CUVÂNT Sortează descrescător DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEI
ἀγαθός –ή –όν bun, virtuos, curajos adjectiv: declinarea a I și II-a 58
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην a vesti verb: -ω rădăcina lichidă 523
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul) verb: -ω rădăcină palatală 147
ἀγών ἀγῶνος, ὁ luptă, întrecere substantiv: declinarea a III-a consonantică 399
ἀδελφός –οῦ, ὁ frate substantiv: declinarea a II-a 248
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην a face rău; a răni verb: contras 360
ἄδικος ἄδικον nedrept adjectiv: declinarea a I și II-a 489
ἀδύνατος –ον imposibil; lipsit de putere adjectiv: declinarea a I și II-a 325
ἀεί întotdeauna adverb 152
αἷμα αἵματος, τό sânge substantiv: declinarea a III-a consonantică 264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege verb: contras 265
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην a urca, a ridica; a îndepărta verb: -ω rădăcină palatală 389
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι a înţelege, a auzi, a învăţa verb: deponent 377
αἰσχρός –ά –όν urât, ruşinos adjectiv: declinarea a I și II-a 467
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην a cere, a cerşi verb: contras 478
αἰτία αἰτίας, ἡ sursă, origine; acuză, sarcină substantiv: declinarea I 192
αἴτιος αἰτία αἴτιον răspunzător, vinovat adjectiv: declinarea a I și II-a 119
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην a asculta, a auzi verb: -ω rădăcina vocală 131
ἀκριβής –ές precis, clar, limpede adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 326
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ adevăr substantiv: declinarea I 334
ἀληθής –ές adevărat adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 179
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω) verb: deponent 469
ἀλλά însă conjuncţie: coordinating 26
ἀλλήλων –οις (doar cazuri oblice la plural) unul pe altul pronume 151
ἄλλος ἄλλη ἄλλο altul, celălalt adjectiv: declinarea a I și II-a 39
ἄλλως altfel adverb 342
ἅμα în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.) adverb 146
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua verb: -ω rădăcina lichidă 401
ἀμείνων ἄμεινον mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 471
ἀμφί de jur împrejur prepoziţie 498
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον ambii adjectiv: declinarea a I și II-a 233
ἄν [marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)] adverb 34
ἀνά sus, pe; de-a lungul prepoziţie 36
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ nevoie substantiv: declinarea I 184
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην a creşte, a ridica; a ucide, a nimici verb: contras 291
ἄνευ fără (+gen.) prepoziţie 392
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ bărbat, soţ substantiv neregulat de declinarea a III-a 74
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ om substantiv: declinarea a II-a 65
ἀντί vizavi de (+gen.) prepoziţie 209
ἄνω sus adverb 316
ἄξιος ἀξία ἄξιον vrednic, merituos adjectiv: declinarea a I și II-a 242
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta verb: contras 267
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην a elibera, a da drumul, a uşura verb: -ω rădăcina dentală 475
ἅπας ἅπασα ἅπαν toate laolaltă substantiv neregulat de declinarea a III-a 91
ἁπλῶς pur şi simplu, doar adverb 394
ἀπό de la (+gen.) prepoziţie 40
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην a da înapoi; a permite; (med.) a vinde verb: -μι 284
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα a muri verb: -ω rădăcină palatală 287
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde verb: -ω rădăcina lichidă 428
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα a ucide verb: -ω rădăcina lichidă 390
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri verb: -μι 279
ἆρα [introduce o întrebare ] adverb 480
ἄρα prin urmare, apoi (trăgând o concluzie) adverb 102
ἀργύριον ἀργυρίου, τό bani substantiv: declinarea a II-a 505
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare substantiv: declinarea I 206
ἀριθμός –οῦ, ὁ număr substantiv: declinarea a II-a 228
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a I și II-a 308
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură substantiv: declinarea I 87
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.) verb: -ω rădăcină palatală 123
αὖ, αὖθις şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou) adverb 349
αὐτίκα dintr-odată, imediat adverb 492
αὐτός αὐτή αὐτό el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice) adjectiv: declinarea a I și II-a 2
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην a lua de la, a îndepărta verb: contras 310
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti verb: -μι 341
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι a sosi la, a ajunge verb: deponent 320
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα a merge, a veni, a se duce verb: -ω rădăcina lichidă 494
