) eğer, -se, -mezse
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 24
(+gen.) arasından, aracılığıyla, arayla; (+acc.) yüzünden, sebebinden
edat Dolaysız Edat 25
fakat, ise
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 26
bütün, tüm, her
isim: 3. çekim grubu kuralsız Ölçüler ve Sayılar 27
sahip olmak, -i olmak, elde etmek
fiil: -ω damaksıl gövde Alma ve Verme 28
(+gen.) -den, -den dışarı, -in dışında, hariç
edat Yön - Dolay 29
çok, bol, önemli
isim: 3. çekim grubu kuralsız Ölçüler ve Sayılar 30
(+gen.) etrafında, çevresinde
edat Yön - Dolay 31
(olumsuzluk eki), (adv.) değil; (εἰ δέ μη – aksi takdirde, olmazsa, yoksa)
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 32
ki o, ki o şey; her kim, her ne
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 33
(ind.) koşul/şüphe; (opt.) olasılık, (pron.pers.) gerçekleşebilir/geçmişte olabilecek bir durumu-isteği gösterir
zarf Edatlar 34
sen, senin; siz, sizin
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 35
(adv.) yukarıya, yukarıda; (praep. +gen.) -in üzerine, (+dat.) -in üstünde, tepesine, (+acc.) boyunca, (zaman) esnasında
edat Yön - Dolay 36
zira, çünkü, -dığından
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 37
eğer, -se, -sa
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 38
başka, diğer, öteki, farklı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 39
(+gen.) (yer) -den, -den uzakta, (zaman) -den beri, -den itibaren, -in ardından
edat Yön - Dolay 40
söylemek, itiraf etmek, bildirmek, beyan etmek
fiil: -μι grubu Yazma ve Konuşma 41
(+gen., dat.) -in altında; (+gen.pers.age.) yüzünden, tarafından; (+acc.) in altında, eteğinde
edat Yön - Dolay 42
yapmak, yaratmak, imal etmek; (med&pass.) keşfetmek, kendisi için yapmak, evlat edinmek, gerçekleştirilmek
fiil: kaynaşmış İş ve Dinlence 43
böylece, bu yüzden, şüphesiz ki
zarf Edatlar 44
söz, mesel, kanıt, söylenti, tartışma, düzyazı, söylev; (pl.) yazın, akıl, us, sağduyu, düşünce
isim: 2. çekim grubu Yazma ve Konuşma 45
(+gen.) yanına; (+dat.) yakınına; (+acc.) -e doğru, boyunca, -in yakınında
edat Yön - Dolay 46
bu şekilde, böylece
zarf Bağlaçlar/Zarflar 47
iki şeyden: birincisi, daha büyüğü, daha yaşlısı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zaman 48
tanrı, tanrıça
isim: 2. çekim grubu Din 49
(+gen.) arasında, eşliğinde; (+acc.) arkasında, (+dat) içinde
edat Dolaysız Edat 50
(reflex.pron.) kendi, kendisinin
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 51
büyük, iri, kocaman, yüksek, uzun, ağır, geniş
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 52
… değil, … bile değil, üstelik hiç
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 53
(bahsi geçen birşeyden söz ederken) bu, o, şu
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 54
böyle, bunun gibi, o kadar mükemmel/önemli/güçlü
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 55
değersiz; hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 56
söyledim, dedim (2 aor. → λέγω, φημί)
fiil: kuralsız Yazma ve Konuşma 57
iyi, soylu, yiğit, hayırlı, fevkalade
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Etik ve Ahlak 58
(encli. praep.) en azından, kuşkusuz, doğrusu; o halde, öyleyse
zarf Edatlar 59
şüphesiz, kesinlikle, elbette, muhakkak; buna göre, bu durumda
zarf Edatlar 60
kent-devlet, kent
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli İktidar ve Toplum 61
bir, 1
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 62
ileri atmak, fırlatmak; (mid.) atılmak, kendini atmak, yönelmek
fiil: -μι grubu İş ve Dinlence 63
(+gen.) -den yoksun olmak, -e ihtiyacı olmak, istemek
fiil: kaynaşmış Alma ve Verme 64
insan
isim: 2. çekim grubu İnsanlık ve Varlık 65
görmek, bakmak, incelemek; (+gen) işitmek
fiil: kaynaşmış Duyular ve Hisler 66
yalnız, yalnız yaşayan
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 67
ne … ne de
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 68
hangi; öyle, öyle bir; nasıl bir, hangi bir; οἷός τε (+ inf.) -i yapabilir, -e muktedir; οἷόν τε (+inf.) mümkündür
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 69
almak, bulmak, yüklenmek, sahip olmak, elde etmek
fiil: -ω akışkan gövde Alma ve Verme 70
(+acc.) -gibi/-miş gibi görünmek, kabul görmek, uygun görünmek, karar vermek; (+inf.) -mek uygun/yararlı görünüyor
fiil: -ω damaksıl gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 71
ikisinden biri, öbürü, diğeri
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 72
kötü, çirkin, hoş olmayan, fena
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 73
adam, koca, birey, fert
isim: 3. çekim grubu kuralsız İnsanlık ve Varlık 74
-dığı zaman, -ınca
bağlaç: yantümce bağlacı Zaman 75
o kadar büyük, öyle çok; kadar, ne kadar çok; (adv.) hemen hemen, yaklaşık ; (pl.) öyle çok ki
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 76
çağırmak, adlandırmak, seslenmek, davet etmek
fiil: kaynaşmış Yazma ve Konuşma 77
beden, ceset
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Vücut Bölümleri 78
(+acc.&+inf.) gerekir, lazımdır, icap eder
fiil: kişisiz Etik ve Ahlak 79
gibi, bunun gibi, örneğin, söz gelimi, mesela, sanki; (+conj.) -mek için, -mesi için, - olsun diye
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 80
vermek, sağlamak, sunmak; bağışlamak, düşüncesini söylemek
fiil: -μι grubu Alma ve Verme 81
gene, hala, bundan başka
zarf Zaman 82
tabiat, doğa; karakter, mizaç, huy
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli Dünya Düzeni 83
küçük, ufak, minik; kısa, önemsiz, vasat, az
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 84
yapabilmek, -e muktedir olmak, -anlamına gelmek; (+inf.) -mek mümkündür
fiil: kişisiz İş ve Dinlence 85
gibi; - olarak; (+conj.) öyle … ki, o kadar … ki; (+inf.) -mek için, - olsun diye
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 86
başlangıç, köken, ilke, idare, iktidar, otorite
isim: 1. çekim grubu Zaman 87
her, her biri
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 88
gün, gündüz
isim: 1. çekim grubu Dünya Düzeni 89
yaratmak, ürün vermek, doğurmak; (med.) meydana gelmek, ortada bitmek
fiil: -ω sesli harfli gövde Dünya Düzeni 90
bütün, her; (pl.) hepsi
isim: 3. çekim grubu kuralsız Ölçüler ve Sayılar 91
(+dat.) benzer, aynı, eşit,, eşdeğer
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 92
şimdi
zarf Zaman 93
toprak, kara, arazi, memleket
isim: 1. çekim grubu Dünya 94
güç, kuvvet, erk; iktidar
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli Savaş ve Barış 95
güzel, soylu, hoş
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 96
(+gen.) -in efendisi olan, efendi, vasi, imparator
isim: 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 97
daha çok, daha fazla
zarf Bağlaçlar/Zarflar 98
bu, buradaki, şu
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 99
bütün oluşturan, bütün, tam
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 100
pay, kısım, parça, sıra, dizi, hisse, rol
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Ölçüler ve Sayılar 101
o halde, öyleyse, nitekim, gerçekten de
zarf Edatlar 102
benim, bana ait
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 103
(+dat.) -den istifade etmek, kullanmak; (+dat. and adv.) biriyle hasım/hısım olmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] İktidar ve Toplum 104
iki, 2
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 105
zaman
isim: 2. çekim grubu Zaman 106
eşit, (+dat.) benzeri, -e denk
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 107
(conj.) -dığı zaman, her ne zaman … ise
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 108
sadece, yalnızca
zarf Bağlaçlar/Zarflar 109
bilmek (pf. in prae.)
fiil: kuralsız Zihin, Algılama ve Öğrenme 110
kral, şef, prens
isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli İktidar ve Toplum 111
Oh! Ah!
ünlem Edatlar 112
istemek, arzulamak, bir kanıya sahip olmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Duyular ve Hisler 113
parlatmak, gün yüzüne çıkarmak, işaret etmek, ortaya çıkarmak; (pass.) görünmek, açığa çıkmak
fiil: -ω akışkan gövde Gösterme ve Bulma 114
yazı yazmak, çizmek, resim yapmak, kaydetmek
fiil: -ω dudaksıl gövde Yazma ve Konuşma 115
getirmek, taşımak, tahammül etmek, ödemek
fiil: kuralsız İş ve Dinlence 116
ruh, soluk, can, hayat, benlik, zeka
isim: 1. çekim grubu İnsanlık ve Varlık 117
hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey; hiç
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 118
(+gen.) -den suçlu/sorumlu olan, -e neden olan, -in nedeni olan
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Yasa ve Yargılama 119
yine, yeniden, geri, aksine, tersine
zarf Yön - Dolay 120
özellikle, bilhassa, tercihen, aşağı yukarı, takriben
zarf Bağlaçlar/Zarflar 121
başlamak; (+gen.) -den çıkmak, doğmak, olmak; (+dat.) yanında olmak, yönetmek
fiil: -ω damaksıl gövde İnsanlık ve Varlık 122
(+gen.) başlamak, yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek, girişmek, -e başlamak
fiil: -ω damaksıl gövde Zaman 123
kadın, eş, karı
isim: 3. çekim grubu kuralsız İnsanlık ve Varlık 124
vaktiyle, eskiden, bir gün; sonunda
zarf Zaman 125
(adv.) orada, -dığı yerde, -ince; (conj. +subj./opt.) -mak amacıyla, -sın diye
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 126
isim, özel isim, nam, ifade, deyiş
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Yazma ve Konuşma 127
(+gen) -in ötesinde, -için, -den yana; (+acc.) -in ötesinde, -in üstünde
edat Dolaysız Edat 128
artık, bundan böyle, zaten
zarf Zaman 129
baba
isim: 3. çekim grubu kuralsız Aile ve Arkadaşlık ve Ev 130
duymak, kulak vermek; (+gen.) birini dinlemek, birine itaat etmek
fiil: -ω sesli harfli gövde Duyular ve Hisler 131
soy, ırk, köken, aile, tür, cins
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Aile ve Arkadaşlık ve Ev 132
yer, toprak, memleket
isim: 2. çekim grubu Dünya 133
ifa etmek, katetmek, -ile meşgul olmak
fiil: -ω dişsil gövde İş ve Dinlence 134
birinci, ilk, önce gelen
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 135
bulmak, keşfetmek, rastlamak, hayal etmek
fiil: -ω damaksıl gövde Gösterme ve Bulma 136
çocuk, hizmetkar
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Aile ve Arkadaşlık ve Ev 137
gelmek, gitmek, dönmek
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Hareket 138
erkek çocuk
isim: 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 139
su, her çeşit su
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Dünya Düzeni 140
kendi, kendine özgü, özgün, garip
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 141
senin, seninki
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 142
bilmek, tanımak, anlamak, karar vermek, sezmek
