καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

Search Lemma: 
καθίστημι
DEFINITION: 
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
272