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.) verb: -ω rădăcina lichidă 409
βάρβαρος –ον ne-elin, străin; barbar adjectiv: declinarea a I și II-a 412
βαρύς βαρεῖα βαρύ greu, obositor, istovitor adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 465
βασιλεύς βασιλέως, ὁ rege substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 111
βελτίων βέλτιον mai bun (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 425
βίος βίου, ὁ viaţă substantiv: declinarea a II-a 199
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα a vedea, a privi (la) verb: -ω rădăcina labială 444
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα a ajuta, a sprijini (+dat.) verb: contras 473
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην a plănui să, a decide să; (med) a dezbate verb: -ω rădăcina vocală 476
βουλή βουλῆς, ἡ dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor substantiv: declinarea I 438
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva verb: deponent 113
βοῦς βοός, ὁ/ἡ taur, bou substantiv neregulat de declinarea a III-a 455
βραχύς βραχεῖα βραχύ scurt adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 332
γάρ pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma) conjuncţie: coordinating 13
γε (enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz adverb 59
γένος γένους, τό familie, neam; clasă substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 132
γῆ γῆς, ἡ pământ substantiv: declinarea I 94
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi verb: deponent 23
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.) verb: -ω rădăcină palatală 143
γλῶσσα γλώσσης, ἡ limbă; limbaj substantiv: declinarea I 484
γνώμη γνώμης, ἡ cuget, părere, scop, inteligenţă substantiv: declinarea I 355
γράμμα γράμματος, τό scrisoare, literă; (pl.) scriere, document substantiv: declinarea a III-a consonantică 457
γραφή γραφῆς, ἡ pictură, scriere; punere sub acuzare substantiv: declinarea I 440
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην a scrie verb: -ω rădăcina labială 115
γυνή γυναικός, ἡ femeie, soţie substantiv neregulat de declinarea a III-a 124
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ spirit, zeu, demon substantiv: declinarea a III-a consonantică 482
δέ şi; însă conjuncţie: coordinating 4
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα a se teme verb: -ω rădăcina dentală 462
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.) verb: impersonal 79
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην arăta, a puncta verb: -μι 160
δεινός –ή –όν nemaipomenit; inteligent adjectiv: declinarea a I și II-a 296
δέκα zece adjectiv: numeral 470
δέκατος –η –ον al zecelea adjectiv: numeral 493
δεσπότης –ου, ὁ stăpân (al casei); conducător substantiv: declinarea I 487
δεύτερος –α –ον al doilea adjectiv: numeral 186
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην a accepta; a întâmpina, a binedispune verb: deponent 319
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.) verb: contras 64
δή desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate) adverb 60
δῆλος δήλη δῆλον clar, limpede, vizibil adjectiv: declinarea a I și II-a 244
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην a explica, a declara verb: contras 237
δῆμος δήμου, ὁ oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις) substantiv: declinarea a II-a 299
διά prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.) prepoziţie 25
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.) verb: -ω rădăcina lichidă 215
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην a distruge; a corupe verb: -ω rădăcina lichidă 402
διαφορά –ᾶς, ἡ deosebire substantiv: declinarea I 297
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην a învăţa verb: -ω rădăcină palatală 315
δίκαιος δικαία δίκαιον drept, corect adjectiv: declinarea a I și II-a 180
δίκη δίκης, ἡ dreptate, proces, pedeapsă substantiv: declinarea I 335
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην a urma verb: -ω rădăcină palatală 481
δοκέω, δόξω, ἔδοξα a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare verb: -ω rădăcină palatală 71
δόξα δόξης, ἡ părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie substantiv: declinarea I 217
δοῦλος δούλου, ὁ sclav, rob substantiv: declinarea a II-a 416
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην a face, a împlini verb: contras 453
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι (+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să verb: impersonal 85
δύναμις δυνάμεως, ἡ putere, forţă, tărie, îndemânare substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 95
δυνατός –ή –όν puternic, capabil adjectiv: declinarea a I și II-a 306
δύο doi adjectiv: numeral 105
ἐάν (εἰ-ἄν) dacă (+conj.) conjuncţie: subordonatoare 24
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv) pronume 51
ἐάω, ἐάσω, εἴασα a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace verb: contras 375
ἕβδομος –η –ον al şaptelea adjectiv: numeral 511
