ἔπος ἔπους, τό

Search Lemma: 
ἔπος
DEFINITION: 
relatare, povestire; profeţie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
502

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%94%CF%80%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C