fiil: -ω damaksıl gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 143
(+gen) rastlamak, elde etmek; (+part.) tesadüfen yapmak, elde etmek, kurayla payına düşmek
fiil: -ω akışkan gövde İnsanlık ve Varlık 144
dikmek, dayamak, kaldırmak, sabitleştirmek
fiil: -μι grubu İş ve Dinlence 145
birlikte, beraber, aynı zamanda; (+dat.) -ile aynı zamanda, birlikte
zarf Zaman 146
götürmek, sevketmek, ilerlemek; (med.) yönetmek, zaman geçimek
fiil: -ω damaksıl gövde Hareket 147
tavır, davranış, tutum; (pl.) karakter, ifade tarzı
isim: 2. çekim grubu Nitelikler 148
ne … ne de
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 149
orta, ortada bulunan; (+gen.) -in ortası, merkezi
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 150
(semper pl.) birbirleri, (acc.) birbirlerini, (dat.) birbirlerine
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 151
daima, hep, her zaman
zarf Zaman 152
değerli, aziz, canan
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 153
birlikte yürümek, -ile birleşmek, katılmak, uyuşmak, anlaşmak
fiil: -ω akışkan gövde Aile ve Arkadaşlık ve Ev 154
iş, uğraş, eser, eylem, görev
isim: 2. çekim grubu İş ve Dinlence 155
denize açılmak, gemiyle gitmek
fiil: kaynaşmış İktidar ve Toplum 156
o zaman, o anda, o sırada; vaktiyle, önceden; daha sonra, sonradan; οἱ τότε o zamanın adamları (krş. οἱ νῦν)
zarf Zaman 157
elbette, doğrusu, tabii
zarf Edatlar 158
(+inf./+acc.& inf.) -mek gerekir, -mek zaruridir, lazımdır
fiil: kişisiz Etik ve Ahlak 159
göstermek, sunmak, ortaya çıkarmak, tanıtmak
fiil: -μι grubu Gösterme ve Bulma 160
canlı, yaşayan şey, hayvan
isim: 2. çekim grubu Hayvanlar ve Bitkiler 161
şey, iş, mesele
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde İş ve Dinlence 162
karşıt, zıt, ters, aksi
edat Yön - Dolay 163
koymak, korumak, ödemek, kılmak, kurmak, belirlemek
fiil: -μι grubu İş ve Dinlence 164
gördüm, görmek, görmek
fiil: kuralsız Duyular ve Hisler 165
el, yumruk, kol
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Vücut Bölümleri 166
bile değil; (μήδε … μήδε – ne … ne)
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 167
az, az sayıda, tek tük
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 168
alışkanlık, gelenek, yasa, kanun
isim: 2. çekim grubu Yasa ve Yargılama 169
ortak, paylaşımlı, umumi, kamusal
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 170
(+acc.& inf.) düşünmek, sanmak, saymak, addetmek, ummak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Zihin, Algılama ve Öğrenme 171
hareket ettirmek, yerinden oynatmak, devirmek, heyecanlandırmak
fiil: kaynaşmış Hareket 172
katlanmak, hissetmek, sabretmek, tahammül etmek
fiil: -ω damaksıl gövde Yaşam ve Ölüm 173
Nasıl? Niçin?
zarf Zamirler/Soru Sözcükleri 174
her kim, her ne; (bahsi geçen) -en/-an kişi, şey; -dığı şey
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 175
böyle, böylesi, bunun gibi, bu tür
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 176
(+ dat) -ile, -ile birlikte
edat Dolaysız Edat 177
o zaman, daha sonra, bunun üzerine
zarf Bağlaçlar/Zarflar 178
doğru, gerçek, içten
sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli Etik ve Ahlak 179
adil, haksever, dürüst, insaflı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Yasa ve Yargılama 180
(+inf.) -mek üzere olmak, -ecek olmak, -mak zorunda olmak, -meyi düşünmek
fiil: -ω akışkan gövde Duyular ve Hisler 181
istemek, dilemek, (+inf.) -mesini temenni etmek
fiil: -ω akışkan gövde Duyular ve Hisler 182
geri kalan, kalan
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 183
Zorunluluk, gereklilik, lüzum, mecburiyet
isim: 1. çekim grubu Dünya Düzeni 184
(conj.) ne zaman ki, -dığında
bağlaç: yantümce bağlacı Zaman 185
ikinci
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 186
savaş, harp
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 187
yer, memleket, bölge, alan
isim: 1. çekim grubu Dünya 188
yaşamak, hayatta olmak
fiil: kaynaşmış Yaşam ve Ölüm 189
kalabalık, güruh, sürü
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli İktidar ve Toplum 190
güneş, doğu, neşe, saadet
isim: 2. çekim grubu Dünya Düzeni 191
neden, sebep, gerekçe; suçlama
isim: 1. çekim grubu Yasa ve Yargılama 192
ikna etmek, kandırmak; (mid.& pass.) ikna olmak, boyun eğmek
fiil: -ω dişsil gövde Yazma ve Konuşma 193
hazır bulunmak, yanına gelmek; yanından geçmek, aşmak, yola devam etmek
fiil: kuralsız İnsanlık ve Varlık 194
pek çok, çok sayıda, en büyük, en mühim (superl. πολύς)
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 195
şekil, biçim, görünüş
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Ölçüler ve Sayılar 196
gibi, aynı şekilde, -dığı şekilde, -mek için
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 197
üç
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 198
yaşam, hayat, ömür
isim: 2. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 199
(+acc.& inf.) düşünmek, zannetmek; (+inf.) - olduğunu düşünmek
fiil: -ω dişsil gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 200
çember, daire
isim: 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 201
aşk, acıma; üzüntü, ıstırap; nefret, kin; olay, hadise; deneyim; felaket
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Duyular ve Hisler 202
(+gen.) -in yerine, -e karşılık olarak
edat Zaman 203
adlandırmak
fiil: -ω dişsil gövde Yazma ve Konuşma 204