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν eu, noi pronume 21
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+infin.) a vrea să; a fi gata să verb: -ω rădăcina lichidă 182
ἔθνος ἔθνους, τό ţară substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 283
εἰ dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr conjuncţie: subordonatoare 38
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι am văzut verb: neregulat 165
εἶδος εἴδους, τό formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 196
εἰκός εἰκότος, τό probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα substantiv: declinarea a III-a consonantică 488
εἴκοσι(ν) douăzeci adjectiv: numeral 490
εἰκοστός –ή –όν al douăzecilea adjectiv: numeral 522
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι) verb: -μι 224
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι a fi, a exista verb: neregulat 6
εἶπον am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί verb: neregulat 57
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ pace substantiv: declinarea I 468
εἰς în, la, spre (+ac.) prepoziţie 18
εἷς μία ἕν unul adjectiv: numeral 62
εἶτα apoi adverb 178
εἴτε…εἴτε dacă…sau conjuncţie: coordinating 250
ἐκ, ἐξ din, de la (+gen.) prepoziţie 29
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον fiecare (din câţiva) pronume 88
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον fiecare (din cei doi) pronume 236
ἑκατόν o sută adjectiv: numeral 500
ἑκατοστός –ή –όν a suta parte adjectiv: numeral 524
ἐκεῖ acolo adverb 373
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul pronume 54
ἕκτος –η –ον al şaselea adjectiv: numeral 516
ἐλάσσων ἔλασσον mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 220
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην a conduce, a pune în mişcare verb: -ω rădăcina lichidă 461
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον liber adjectiv: declinarea a I și II-a 496
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ speranţă; aşteptare substantiv: declinarea a III-a consonantică 439
ἐμός ἐμή ἐμόν al meu adjectiv: declinarea a I și II-a 103
ἐν în, printre (+dat.) prepoziţie 9
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον în faţa; opus prepoziţie 163
ἔνατος –α –ον al nouălea adjectiv: numeral 521
ἕνεκα pe seama, de dragul (+gen.) prepoziţie 278
ἔνθα acolo adverb 405
ἐννέα nouă adjectiv: numeral 518
ἐνταῦθα aici, acolo adverb 260
ἕξ şase adjectiv: numeral 507
ἔξω afară; în afară de adverb 371
ἔοικα, ptc. εἰκώς a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni verb: neregulat 270
ἐπεί după, de când, când conjuncţie: subordonatoare 75
ἔπειτα apoi adverb 255
ἐπί deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.) prepoziţie 19
ἐπιστήμη –ης, ἡ înţelegere, cunoaştere, îndemânare substantiv: declinarea I 374
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην a urma verb: deponent 301
ἔπος ἔπους, τό relatare, povestire; profeţie substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 502
ἑπτά şapte adjectiv: numeral 485
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι a lucra, a munci verb: deponent 322
ἔργον ἔργου, τό muncă, realizare, faptă substantiv: declinarea a II-a 155
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.) verb: deponent 247
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα a veni, a se duce verb: deponent 138
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere verb: contras 458
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον celălalt (din doi); altul, un altul adjectiv: declinarea a I și II-a 72
ἔτι încă, deja adverb 82
ἔτος ἔτους, τό an substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 208
εὖ bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire adverb 289
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ drept, direct; (adv.) imediat adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 223
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην a găsi, descoperi, a concepe verb: -ω rădăcină palatală 136
ἐχθρός –ά –όν urât; ostil (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 398
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον a avea, a ţine, a păstra verb: -ω rădăcină palatală 28
ἕως până ce; în timp ce, atâta timp cât conjuncţie: subordonatoare 268
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα a trăi verb: contras 189
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα a căuta verb: contras 256
ζῷον ζῴου, τό animal, fiinţă substantiv: declinarea a II-a 161
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau conjuncţie: coordinating 8
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează) adverb 243
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ conducător, căpetenie substantiv: declinarea a III-a consonantică 464
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi verb: deponent 241
ἤδη deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat) adverb 129
ἡδονή –ῆς, ἡ plăcere, încântare substantiv: declinarea I 294
