ἴσος ἴση ἴσον

Search Lemma: 
ἴσος
DEFINITION: 
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
107

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%B4%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BC%B4%CF%83%CE%B7-%E1%BC%B4%CF%83%CE%BF%CE%BD