kuşkusuz, kesinlikle; lakin, bununla birlikte
zarf Edatlar 204
sizin, sizinki
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 206
erdem, iyilik, yiğitlik, cesaret
isim: 1. çekim grubu Etik ve Ahlak 206
sene, yıl
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Zaman 208
(+gen.) -e karşı, -in karşısında, aksine; -e benzer, -e kıyasla
edat Yön - Dolay 209
gemi
isim: 3. çekim grubu kuralsız İş ve Dinlence 210
üçüncü
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 211
soluk, nefes, ruh
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Dünya 212
ayakta, dik duran, dik, yasaya uygun, meşru
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 213
deniz
isim: 1. çekim grubu Dünya 214
farkedilmek, belirmek, oyalanmak; (med.) aynı fikirde olmamak; (+dat.) -ile tartışmak, oyalanmak
fiil: -ω akışkan gövde İş ve Dinlence 215
(prep. +gen.) -e kadar, -inceye kadar
bağlaç: yantümce bağlacı Zaman 216
kanı, hüküm, öğreti, doktrin, temelsiz düşünce, varsayım
isim: 1. çekim grubu Etik ve Ahlak 217
baş, kişi, sonuç
isim: 1. çekim grubu Vücut Bölümleri 218
ateş, şimşek, göz feri, aşk ateşi
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Dünya Düzeni 219
daha küçük, daha aşağı, daha az (comp. μικρός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Ölçüler ve Sayılar 220
ayak, bacak, pati
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Vücut Bölümleri 221
kutsal, mukaddes, ilahi
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Din 222
düz, doğru, direkt; (adv.) derhal, hemen, o anda
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Ölçüler ve Sayılar 223
gitmek, yola koyulmak, ilerlemek, ulaşmak
fiil: -μι grubu Hareket 224
hızlı, çabuk; (adv.) τάχα çabucak, belki
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Nitelikler 225
nehir, nehir yatağı
isim: 2. çekim grubu Dünya 226
varlık, servet, mülk
isim: 1. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 227
sayı, numara
isim: 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 228
(+gen.) -den sonra gelen, sonraki, -in peşinden gelen, ertesi
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Yön - Dolay 229
nöbet tutmak, korumak; (mid.& +acc.) -i kollamak, gözetmek
fiil: -ω damaksıl gövde Savaş ve Barış 230
uygun zaman, fırsat, avantaj; (pl.) koşullar, mevsim
isim: 2. çekim grubu Zaman 231
ikamet etmek, ömür geçirmek, idare etmek
fiil: kaynaşmış Aile ve Arkadaşlık ve Ev 232
biri, diğeri; (pl.) her ikisi (Lat: uterque)
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 233
işaret, bayrak, iz
isim: 2. çekim grubu Gösterme ve Bulma 234
sağlamak, temin etmek, olanak sağlamak
fiil: -ω damaksıl gövde Alma ve Verme 235
iki şeyden biri; biri
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 236
show, declare, explain
fiil: kaynaşmış Gösterme ve Bulma 237
kendisine ait, özel, yakın, tabii
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 238
(+acc.& inf.) emretmek, buyurmak, komuta etmek, yüreklendirmek
fiil: -ω sesli harfli gövde Yasa ve Yargılama 239
tamamlama, gerçekleştirme, sonuç
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Yaşam ve Ölüm 240
götürmek, önderlik etmek, üstünlük kurmak; (+gen) zannetmek, sanmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Zihin, Algılama ve Öğrenme 241
değerli, kıymetli; (+gen.) -i hakeden, -e değer
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Etik ve Ahlak 242
kesinlikle, şüphesiz, mutlaka
zarf Edatlar 243
apaçık, belli, aşikar, görünür
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Gösterme ve Bulma 244
(conj.) kuşkusuz, elbette
zarf Edatlar 245
düşman, hasım
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Savaş ve Barış 246
birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, soruşturmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Yazma ve Konuşma 247
erkek kardeş
isim: 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 248
büyüklük, yükseklik; iktidar; ruh büyüklüğü
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Ölçüler ve Sayılar 249
ister … ister, ya … ya, kâh … kâh
bağlaç: eşbağımlı Bağlaçlar/Zarflar 250
uzanmak, yatmak, hareketsiz kalmak, dinlenmek, oturmak, ölüme terk edilmek
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] İş ve Dinlence 251
sık sık, çoğunlukla, ekseriyetle
zarf Zaman 252
içmek
fiil: -ω akışkan gövde Duyular ve Hisler 253
lütuf, minnet, beğeni, ihsan, şükran
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Etik ve Ahlak 254
bunun üzerine, bundan sonra, daha sonra
zarf Zaman 255
aramak, bulmaya çalışmak, özlemek, özlemle aramak
fiil: kaynaşmış Gösterme ve Bulma 256
şema, tavır; şekil, biçim, davranış
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Ölçüler ve Sayılar 257
besleme, yetiştirme; besin, erzak; yaşam tarzı
isim: 1. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 258
anlamak, kavramak, öğrenmek
fiil: -ω akışkan gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 259
orada, burada
zarf Yön - Dolay 260
kaçmak, kaçınmak, sakınmak
fiil: -ω damaksıl gövde Hareket 261
at; koşum, at arabası
isim: 2. çekim grubu Hayvanlar ve Bitkiler 262
süs, düzen, sistem, disiplin, evren, kuruluş
isim: 2. çekim grubu Dünya Düzeni 263
kan, kanbağı, akrabalık
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Vücut Bölümleri 264
almak, yakalamak, elde etmek, el koymak
fiil: kaynaşmış Alma ve Verme 265