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ dulce, plăcut adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 337
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα am venit, sunt de faţă verb: -ω rădăcină palatală 293
ἥλιος ἡλίου, ὁ soare substantiv: declinarea a II-a 191
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ zi substantiv: declinarea I 89
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον al nostru adjectiv: declinarea a I și II-a 456
θάλασσα θαλάσσης, ἡ mare substantiv: declinarea I 214
θάνατος θανάτου, ὁ moarte substantiv: declinarea a II-a 280
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην a fi în primejdie de, a se minuna de verb: -ω rădăcina dentală 376
θεῖος θεία θεῖον divin adjectiv: declinarea a I și II-a 434
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ zeu, zeiţă substantiv: declinarea a II-a 49
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι a muri, a fi pe moarte verb: -ω rădăcină palatală 384
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ fiică substantiv neregulat de declinarea a III-a 368
θυμός θυμοῦ, ὁ viaţă, spirit, suflet, inimă, minte substantiv: declinarea a II-a 443
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην a jertfi, a sacrifica verb: -ω rădăcina vocală 460
ἴδιος ἰδία ἴδιον propriu; deosebit, separat, special adjectiv: declinarea a I și II-a 141
ἱερός –ά –όν sfânt, divin adjectiv: declinarea a I și II-a 222
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi verb: -μι 63
ἱκανός –ή –όν îndeajuns; capabil (+infin.) adjectiv: declinarea a I și II-a 321
ἵνα pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.) conjuncţie: subordonatoare 126
ἱππεύς ἱππέως, ὁ călăreţ substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 435
ἵππος ἵππου, ὁ cal substantiv: declinarea a II-a 262
ἴσος ἴση ἴσον acelaşi, acelaşi cu (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 107
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood a sta pe picioare, a se ridica verb: -μι 145
ἰσχυρός –ά –όν puternic adjectiv: declinarea a I și II-a 333
ἴσως în egală măsură, probabil, poate adverb 388
καί şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie conjuncţie: coordinating 3
καιρός καιροῦ, ὁ timpul potrivit substantiv: declinarea a II-a 231
καίτοι (καί-τοι) şi într-adevăr adverb 352
κακός –ή –όν rău, nelegiuit, laş adjectiv: declinarea a I și II-a 73
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην a striga, a chema verb: contras 77
καλός –ή –όν frumos, nobil, onorabil adjectiv: declinarea a I și II-a 96
κἄν (καὶ-ἄν) chiar dacă (+subj.) conjuncţie: subordonatoare 271
κατά jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul prepoziţie 20
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην a apuca, a prinde, a confrunta verb: -ω rădăcina lichidă 381
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα a echipa, a furniza, a pregăti verb: -ω rădăcina dentală 397
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην a vorbi împotriva, a acuza (+gen.) verb: contras 431
κεῖμαι, κείσομαι a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι) verb: deponent 251
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.) verb: -ω rădăcina vocală 239
κεφαλή –ῆς, ἡ cap substantiv: declinarea I 218
κίνδυνος κινδύνου, ὁ pericol substantiv: declinarea a II-a 430
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην a pune în mişcare, a mişca verb: contras 172
κοινός –ή –όν comun, împărtăşit, reciproc adjectiv: declinarea a I și II-a 170
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην a avea grijă de verb: -ω rădăcina dentală 442
κόσμος κόσμου, ὁ ordine; podoabă, ornament; lume, univers substantiv: declinarea a II-a 263
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.) verb: contras 298
κρείσσων κρεῖσσον mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 331
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην a judeca, a hotărâ, a determina verb: -ω rădăcina lichidă 290
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι a dobândi, a cuceri verb: deponent 436
κύκλος κύκλου, ὁ cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară substantiv: declinarea a II-a 201
κύριος κυρίου, ὁ domn, stăpân substantiv: declinarea a II-a 97
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.) verb: -ω rădăcina vocală 400
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην a vorbi, a pălăvrăgi verb: contras 452
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην a lua, a apuca; a primi verb: -ω rădăcina lichidă 70
λαμπρός –ά –όν luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut adjectiv: declinarea a I și II-a 474
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita verb: -ω rădăcina lichidă 424
λαός λαοῦ, ὁ oameni, lume substantiv: declinarea a II-a 367
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra verb: -ω rădăcină palatală 15
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην a pleca, a părăsi verb: -ω rădăcina labială 437
λίθος λίθου, ὁ piatră substantiv: declinarea a II-a 339
