πρᾶγμα πράγματος, τό

Search Lemma: 
πρᾶγμα
DEFINITION: 
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
162

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CF%81%E1%BE%B6%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C