yanına/karşısına yerleştirmek, teslim etmek; (med.) eklemek, katmak, (+dat) -ile anlaşmak
fiil: -μι grubu Alma ve Verme 266
layık görmek, değer vermek, uygun görmek, iddia etmek
fiil: kaynaşmış Etik ve Ahlak 267
o zamana kadar, -inceye kadar
bağlaç: yantümce bağlacı Zaman 268
genç, yeni, taze
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 269
(+dat.) -e benzedim, -e gibi göründüm
fiil: kuralsız Nitelikler 270
olsa bile, olmasına karşın
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 271
yerleştirmek, kurmak, oluşturmak
fiil: -μι grubu İş ve Dinlence 272
sanat, beceri, ustalık, hüner; sanat eseri
isim: 1. çekim grubu İktidar ve Toplum 273
şey, madde; (çoğunlukla pl.) malvarlığı, servet
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde İktidar ve Toplum 274
korumak, kurtarmak, saklamak
fiil: -ω dişsil gövde Yardım ve Güvenlik 275
göndermek, yollamak
fiil: -ω dudaksıl gövde Hareket 276
ses, çığlık, diyalekt
isim: 1. çekim grubu Duyular ve Hisler 277
(+gen.) -yüzünden, -için, -in lehine, -e nazaran
edat Dolaysız Edat 278
mahvetmek, imha etmek, canını almak; (mid.) mahvolmak, canına kıyılmış olmak
fiil: -μι grubu Yaşam ve Ölüm 279
ölüm
isim: 2. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 280
gece
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Dünya Düzeni 281
yol, yolculuk; davranış tarzı, yordam, yöntem
isim: 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 282
ırk, soy, etnisite
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli İktidar ve Toplum 283
geri vermek, teslim etmek, karşılık olarak vermek; (med.) satmak
fiil: -μι grubu Alma ve Verme 284
zihin, us, düşünce, duygu, tasarı
isim: 2. çekim grubu Zihin, Algılama ve Öğrenme 285
kalmak, katlanmak, beklemek; (+inf.) -mesini beklemek
fiil: -ω akışkan gövde Hareket 286
ölmek, hayatını kaybetmek
fiil: -ω damaksıl gövde Yaşam ve Ölüm 287
tamamıyla, tamamen
zarf Bağlaçlar/Zarflar 288
iyice, iyi bir şekilde
zarf Bağlaçlar/Zarflar 289
yargılamak, hüküm vermek, değerlendirmek
fiil: -ω akışkan gövde Yasa ve Yargılama 290
kaldırmak, kehanetle emretmek, mahvetmek, ortadan kaldırmak
fiil: kaynaşmış Savaş ve Barış 291
uzun, uzak, büyük, iri
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 292
geri dönmek, varmak, ulaşmak
fiil: -ω damaksıl gövde Hareket 293
haz, zevk, keyif; (pl.) istek, arzu
isim: 1. çekim grubu İş ve Dinlence 294
anne, ana
isim: 3. çekim grubu kuralsız Aile ve Arkadaşlık ve Ev 295
korkunç, tehlikeli, yaman; zeki, (+inf.) -bakımından zeki
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 296
anlaşmazlık, ayrılık, çeşitlilik
isim: 1. çekim grubu Yasa ve Yargılama 297
hakim olmak, egemen olmak; (+gen.) -in sahibi olmak, üstün gelmek, yenmek
fiil: kaynaşmış İktidar ve Toplum 298
halk, nüfus, aşiret; (πόλις) -in yerleşim birimi; halk meclisi
isim: 2. çekim grubu İnsanlık ve Varlık 299
gök, gökyüzü
isim: 2. çekim grubu Dünya Düzeni 300
izlemek, peşine düşmek; (+dat.) birine eşlik/refakat etmek
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Hareket 301
(savaşta) yenilmiş; -den küçük, -den aşağı (comp. κακός/μικρός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Nitelikler 302
dağ, yamaç
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Dünya 303
(prep. +gen.) hariç, dışında; (conj.) -ması dışında, - olmasaydı, ne var ki
edat Dolaysız Edat 304
dört
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 305
mümkün, -i yapabilen, -de yetenekli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 306
ev, aile; mal, mülk
isim: 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 307
en iyi, en soylu (superl: ἀγαθός)
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Etik ve Ahlak 308
kolay, basit, elverişli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 309
ayırmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak
fiil: kaynaşmış Alma ve Verme 310
talih, şans, kader; mutlu veya mutsuz olay
isim: 1. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 311
net, açık, gözle görülür, belirgin
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Duyular ve Hisler 312
yüz, çehre; figür, maske, rol
isim: 2. çekim grubu Vücut Bölümleri 313
(+dat.) inanmak, güvenmek, itimat etmek
fiil: -ω sesli harfli gövde Duyular ve Hisler 314
öğretmek, eğitmek
fiil: -ω damaksıl gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 315
yukarıya, yukarıda
zarf Yön - Dolay 316
sıralamak, düzene sokmak, saptamak
fiil: -ω damaksıl gövde İktidar ve Toplum 317
göz, bakış
isim: 2. çekim grubu Vücut Bölümleri 318
almak, toplamak, kabul etmek, -e katlanmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Aile ve Arkadaşlık ve Ev 319
gelmek, varmak, ulaşmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Hareket 320
yeterli, uygun, yerinde
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Yardım ve Güvenlik 321
çalışmak, üretmek, tamamlamak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] İş ve Dinlence 322
savaş, muharebe
isim: 1. çekim grubu Savaş ve Barış 323
şişmanlatmak, beslemek, büyütmek, yetiştirmek
fiil: -ω dudaksıl gövde Yaşam ve Ölüm 324
olanaksız, imkansız, -i yapamayan
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 325
dürüst, emin, güvenli, titiz
sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli Ölçüler ve Sayılar 326
herhangi bir yerde, sanki, belki
zarf Edatlar 327
nereden?