λόγος λόγου, ὁ cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune substantiv: declinarea a II-a 45
λοιπός –ή –όν rest, rămăşiţă, rest de adjectiv: declinarea a I și II-a 183
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge verb: -ω rădăcina vocală 384
μακρός –ά –όν lung, înalt, mare, îndelung adjectiv: declinarea a I și II-a 292
μάλα mult, foarte mult adverb 477
μάλιστα cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur adverb 121
μᾶλλον mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât adverb 98
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα a învăţa, a stabili, a constata verb: -ω rădăcina lichidă 259
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ mărturie substantiv: declinarea a III-a consonantică 509
μάχη μάχης, ἡ bătălie substantiv: declinarea I 323
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι a lupta (împotriva) (+dat.) verb: deponent 382
μέγας μεγάλη μέγα mare, măreţ, puternic adjectiv: declinarea a I și II-a 52
μέγεθος μεγέθους, τό măreţie, mărime substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 249
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să verb: -ω rădăcina lichidă 181
μέν...δέ pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr conjuncţie: coordinating 10
μέντοι totuţi; desigur adverb 204
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta verb: -ω rădăcina lichidă 286
μέρος μέρους, τό parte substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 101
μέσος μέση μέσον mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul adjectiv: declinarea a I și II-a 150
μετά cu (+gen.); după (+acc.) prepoziţie 50
μεταξύ între adverb 357
μέχρι (+gen.) până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.) conjuncţie: subordonatoare 216
μή nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu conjuncţie: subordonatoare 32
μηδέ şi nu conjuncţie: coordinating 167
μηδείς μηδεμία μηδέν nimeni, nimic pronume 118
μήν [accentuează particula precedentă] adverb 158
μήτε...μήτε nici...nici conjuncţie: coordinating 149
μήτηρ μητρός, ἡ mamă substantiv neregulat de declinarea a III-a 295
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην a amesteca verb: -μι 366
μικρός –ά –όν mic, scurt, puţin adjectiv: declinarea a I și II-a 84
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti verb: -ω rădăcină palatală 383
μόνον doar adverb 109
μόνος μόνη μόνον singur, unic adjectiv: declinarea a I și II-a 67
μυρίος μυρία μυρίον fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare adjectiv: declinarea a I și II-a 491
ναί într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică) adverb 513
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ templu substantiv: declinarea a II-a 348
ναῦς νεώς, ἡ corabie substantiv neregulat de declinarea a III-a 210
νέος νέα νέον tânăr, nou, proaspăt adjectiv: declinarea a I și II-a 269
νῆσος νήσου, ἡ insulă substantiv: declinarea a II-a 372
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην a cuceri, a învinge verb: contras 346
νίκη νίκης, ἡ victorie substantiv: declinarea I 501
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.) verb: -ω rădăcina dentală 200
νόμος νόμου, ὁ obicei, tradiţie, lege substantiv: declinarea a II-a 169
νόσος νόσου, ὁ boală, suferinţă substantiv: declinarea a II-a 338
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ minte, simţ, înţelegere substantiv: declinarea a II-a 285
νῦν, νυνί acum adverb 93
νύξ νυκτός, ἡ noapte substantiv: declinarea a III-a consonantică 281
ξένος ξένου, ὁ oaspete prieten; străin substantiv: declinarea a II-a 411
ὁ ἡ τό articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor articol hotărât 1
ὄγδοος –η –ον al douăzecilea adjectiv: numeral 520
ὅδε ἥδε τόδε acesta pronume 99
ὁδός ὁδοῦ, ἡ drum, cale, potecă substantiv: declinarea a II-a 282
ὅθεν de unde adverb 328
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.) verb: neregulat 110
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον casnic; propriu; potrivit adjectiv: declinarea a I și II-a 238
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην a locui, a ocupa verb: contras 232
οἰκία οἰκίας, ἡ casă, locuinţă substantiv: declinarea I 369
οἶκος οἴκου, ὁ casă, familie substantiv: declinarea a II-a 307
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.) verb: deponent 171
οἷος οἵα οἷον precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să adjectiv: declinarea a I și II-a 69
ὀκτώ al optulea adjectiv: numeral 515
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον puţin, mic adjectiv: declinarea a I și II-a 168
ὅλος ὅλη ὅλον întreg, complet, total adjectiv: declinarea a I și II-a 100
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον asemănător (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 92
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.) verb: contras 347
ὄνομα ὀνόματος, τό nume; faimă substantiv: declinarea a III-a consonantică 127
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην a striga pe nume verb: -ω rădăcina dentală 204
