ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα

LEMA DE BUSCA: 
ἀποθνῄσκω
DEFINIÇÃO: 
morrer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Vida e Morte
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
287