zarf Yön - Dolay 328
ağız, ırmağın ağzı
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Vücut Bölümleri 329
hariç (+gen.) -siz, -olmadan
zarf Yön - Dolay 330
daha güçlü, daha kuvvetli, daha sağlam (comp. ἀγαθός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Nitelikler 331
kısa, küçük, az
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Nitelikler 332
güçlü, sağlam, kuvvetli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 333
hakikat, samimiyet, doğruluk
isim: 1. çekim grubu Etik ve Ahlak 334
kural, adalet, hukuk, kaide; Adalet Tanrıçası
isim: 1. çekim grubu Yasa ve Yargılama 335
yer, mevki, çarşı, kale
isim: 2. çekim grubu Dünya 336
tatlı, hoş, çekici, cazibeli
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Nitelikler 337
hastalık, salgı, afet, kısırlık, kusur
isim: 2. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 338
taş, mezar taşı, mermer
isim: 2. çekim grubu Dünya 339
yaşlı, eski, antik
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 340
göndermek, fırlatmak, ihmal etmek, önemsememek, yitirmek; (med. +gen.) -den vazgeçmek
fiil: -μι grubu Alma ve Verme 341
başka bir şekilde, aksi takdirde, yoksa
zarf Zamirler/Soru Sözcükleri 342
eylem, tamamlanma, teşebbüs; entrika, hile; durum, vaziyet; talih
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli İş ve Dinlence 343
açık, belli, görünür
sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli Gösterme ve Bulma 344
bilge, maharetli, hünerli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 345
yenmek, galip gelmek
fiil: kaynaşmış Savaş ve Barış 346
uzlaşmak, (+dat.) -ile aynı fikirde olmak, mutabık kalmak
fiil: kaynaşmış Yasa ve Yargılama 347
tapınak, mabet
isim: 2. çekim grubu Din 348
tekrar, yeniden
zarf Edatlar 349
vatan, yurt
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde İktidar ve Toplum 350
sivri, keskin, tiz
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Nitelikler 351
gerçekte, aslında, bununla bilrikte, yine de
zarf Edatlar 352
oldukça, ziyade, aksine
zarf Ölçüler ve Sayılar 353
daha çok, daha büyük (comp. of πολύς)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Ölçüler ve Sayılar 354
düşünce, karar, yargı, istek, iz
isim: 1. çekim grubu Zihin, Algılama ve Öğrenme 355
onur, değer, kıymet; onursal görev
isim: 1. çekim grubu Etik ve Ahlak 356
arasında
zarf Yön - Dolay 357
biriyle akraba olmak, -ile alakalı olmak, uygun olmak
fiil: -ω damaksıl gövde Etik ve Ahlak 358
önce, eskiden; (+gen) -den önce; (conj.) -meden önce, -inceye kadar
bağlaç: yantümce bağlacı Zaman 359
(birine, +acc.) haksızlık etmek, zarar vermek; (pass., +acc.) haksızlığa uğramak
fiil: kaynaşmış Etik ve Ahlak 360
komutan, general
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 361
bir daha hiç, artık
zarf Zaman 362
elçi, temsilci; ihtiyar adam, aziz
isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli İktidar ve Toplum 363
durdurmak, alıkoymak, bitirmek; (mid.) caymak
fiil: -ω sesli harfli gövde Hareket 364
bitirmek, ölmek, son bulmak
fiil: kaynaşmış Yaşam ve Ölüm 365
karıştırmak, eklemek, katmak; (med.&pass.) karşı karşıya gelmek, çarpışmak
fiil: -μι grubu İş ve Dinlence 366
halk, avam, insan yığını
isim: 2. çekim grubu İnsanlık ve Varlık 367
kız evlat
isim: 3. çekim grubu kuralsız Aile ve Arkadaşlık ve Ev 368
ev, konut, barınak
isim: 1. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 369
teslim etmek, devretmek, emanet etmek
fiil: -μι grubu Alma ve Verme 370
dışarı/-ya, -da; (+gen.) -in dışında, -hariç, ötesinde
zarf Yön - Dolay 371
ada
isim: 2. çekim grubu Dünya 372
orada, şurada
zarf Yön - Dolay 373
bilgi, bilim, inceleme, tetkik
isim: 1. çekim grubu Zihin, Algılama ve Öğrenme 374
(+acc. & +inf.) izin vermek, müsaade etmek, dayanmak, terketmek, aldırmamak
fiil: kaynaşmış Yasa ve Yargılama 375
hayret etmek, şaşırmak, hayran kalmak
fiil: -ω dişsil gövde Duyular ve Hisler 376
hissetmek, duymak, sezmek, algılamak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Zihin, Algılama ve Öğrenme 377
mutlu olmak, (+dat.) -e sevinmek, (+part.) -den keyif almak
fiil: -ω akışkan gövde Duyular ve Hisler 378
zor, meşakkatli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 379
erkek/kız çocuk; ürün, meyve
isim: 2. çekim grubu Aile ve Arkadaşlık ve Ev 380
elde etmek, işgal etmek, kavramak, zorlamak
fiil: -ω akışkan gövde Savaş ve Barış 381
(+dat.) -ile savaşmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Savaş ve Barış 382
anımsatmak, söz etmek, bahsetmek; (in pf. mid.) -i düşünmek, anımsamak, meşgul olmak
fiil: -ω damaksıl gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 383
çözmek, azat etmek, son vermek, açıklamak; (med.) serbest bırakmak, parayla kurtarmak
fiil: -ω sesli harfli gövde Savaş ve Barış 384
ölmek, öldürülmek, kaybolmak
fiil: -ω damaksıl gövde Yaşam ve Ölüm 384
onurlandırmak, değer vermek; (med.) -e kendisi için değer/ceza/fiyat biçmek
fiil: kaynaşmış Etik ve Ahlak 386
duvar, sur
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli İktidar ve Toplum 387
belki, muhtemelen
zarf Bağlaçlar/Zarflar 388
yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek
fiil: -ω damaksıl gövde Hareket 389
öldürmek, canına kıymak
fiil: -ω akışkan gövde Savaş ve Barış 390
asker
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 391
(+gen.) -sız, -den uzak, - hariç, -e karşın, -e rağmen
edat Dolaysız Edat 392
iki şeyden hangisi? Hangisi?
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 393
yalnızca, sadece; açıkça
zarf Ölçüler ve Sayılar 394
düşmek, yanılmak, hataya düşmek
fiil: -ω dişsil gövde Savaş ve Barış 395
kırkıncı
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 396
donatmak, organize etmek, düzenlemek
fiil: -ω dişsil gövde İş ve Dinlence 397
nefret edilen, tiksindirici, iğrenç; (+dat.) -e düşman, -den nefret eden
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 398
yarışma, çatışma; (mec.) gayret, endişe, kaygı
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde İktidar ve Toplum 399
(+acc.& inf.) engel olmak, önlemek, mani olmak
fiil: -ω sesli harfli gövde Savaş ve Barış 400
yanılmak, aldanmak, hata işlemek
fiil: -ω akışkan gövde Etik ve Ahlak 401
yıkmak, harap etmek, bozmak; (med.) çocuk düşürmek
fiil: -ω akışkan gövde Savaş ve Barış 402
herhangi bir biçimde/yolla
zarf Edatlar 403
iş, zahmet, kaygı, tasa, fiziksel acı, çalışma ürünü
isim: 2. çekim grubu İş ve Dinlence 404
orada, aynı yerde, o zaman, o anda
zarf Yön - Dolay 405
düzene koyma, tanzim, savaş düzeni
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli Savaş ve Barış 406
denemek, çalışmak
fiil: kaynaşmış İş ve Dinlence 407
korkutmak, kaçırmak; (mid. and pass.) korkuya kapılmak
fiil: kaynaşmış Duyular ve Hisler 408
(acc.) birine fırlatmak, atmak; birini vurmak, darbe indirmek; (dat.) bir şey ile vurmak
fiil: -ω akışkan gövde Hareket 409
kusurlu, ayartıcı, sıkıntılı, eziyetli, talihsiz, zavallı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 410
konuk, yabancı
isim: 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 411
Hellen/Yunan olmayan, yabancı, barbar
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 412
orada, -dığı yerde, nerede?; -dığı zaman, -dığı için
bağlaç: yantümce bağlacı Bağlaçlar/Zarflar 413
birleştirmek, birlikte taşımak, birlikte katlanmak, (+dat.) yararlı olmak
fiil: kuralsız Yardım ve Güvenlik 414
(+gen.) -den duyarak öğrenmek, soruşturarak öğrenmek
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Zihin, Algılama ve Öğrenme 415
köle, esir
isim: 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 416
kesmek, kesip ayırmak, parçalamak
fiil: -ω akışkan gövde Savaş ve Barış 417
faydalı, kullanışlı
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 418
ne, hangi, ne gibi, ne tür, nasıl
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 419
alet, aygıt, silah, palamar
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 420
sadakat, itimat, güven, bağlılık
isim: 3. çekim grubu ι-gövdeli Duyular ve Hisler 421
omzunda taşımak, kabul etmek, karşılamak, desteklemek, gizlice almak, anlamak
fiil: -ω akışkan gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 422
yaratıcı, şair, ozan, yasa koyucu
isim: 2. çekim grubu Yazma ve Konuşma 423
görülmemek, gizli kalmak (+acc. and nom. participle) -den gizli yapmak, unutturmak; (mid. and pass.) unutmak, anımsamamak
fiil: -ω akışkan gövde İktidar ve Toplum 424
daha iyi, daha soylu (comp. ἀγαθός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Etik ve Ahlak 425
tamamen, şüphesiz, her durumda, kesinlikle
zarf Bağlaçlar/Zarflar 426
taşımak, nakletmek, temin etmek; (mid.& pass) yürümek, yol almak, katetmek
fiil: -ω sesli harfli gövde İş ve Dinlence 427
seçerek ayırmak, mahkum etmek; (med.) yanıt vermek, karşılık vermek
fiil: -ω akışkan gövde Yazma ve Konuşma 428
beş
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 429
tehlike, risk
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 430
(+gen.) -in aleyhinde konuşmak, yermek, suçlamak
fiil: kaynaşmış Yasa ve Yargılama 431
çevirmek, döndürmek, şeklini değiştirmek
fiil: -ω dudaksıl gövde Hareket 432
yine de, bununla birlikte
zarf Bağlaçlar/Zarflar 433
tanrısal, tanrılarla ilgili
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Din 434
süvari, atlı
isim: 3. çekim grubu -εύς, -έως bitimli Savaş ve Barış 435
kazanmak, edinmek, sahip olmak
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Alma ve Verme 436
terketmek, bırakmak
fiil: -ω dudaksıl gövde Hareket 437
istek, irade, öneri, tasarı, plan; meclis
isim: 1. çekim grubu İktidar ve Toplum 438
umut, beklenti, korku
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Duyular ve Hisler 439
yazı, resim, yazılı belge; yasa metni; yazma tarzı
isim: 1. çekim grubu Yazma ve Konuşma 440
doğurmak, döllemek, yaratmak
fiil: -ω dişsil gövde Aile ve Arkadaşlık ve Ev 441
ilgilenmek, itina etmek, bakımını yapmak; (med.) konuk etmek, karşılamak, tedavi etmek, nakletmek
fiil: -ω dişsil gövde Yardım ve Güvenlik 442
yürek, ruh, cesaret, yiğitlik, öfke, hiddet
isim: 2. çekim grubu Din 443
bakmak, görmek, gözetmek
fiil: -ω dudaksıl gövde Duyular ve Hisler 444
korku, panik, dehşet
isim: 2. çekim grubu Duyular ve Hisler 445
vatandaşlık hakkı, kent yönetimi, vatandaşın yaşam biçimi
isim: 1. çekim grubu İktidar ve Toplum 446
bir uzunluk ölçüsü (=600 adım/180 m)
isim: 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 447
düşünmek, ihtiyatlı olmak; (+inf.); (+adv. and dat.) aklında … olmak
fiil: kaynaşmış Zihin, Algılama ve Öğrenme 448
böyle, böylesi, böyle bir, bunun gibi
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 449
harekete geçirmek, itmek, atmak; (intrans.) fırlamak, atılmak
fiil: kaynaşmış Hareket 450
hazırlamak, düzenlemek
fiil: -ω dişsil gövde İş ve Dinlence 451
konuşmak, gevezelik etmek
fiil: kaynaşmış Yazma ve Konuşma 452
yapmak, gerçekleştirmek, hizmet etmek
fiil: kaynaşmış İş ve Dinlence 453
uzaktan incelemek, araştırmak
fiil: kaynaşmış Duyular ve Hisler 454
öküz, inek
isim: 3. çekim grubu kuralsız Hayvanlar ve Bitkiler 455
bizim, bizimki