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ ascuţit, strindent adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 351
ὅπλον ὅπλου, τό armă, uneală (cel mai des la forma de plural) substantiv: declinarea a II-a 420
ὅπου unde, oriunde conjuncţie: subordonatoare 413
ὅπως ca; astfel încât(+conj. Sau opt.) conjuncţie: subordonatoare 197
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων a vedea, a privi la verb: contras 66
ὀρθός –ή –όν adevărat, drept adjectiv: declinarea a I și II-a 213
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe verb: contras 450
ὄρος ὄρους, τό munte, colină substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 303
ὅς ἥ ὅ care, cine, ce pronume 12
ὅσος ὅση ὅσον oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât adjectiv: declinarea a I și II-a 76
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ persoana care, lucrul care pronume 175
ὅστις ἥτις ὅ τι oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce pronume 33
ὅταν (ὅτε-ἄν) când (+subj.) conjuncţie: subordonatoare 108
ὅτε când, oricând (+indic. sau opt.) conjuncţie: subordonatoare 185
ὅτι pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil conjuncţie: subordonatoare 37
οὐ, οὐκ, οὐχ nu (cu verbe indicative) adverb 14
οὐδέ şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă conjuncţie: coordinating 53
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν nimeni, nimic pronume 56
οὐκέτι nu mai mult adverb 362
οὐκοῦν în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie ) adverb 483
οὖν prin urmare, potrivit cu; în orice caz adverb 44
οὐρανός –οῦ, ὁ cer substantiv: declinarea a II-a 300
οὐσία οὐσίας, ἡ substanţă, proprietate; esenţă substantiv: declinarea I 227
οὔτε...οὔτε nici...nici conjuncţie: coordinating 68
οὗτος αὕτη τοῦτο acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta pronume 7
οὕτως în acest fel adverb 47
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ ochi substantiv: declinarea a II-a 318
πάθος πάθους, τό întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 202
παῖς παιδός, ὁ/ἡ fiu, fiică, copil; sclav substantiv: declinarea a III-a consonantică 137
παλαιός –ά –όν vechi, bătrân adjectiv: declinarea a I și II-a 340
πάλιν înapoi; din nou adverb 120
πάντως în toate felurile; în orice caz adverb 426
πάνυ complet, în întregime adverb 288
παρά de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.) prepoziţie 46
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην a înconjura, a se preda verb: -μι 370
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα a pregăti, a fi gata, a oferi verb: -ω rădăcina dentală 451
πάρειμι a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum verb: neregulat 194
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite verb: -ω rădăcină palatală 235
πᾶς πᾶσα πᾶν tot, toţi; totul (cu articol) substantiv neregulat de declinarea a III-a 27
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.) verb: -ω rădăcină palatală 173
πατήρ πατρός, ὁ tată substantiv neregulat de declinarea a III-a 130
πατρίς πατρίδος, ἡ patrie substantiv: declinarea a III-a consonantică 350
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην a opri; (mediu.) a înceta verb: -ω rădăcina vocală 364
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.) verb: -ω rădăcina dentală 193
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην a încerca (+gen.) verb: contras 407
πεμπτός –ή –όν al cincilea adjectiv: numeral 508
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην a trimte verb: -ω rădăcina labială 276
πέντε cinci adjectiv: numeral 429
περ [enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare] adverb 495
περί în jur; privitor la (+gen.) prepoziţie 31
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην a bea verb: -ω rădăcina lichidă 253
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα a cădea, a se prăbuşi verb: -ω rădăcina dentală 395
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην a crede în (+dat.) verb: -ω rădăcina vocală 314
πίστις πίστεως, ἡ credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 421
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον cea mai mare parte (superlativ de la πολύς) adjectiv: declinarea a I și II-a 195
πλέον şi mai mult adverb 353
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην a naviga verb: contras 156
πλέων πλέον mai mult (comp. al lui πολύς) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 354
πλῆθος πλήθους, τό mulţime; număr substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 190
πλήν (prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă prepoziţie 304
πνεῦμα πνεύματος, τό vânt, spirit, suflare substantiv: declinarea a III-a consonantică 212
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera verb: contras 43
ποιητής –οῦ, ὁ poet substantiv: declinarea a II-a 423
ποῖος ποία ποῖον ce fel de? adjectiv: declinarea a I și II-a 419
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα a se răbzoi verb: contras 459
πολέμιος πολεμία πολέμιον duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii adjectiv: declinarea a I și II-a 246
