τέλος τέλους, τό

Search Lemma: 
τέλος
DEFINITION: 
sfârşit, împlinire, realizare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ
GRUP SEMANTIC: 
Viaţă şi moarte
FREQUENCY RANK: 
240

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C