ἕτερος ἑτέρα ἕτερον

Search Lemma: 
ἕτερος
DEFINITION: 
celălalt (din doi); altul, un altul
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
72

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%91%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD