μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι

Search Lemma: 
μάχομαι
DEFINITION: 
a lupta (împotriva) (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
382

Suggested Citation