πόλεμος πολέμου ὁ război substantiv: declinarea a II-a 187
πόλις πόλεως, ἡ oraş, oraş-stat substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 61
πολιτεία –ας, ἡ republică, cetăţenie, constituţie substantiv: declinarea I 446
πολλάκις adeseori adverb 252
πολύς πολλή πολύ mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte substantiv neregulat de declinarea a III-a 30
πονηρός –ά –όν rău, nelegiuit, hain adjectiv: declinarea a I și II-a 410
πόνος πόνου, ὁ muncă, lucru; durere, necaz substantiv: declinarea a II-a 404
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui verb: -ω rădăcina vocală 427
ποταμός –οῦ, ὁ râu substantiv: declinarea a II-a 226
πότε când? adverb 519
ποτε (enclitic) la un anumit moment, cândva, în lume adverb 125
πότερος ποτέρα πότερον care din cei doi? πότερον dacă adjectiv: declinarea a I și II-a 393
που (enclitic) undeva; presupun, poate adverb 327
ποῦ unde pronume 512
πούς ποδός, ὁ picior substantiv: declinarea a III-a consonantică 221
πρᾶγμα πράγματος, τό lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri substantiv: declinarea a III-a consonantică 162
πρᾶξις πράξεως, ἡ acţiune, tranzacţie substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 343
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 363
πρός din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.) prepoziţie 22
προσήκω προσήξω a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi verb: -ω rădăcină palatală 358
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην a adăuga; (med.) a alătura verb: -μι 266
πρόσωπον προσώπου, τό faţă, mască, persoană substantiv: declinarea a II-a 313
πρῶτος πρώτη πρῶτον primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând adjectiv: declinarea a I și II-a 135
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.) verb: deponent 415
πῦρ πυρός, τό foc substantiv: declinarea a III-a consonantică 219
πῶς cum? adverb 174
πως (enclitic) într-un anumit fel, cumva adverb 403
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον uşor adjectiv: declinarea a I și II-a 309
σαφής σαφές clar, distinct, neted adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 344
σημεῖον σημείου, τό semn, semnal substantiv: declinarea a II-a 234
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα a privi la; a scruta, a analiza verb: contras 454
σός σή σόν al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.) adjectiv: declinarea a I și II-a 142
σοφός –ή –όν înţelept, deştept, îndemânatic adjectiv: declinarea a I și II-a 345
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri substantiv: declinarea a II-a 447
στόμα στόματος, τό gură, faţă, deschidere substantiv: declinarea a III-a consonantică 329
στρατηγός –οῦ, ὁ căpetenia unei armate, conducător substantiv: declinarea a II-a 361
στρατιά –ᾶς, ἡ oaste substantiv: declinarea I 497
στρατιώτης –ου, ὁ ostaş substantiv: declinarea a II-a 391
στρατός –οῦ, ὁ oaste substantiv: declinarea a II-a 503
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν tu pronume 35
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta verb: -ω rădăcina lichidă 154
σύμμαχος –ον aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi adjectiv: declinarea a I și II-a 463
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul verb: neregulat 414
συμφορά –ᾶς, ἡ împrejurare, nenorocire substantiv: declinarea I 499
σύν cu (+ dat de însoţire sau mijloace) prepoziţie 177
σχῆμα σχήματος, τό formă, aspect, înfăţişare substantiv: declinarea a III-a consonantică 257
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην a mântui verb: -ω rădăcina dentală 275
σῶμα σώματος, τό trup substantiv: declinarea a III-a consonantică 78
σωτηρία σωτηρίας, ἡ mântuire, eliberare substantiv: declinarea I 479
τάξις τάξεως, ἡ ordine, dispunere; unitate militară substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 406
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην a pune în ordine verb: -ω rădăcină palatală 317
ταχύς ταχεῖα ταχύ iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 225
τε şi; τε…τε ambele…şi conjuncţie: coordinating 17
τεῖχος τείχους, τό zid substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 387
τέκνον τέκνου, τό copil substantiv: declinarea a II-a 380
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην a termina; a muri verb: contras 365
τέλος τέλους, τό sfârşit, împlinire, realizare substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 240
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi verb: -ω rădăcina lichidă 417
τέταρτος –η –ον al patrulea adjectiv: numeral 396
τέτταρες τέτταρα patru adjectiv: numeral 305
τέχνη τέχνης, ἡ artă, îndemânare substantiv: declinarea I 273
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel verb: -μι 164
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην a da naştere la, a genera, a produce verb: -ω rădăcina dentală 441
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην a onora verb: contras 386
τιμή τιμῆς, ἡ cinste, onoare; preţ, valoare; slujire substantiv: declinarea I 356