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Zamirler/Soru Sözcükleri 456
harf, rakam, yazıt; (pl.) eser, edebiyat, doküman
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Yazma ve Konuşma 457
araştırmak, birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, yalvararak istemek, öğrenmek istemek
fiil: kaynaşmış Yazma ve Konuşma 458
savaşmak, dövüşmek
fiil: kaynaşmış Savaş ve Barış 459
adak adamak, kurban kesmek, tanrılara danışmak
fiil: -ω sesli harfli gövde Din 460
sürmek, izlemek, ileri itmek; (med.) ganimet olarak almak; atla veya gemiyle ilerlemek
fiil: -ω akışkan gövde Hareket 461
korkmak, büyük saygı duymak
fiil: -ω dişsil gövde Duyular ve Hisler 462
(+dat.) müttefik
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Savaş ve Barış 463
önder, rehber, kılavuz
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde İktidar ve Toplum 464
ağır, güç, zor, zahmetli
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli Nitelikler 465
böyle, böylece, şöyle, şu şekilde
zarf Yön - Dolay 466
çirkin, ayıp, utanç verici
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 467
barış
isim: 1. çekim grubu Savaş ve Barış 468
yakalanmak, ele geçmek, -nin eline düşmek
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens] Savaş ve Barış 469
on, 10
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 470
daha iyi, daha değerli, daha cesur (comp. ἀγαθός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Etik ve Ahlak 471
daha aşağı, daha kötü (comp.κακός)
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli Etik ve Ahlak 472
(+dat.) -e yardım etmek
fiil: kaynaşmış Yardım ve Güvenlik 473
parlak, ışıltılı, göz alıcı, eşsiz, meşhur, berrak, duru, şiddetli
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Nitelikler 474
kurtarmak, uzak tutmak, uzaklaşmak; (konuşmaya) son vermek
fiil: -ω dişsil gövde Yardım ve Güvenlik 475
plan yapmak, önermek, tavsiye etmek; (mid.) kararlaştırmak, müzakere etmek
fiil: -ω sesli harfli gövde Savaş ve Barış 476
çok, pek çok, tamamıyla
zarf Bağlaçlar/Zarflar 477
birinden (+acc.) bir şeyi (+acc.) istemek, dilemek; (+inf.) -mesini istemek, -mesi için yalvarmak
fiil: kaynaşmış Yazma ve Konuşma 478
kurtuluş, selamet
isim: 1. çekim grubu Yardım ve Güvenlik 479
(soru eki) mı, mi; acaba?
zarf Edatlar 480
kovalamak, takip etmek, avlamak, peşine düşmek
fiil: -ω damaksıl gövde Hareket 481
tanrı, tanrısal, yazgı, talih
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Din 482
öyleyse, o halde, değil mi?
zarf Edatlar 483
dil, lisan
isim: 1. çekim grubu Vücut Bölümleri 484
yedi, 7
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 485
cesur olmak, korkusuz olmak; (+part.) -meye katlanmak; (+inf.) -meye cesaret etmek, -meye kalkışmak
fiil: kaynaşmış Duyular ve Hisler 486
ev sahibi, efendi; despot, mutlak hakim
isim: 1. çekim grubu İktidar ve Toplum 487
benzerlik, benzeşme; εἰκός (ἐστι) -e benzemek (+inf.) →ἔοικα
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Zihin, Algılama ve Öğrenme 488
haksız, adaletsiz
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Etik ve Ahlak 489
yirmi
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 490
sayısız, pek çok, binlerce
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Ölçüler ve Sayılar 491
derhal, hemen, ansızın, apansız, birdenbire
zarf Zaman 492
onuncu
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 493
yürümek, gitmek, gelmek, varmak, uzaklaşmak; ölmek
fiil: -ω akışkan gövde Hareket 494
kuşkusuz, tamamen, her halde, her ne olursa olsun
zarf Edatlar 495
özgür, bağımsız
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 496
askeri birlik
isim: 1. çekim grubu Savaş ve Barış 497
(+gen.) -in çevresinde, arasında; (+dat.) -in sonucunda, yüzünden; (zaman) sırasında, esnasında
edat Yön - Dolay 498
yığın, felaket yığını
isim: 1. çekim grubu Yaşam ve Ölüm 499
yüz, 100
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 500
zafer, utku
isim: 1. çekim grubu Savaş ve Barış 501
söz, kelime, vaat, kehanet, mesel, söylence, dize
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli Yazma ve Konuşma 502
ordu
isim: 2. çekim grubu Savaş ve Barış 503
belirtmek, izah etmek, buyurmak; (mid. and pass.) -hakkında düşünmek
fiil: -ω dişsil gövde Yazma ve Konuşma 504
para, gümüş sikke
isim: 2. çekim grubu İktidar ve Toplum 505
otuz
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 506
altı, 6
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 507
ellinci
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 508
tanık, şahit
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Yasa ve Yargılama 509
bakırdan veya tunçtan yapılma
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu Dünya 510
yedinci
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 511
Nerede? Nasıl? Hangi yerde?
zamir Zamirler/Soru Sözcükleri 512
evet
zarf Edatlar 513
ışık, günışığı
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde Dünya Düzeni 514
sekiz
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 515
altıncı
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 516
otuzuncu
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 517
dokuz
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 518
ne zaman?
zarf Zaman 519
sekizinci
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 520
dokuzuncu
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 521
yirminci
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 522
bildirmek, haber vermek, aktarmak; (med&prae) görünmek, (x olarak) görünmek
fiil: -ω akışkan gövde Yazma ve Konuşma 523
yüzüncü
sıfat: sayı adı Ölçüler ve Sayılar 524
CSVXMLWord Document