HEADWORDDEFINITIONPART OF SPEECHSEMANTIC GROUPFREQUENCY RANK
ὁ ἡ τόo; aartigo definidoPronomes/Interrogativos1
αὐτός αὐτή αὐτόmesmo; próprio (para ênfase); o mesmo (com artigo); (pron.) o, a (em casos oblíquos)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos2
καίe, também; καί...καί tanto… quantoconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios3
δέe; masconjunção: coordenaçãoPartículas4
τίς τίquem? O que? (pron. Interr./adj.)pronomePronomes/Interrogativos5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναιser, existirverbo: irregularHumanidade6
οὗτος αὕτη τοῦτοeste; μετὰ ταῦτα depois dissopronomePronomes/Interrogativos7
ou; que (após comp.); ἤ...ἤ tanto um…quanto outro)conjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios8
ἐνem (+ dat.)preposiçãoDireção9
μέν...δέde um lado…por outro lado (geral. Não traduzido); Μἐν (por si só) de fatoconjunção: coordenaçãoPartículas10
τις τιalguém, algo (pron./adj enclit. indef.)pronomePronomes/Interrogativos11
ὅς ἥ ὅque; o qual, a qualpronomePronomes/Interrogativos12
γάρpois (explicativo), de fato (confirmação)conjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios13
οὐ, οὐκ, οὐχnão (com verbos indicativos)advérbioConjunções/advérbios14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθηνdizer, falar (de), recontar; pegar, coletar, contarverbo: -ω radical palatalEscrever e Falar15
ὡςcomo, uma vez que; (introd. or. final) a fim de que, de modo a (+subj./opt.); (introd. disc. ind.) que, de tal sorte queconjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios16
τεe; τε…τε tanto um... Quanto outroconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios17
εἰςpara, em direção apreposiçãoDireção18
ἐπίem (+gen.); sobre (+dat.); contra (+ac.)preposiçãoDireção19
κατάpara baixo, de acordo com; κατὰ γῆν por terra; κατὰ φύσιν em harmonia com a natureza; κατ’ ἔθνη por nações; καθ᾿ἕνα um a um.preposiçãoDireção20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶνeu; nóspronomePronomes/Interrogativos21
πρόςdo lado de, na presença de (+gen.) próximo a, em, segundo (+dat.); para, em direção a (+ac.)preposiçãoDireção22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθηνtornar-se; nascer; acontecer, serverbo: depoenteHumanidade23
ἐάν (εἰ-ἄν)se (+subj.)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios24
διάatravés de; devido a; por causa de (+gen., ac.)preposiçãoPreposição sem direção25
ἀλλάmasconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios26
πᾶς πᾶσα πᾶνtodo, cada, tudo (com artigo)substantivo: 3ª declinação irregular27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχονter, possuir, manterverbo: -ω radical palatalPegar e Dar28
ἐκ, ἐξde, dentre (+gen.)preposiçãoDireção29
πολύς πολλή πολύmuito ὡς ἐπὶ τὸ πολύ para a maior partesubstantivo: 3ª declinação irregular30
περίacerca, sobre; referente a (+gen.)preposiçãoDireção31
μήnão, excetoconjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios32
ὅστις ἥτις ὅ τιquem quer que, o que quer que; (em disc. Ind.) quem, o quepronomePronomes/Interrogativos33
ἄνindica modalização potencial (com optativo) ou eventualidade (com subjuntivo)advérbioPartículas34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶνtu (você)pronomePronomes/Interrogativos35
ἀνάsobre, em cima depreposiçãoDireção36
ὅτιporque; (com superl.) tão…quanto possívelconjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios37
εἰse (+ indic. ou opt.); εἴπερ se realmente conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios38
ἄλλος ἄλλη ἄλλοoutroadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos39
ἀπόde (+gen.)preposiçãoDireção40
φημί, φήσω, impf. ἔφηνdizer, assertar, declarar; οὐ φημί negar, recusar, dizer que…nãoverbo: -μιEscrever e Falar41
ὑπόsob (+gen., dat.) por (+gen. de agente passiva); por debaixo (+ac.)preposiçãoDireção42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθηνfazer, produzir, causar; (méd.) considerar, calcularverbo: contratoTrabalho e Lazer43
