αὖ, αὖθις

Search Lemma: 
αὖ
DEFINITION: 
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
349

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B1%E1%BD%96-%CE%B1%E1%BD%96%CE%B8%CE%B9%CF%82