καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

LEMA DE BUSCA: 
καθίστημι
DEFINIÇÃO: 
dispor, estabelecer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
272