οὖνportanto, com efeito; assim.advérbioPartículas44
λόγος λόγου, ὁpalavra, discurso; pensamento, razãosubstantivo: 2ª declinaçãoEscrever e Falar45
παράde (+gen.); junto a (+dat.); por oposição a (+ac.) preposiçãoDireção46
οὕτωςdesse modoadvérbioConjunções/advérbios47
πρότερος προτέρα πρότερονque vem à frente de; τὸ πρότερον previamenteadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesTempo48
θεός θεοῦ, ὁ/ἡdeus, deusasubstantivo: 2ª declinaçãoReligião49
μετάcom (+gen.); depois de (+ac.)preposiçãoPreposição sem direção50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦele(a) próprio(a) (pron. reflexivo)pronomePronomes/Interrogativos51
μέγας μεγάλη μέγαgrande, poderosoadjetivo: 1ª e 2ª declinações52
οὐδέe não, mas não, nem; οὐδέ...οὐδέ nem… nesmo mesmoconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνοele, ela; ἐκεῖνος…οὗτος este…aquele pronomePronomes/Interrogativos54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτοtal, de tal tipoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos55
οὐδείς οὐδεμία οὐδένninguém, nadapronomePronomes/Interrogativos56
εἶπονEu disse, eu dizia, aor. 2 λέγω, φημίverbo: irregularEscrever e Falar57
ἀγαθός –ή –όνbom, virtuoso, bravo, nobreadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesÉtica e Moral58
γε(enclítico) realmente; ao menos, de qualquer modoadvérbioPartículas59
δήcertamente; de fato; realmente (atribui maior exatidão)advérbioPartículas60
πόλις πόλεως, ἡcidade, cidade-estadosubstantivo: 3ª declinação radical ι-Governo e Sociedade61
εἷς μία ἕνumadjectivo: numeralMedida e Numerais62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθηνpor em movimento, deixar ir, atirar; (méd.) apressar-severbo: -μιTrabalho e Lazer63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθηνter falta de; ter necessidade de (+gen)verbo: contratoPegar e Dar64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡser humanosubstantivo: 2ª declinaçãoHumanidade65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρωνver, olharverbo: contratoSentidos e Sensações66
μόνος μόνη μόνονsozinho, solitárioadjetivo: 1ª e 2ª declinações67
οὔτε...οὔτεnem…nemconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios68
οἷος οἵα οἷονtal qual; como (exclam.) qual!; quanto! οἷός τε (+infin.) capaz de; hábil para ; οἷόν τε (+infin.) é possíveladjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθηνpegar, apoderar-se; receberverbo: -ω radical em líquidaPegar e Dar70
δοκέω, δόξω, ἔδοξαpensar, supor, imaginar (+ac. e inf.); parecer, parecer bom; (impes.) δοκεῖ μοι parece-meverbo: -ω radical palatalMente, Percepção e Apreensão71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερονo outro (de dois); outroadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos72
κακός –ή –όνbau, nocivo, covardementeadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁhomem, maridosubstantivo: 3ª declinação irregularHumanidade74
ἐπείdepois, desde, quandoconjunção: subordinaçãoTempo75
ὅσος ὅση ὅσονtão grande quanto; (pl.) todos quantos; ὅσον (adv.) tanto quantoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθηνchamar, invocarverbo: contratoEscrever e Falar77
σῶμα σώματος, τόcorposubstantivo: 3ª declinação radical em consoantePartes do Corpo78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδειé necessário, alguém deve (+ac. e inf)verbo: impersonalÉtica e Moral79
ὥσπερassim como; tal qualconjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios80
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθηνdar, oferecerverbo: -μιPegar e Dar81
ἔτιaindaadvérbioTempo82
φύσις φύσεως, ἡnatureza; (da mente) disposição ou natureza de alguém; ordem regular da naturezasubstantivo: 3ª declinação radical ι-Order do Mundo83
μικρός –ά –όνpequeno, pouco, baixoadjetivo: 1ª e 2ª declinações84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι(+inf.) ser capaz de, estar apto averbo: impersonalTrabalho e Lazer85
