καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

LEMA DE BUSCA
καθίστημι
DEFINIÇÃO
set down, establish; bring into a certain state, render
RANQUE DE FREQUÊNCIA
272
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO
Trabalho e Lazer
English