τις τι cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât) pronume 11
τίς τί who? what? which? (interog. pron./adj.) pronume 5
τοίνυν (τοί-νυν) prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult adverb 245
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε ca acesta, acest fel adjectiv: declinarea a I și II-a 449
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο acest adjectiv: declinarea a I și II-a 55
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην a avea curaj, a îndrăzni; a încerca verb: contras 486
τόπος τόπου, ὁ loc; subiect substantiv: declinarea a II-a 133
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) atât de mare, atât de mult adjectiv: declinarea a I și II-a 176
τότε apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν) adverb 157
τρεῖς τρία trei adjectiv: numeral 198
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre verb: -ω rădăcina labială 432
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte verb: -ω rădăcina labială 324
τριάκοντα treizeci adjectiv: numeral 506
τριακοστός –ή –όν al treisprezecelea adjectiv: numeral 517
τρίτος –η –ον al treilea adjectiv: numeral 211
τρόπος τρόπου, ὁ mod, fel; stil de viaţă, obicei substantiv: declinarea a II-a 148
τροφή τροφῆς, ἡ mâncare, hrană substantiv: declinarea I 258
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.) verb: -ω rădăcina lichidă 144
τύχη τύχης, ἡ soartă, destin (bun sau rău), şansă substantiv: declinarea I 311
ὕδωρ ὕδατος, τό apă substantiv: declinarea a III-a consonantică 140
υἱός υἱοῦ, ὁ fiu substantiv: declinarea a II-a 139
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον al vostru (pl.; σός = sg.) adjectiv: declinarea a I și II-a 206
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date verb: -ω rădăcină palatală 122
ὑπέρ pentru (+gen), peste (+ac.) prepoziţie 128
ὑπό sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.) prepoziţie 42
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην a prelua, a profita; a răspunde; a presupune verb: -ω rădăcina lichidă 422
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea adjectiv: declinarea a I și II-a 229
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie verb: -ω rădăcina lichidă 114
φανερός –ά –όν limpede, evident adjectiv: declinarea a I și II-a 312
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine verb: neregulat 116
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα a fugi, a evita verb: -ω rădăcină palatală 261
φημί, φήσω, impf. ἔφην a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu verb: -μι 41
φίλος φίλη φίλον iubit, drag; prietenos adjectiv: declinarea a I și II-a 153
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi verb: contras 408
φόβος φόβου, ὁ spaimă, panică, fugă substantiv: declinarea a II-a 445
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre) verb: -ω rădăcina dentală 504
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.) verb: contras 448
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.) verb: -ω rădăcină palatală 230
φύσις φύσεως, ἡ natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 83
φύω, φύσω, ἔφυσα a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire verb: -ω rădăcina vocală 90
φωνή φωνῆς, ἡ voce, sunet substantiv: declinarea I 277
φῶς φωτός, τό lumină, lumina zilei substantiv: declinarea a III-a consonantică 514
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine verb: -ω rădăcina lichidă 378
χαλεπός –ή –όν dificultate, necaz adjectiv: declinarea a I și II-a 379
χαλκοῦς –ῆ –οῦν din cupru sau din bronz adjectiv: declinarea a I și II-a 510
χάρις χάριτος, ἡ slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire substantiv: declinarea a III-a consonantică 254
χείρ χειρός, ἡ mână substantiv: declinarea a III-a consonantică 166
χείρων χεῖρον mai rău (comp. al lui κακός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 472
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.) verb: deponent 104
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.) verb: impersonal 159
χρῆμα χρήματος, τό lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani substantiv: declinarea a III-a consonantică 274
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον folositor, util adjectiv: declinarea a I și II-a 418
χρόνος χρόνου, ὁ timp substantiv: declinarea a II-a 106
χώρα χώρας, ἡ pământ, teritoriu; loc substantiv: declinarea I 188
χωρίον χωρίου, τό loc, regiune substantiv: declinarea a II-a 336
χωρίς separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de adverb 330
ψυχή ψυχῆς, ἡ suflare, viaţă, suflet substantiv: declinarea I 117
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul) interjection 112
ὧδε astfel, în acest fel; aici adverb 466
ὡς din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca conjuncţie: subordonatoare 16
ὥσπερ după cum, ca şi cum conjuncţie: subordonatoare 80
ὥστε (introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca conjuncţie: subordonatoare 86

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list