ὥστε(de tal modo a (conj. consecutiva)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡinício, origem; regra, império, reino; magistradosubstantivo: 1ª declinaçãoTempo87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστονcada um (de muitos)pronomePronomes/Interrogativos88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡdiasubstantivo: 1ª declinaçãoOrder do Mundo89
φύω, φύσω, ἔφυσαproduzir, gerar; aor. 2 ἔφυν criou, pf. πέφυκα ser de naturezaverbo: -ω radical em vogalOrder do Mundo90
ἅπας ἅπασα ἅπανtodos juntossubstantivo: 3ª declinação irregularMedida e Numerais91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιονsemelhante, parecido (+dat.)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas92
νῦν, νυνίagoraadvérbioTempo93
γῆ γῆς, ἡterrasubstantivo: 1ª declinaçãoTerra94
δύναμις δυνάμεως, ἡpoder, força, habilidadesubstantivo: 3ª declinação radical ι-Guerra e Paz95
καλός –ή –όνbonito, nobre, honrosoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas96
κύριος κυρίου, ὁsenhor, mestresubstantivo: 2ª declinaçãoGoverno e Sociedade97
μᾶλλονmais, mais; μᾶλλον...ἤ ao invés deadvérbioConjunções/advérbios98
ὅδε ἥδε τόδεeste; estapronomePronomes/Interrogativos99
ὅλος ὅλη ὅλονinteiro, completoadjetivo: 1ª e 2ª declinações100
μέρος μέρους, τόparte, porçãosubstantivo: 3ª declinação radical em σ101
ἄραportanto, então (fazendo uma inferência)advérbioPartículas102
ἐμός ἐμή ἐμόνmeu, minhaadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθηνusar, experienciar, sofrer (+dat.); tratar algém de algum modo (+dat. e adv.)verbo: depoenteGoverno e Sociedade104
δύοdoisadjectivo: numeralMedida e Numerais105
χρόνος χρόνου, ὁtemposubstantivo: 2ª declinaçãoTempo106
ἴσος ἴση ἴσονigual, o mesmo que (+dat.)adjetivo: 1ª e 2ª declinações107
ὅταν (ὅτε-ἄν)quando (+subj.)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios108
μόνονapenasadvérbioConjunções/advérbios109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδεινsaber (pf. no pres.sentido); saber como (+ inf.)verbo: irregular110
βασιλεύς βασιλέως, ὁreisubstantivo: 3ª declinação -εύς, -έωςGoverno e Sociedade111
ó (não-enfátivo quando com o vocativo)interjeiçãoPartículas112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην(+inf.) querer, desejar; ansiar por; ὁ βουλόμενος quem quer que gosteverbo: depoenteSentidos e Sensações113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνηνaparecer, surgir, parecer (+ptc. ou inf.)verbo: -ω radical em líquidaMostrar e Encontrar114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφηνescreververbo: -ω radical labialEscrever e Falar115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθηνlevar, portar, carregar; φέρε venha agoraverbo: irregularTrabalho e Lazer116
ψυχή ψυχῆς, ἡar, vida, almasubstantivo: 1ª declinaçãoHumanidade117
μηδείς μηδεμία μηδένninguém; nadapronomePronomes/Interrogativos118
αἴτιος αἰτία αἴτιονresponsável, culpadoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesLei e Julgamento119
πάλινde volta, de novo; novamenteadvérbioDireção120
μάλισταo mais, principalmente; (em respostas) certamenteadvérbioConjunções/advérbios121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθηνexistir, ser, pertencer a; τὰ ὑπάρχοντα circunstâncias existentesverbo: -ω radical palatalHumanidade122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθηνcomeçar (+gen.); liderar, reinar, governar (+gen.)verbo: -ω radical palatalTempo123
γυνή γυναικός, ἡmulher, esposasubstantivo: 3ª declinação irregularHumanidade124
ποτε (enclitic)em um tempo qualquer, alguma vezadvérbioTempo125
ἵναpara que (conj. +subj. ou opt.); de modo a (rel.adv. +indic)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios126
ὄνομα ὀνόματος, τόnome; famasubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteEscrever e Falar127
ὑπέρpor, em favor de (+gen.); além de (+ac.)preposiçãoPreposição sem direção128
ἤδηjá, agora (do passado imediato); atualmente (do futuro imediato)advérbioTempo129
πατήρ πατρός, ὁpaisubstantivo: 3ª declinação irregularFamília, Amizade e Casa130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθηνouvir, escutarverbo: -ω radical em vogalSentidos e Sensações131
γένος γένους, τόraça, família; tipo, classesubstantivo: 3ª declinação radical em σFamília, Amizade e Casa132
τόπος τόπου, ὁlugar; tópicosubstantivo: 2ª declinaçãoTerra133
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθηνfazer, realizar; fazer de algum modo (+adv.)verbo: -ω radical dentalTrabalho e Lazer134
πρῶτος πρώτη πρῶτονprimeiro (adv.) τὸ πρῶτον em primeiro lugaradjetivo: 1ª e 2ª declinações135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθηνdescobrir, encontrarverbo: -ω radical palatalMostrar e Encontrar136
παῖς παιδός, ὁ/ἡfilho, filha, criança; escravosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteFamília, Amizade e Casa137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθαvir, irverbo: depoenteMovimento138
υἱός υἱοῦ, ὁfilhosubstantivo: 2ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa139
ὕδωρ ὕδατος, τόáguasubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteOrder do Mundo140
ἴδιος ἰδία ἴδιονpróprio; particular; pessoaladjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos141
σός σή σόνteu, seu (sg.; ὑμέτερος = pl.) adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθηνaprender; julgar, pensar ou determinar que (+ac. e inf.)verbo: -ω radical palatalMente, Percepção e Apreensão143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθηνatingir, obter por acaso (+gen.); alcançar, obter; acontecer (+ptc.)verbo: -ω radical em líquidaHumanidade144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stoodcolocar em pé, levantar; instituirverbo: -μιTrabalho e Lazer145
ἅμαao mesmo tempo; (prep.) junto com (+dat.)advérbioTempo146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθηνconduzir, levar, trazer; passar (tempo)verbo: -ω radical palatalMovimento147
τρόπος τρόπου, ὁmodo, maneira; estilo de vida, hábito, costumesubstantivo: 2ª declinaçãoCaracterísticas148
μήτε...μήτεnem…nemconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios149
μέσος μέση μέσονmeio, no meio, moderado: τὸ μέσον no meio deadjetivo: 1ª e 2ª declinações150
ἀλλήλων –οις(som. casos oblíquos no plural) uns aos outrospronomePronomes/Interrogativos151
ἀείsempreadvérbioTempo152
φίλος φίλη φίλονamado, querido, estimadoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesFamília, Amizade e Casa153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκαencontrar, chegar a um acordo, corresponder; acontecer, ocorrer; resultarverbo: -ω radical em líquidaFamília, Amizade e Casa154
ἔργον ἔργου, τόação, trabalho, realizaçãosubstantivo: 2ª declinaçãoTrabalho e Lazer155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθηνnavegarverbo: contratoGoverno e Sociedade156
τότεentão, naquele tempo; οἱ τότε os homens daquele tempo (op. οἱ νῦν) advérbioTempo157
μήνenfatiza partícula predecessoraadvérbioPartículas158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναιé necessário que, é destinado que (+inf. Ou +ac. e inf.)verbo: impersonalÉtica e Moral159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθηνmostrar, apontarverbo: -μιMostrar e Encontrar160
ζῷον ζῴου, τόser vivo, animalsubstantivo: 2ª declinaçãoAnimais e Plantas161
πρᾶγμα πράγματος, τόcoisa; (pl.) circunstâncias, negóciossubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteTrabalho e Lazer162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίονem face de; opostopreposiçãoDireção163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθηνpor, colocar; estabalecer, ordenar, instituir; fazer, realizar; fazer de um modo (+adv.)verbo: -μιTrabalho e Lazer164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαιEu viverbo: irregularSentidos e Sensações165
χείρ χειρός, ἡmãosubstantivo: 3ª declinação radical em consoantePartes do Corpo166
μηδέnemconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγονpouco, escassoadjetivo: 1ª e 2ª declinações168
νόμος νόμου, ὁcostume, tradição, leisubstantivo: 2ª declinaçãoLei e Julgamento169
κοινός –ή –όνcomum, compartilhado, mútuoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGoverno e Sociedade170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθηνpensar, supor, imaginar (+ac. e infin.)verbo: depoente171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθηνmover, movimentarverbo: contratoMovimento172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθαsofrer, experienciar, ser afetado (+adv.)verbo: -ω radical palatalVida e Morte173
πῶςcomo?advérbioPronomes/Interrogativos174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερaquele que; aquilo quepronomePronomes/Interrogativos175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν)tão grande, tão numerosoadjetivo: 1ª e 2ª declinações176
σύνcom (+dat. de companhia)preposiçãoPreposição sem direção177
εἶταentão, depoisadvérbioConjunções/advérbios178
ἀληθής –έςverdadeadjetivo: 3ª declinação -ης, -εςÉtica e Moral179
δίκαιος δικαία δίκαιονdireito, justoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesLei e Julgamento180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα(+inf.) pensar em fazer, ter a intenção deverbo: -ω radical em líquidaSentidos e Sensações181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα(+inf.) desejar, querer; ansiar porverbo: -ω radical em líquidaSentidos e Sensações182
λοιπός –ή –όνrestante, demais, resto deadjetivo: 1ª e 2ª declinações183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡnecessidadesubstantivo: 1ª declinaçãoOrder do Mundo184
ὅτεqando, sempre que (+indic. ou opt.)conjunção: subordinaçãoTempo185
δεύτερος –α –ονsegundoadjectivo: numeralMedida e Numerais186
πόλεμος πολέμου ὁguerrasubstantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz187
χώρα χώρας, ἡterra, lugarsubstantivo: 1ª declinaçãoTerra188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκαviververbo: contratoVida e Morte189
πλῆθος πλήθους, τόmassa, multidãosubstantivo: 3ª declinação radical em σGoverno e Sociedade190
ἥλιος ἡλίου, ὁsolsubstantivo: 2ª declinaçãoOrder do Mundo191
αἰτία αἰτίας, ἡcausa, origem; acusaçãosubstantivo: 1ª declinaçãoLei e Julgamento192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθηνpersuadir, convencer; (méd. e pass.) obedecer, acreditar, confiar em (+dat.). verbo: -ω radical dentalEscrever e Falar193
πάρειμιestar presente, pronto ou em mãos; (impes.) πάρεστί μοι depende de mim, está em meu poder; τὰ παρόντα as circunstâncias atuais; τὸ παρόν nesse exato momentoverbo: irregularHumanidade194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστονa maioria, a maior parte (superl. de πολὐς)adjetivo: 1ª e 2ª declinações195
εἶδος εἴδους, τόforma, figura; classe, tiposubstantivo: 3ª declinação radical em σMedida e Numerais196
ὅπωςpara que, afim de que (+subj. ou opt.)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios197
τρεῖς τρίαtrêsadjectivo: numeralMedida e Numerais198
βίος βίου, ὁvidasubstantivo: 2ª declinaçãoVida e Morte199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθηνpensar, acreditar que (+ac. e inf.); manter como costume, ser acostumado a (+inf.)verbo: -ω radical dental200
κύκλος κύκλου, ὁcírculo, anel, orbe, disco, movimento circularsubstantivo: 2ª declinação201
πάθος πάθους, τόestado, condiçãosubstantivo: 3ª declinação radical em σSentidos e Sensações202
πρόantes, em frente a (+gen.)preposiçãoTempo203
μέντοιno entanto; é claroadvérbioPartículas204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθηνchamar por nomeverbo: -ω radical dentalEscrever e Falar204
ἀρετή ἀρετῆς, ἡexcelência; virtude; valor; bravurasubstantivo: 1ª declinaçãoÉtica e Moral206
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερονseu, seus (pl.; σὀς = sg.)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos206
ἔτος ἔτους, τόanosubstantivo: 3ª declinação radical em σTempo208
ἀντίem vez depreposiçãoDireção209
ναῦς νεώς, ἡnaviosubstantivo: 3ª declinação irregularTrabalho e Lazer210
τρίτος –η –ονterceriroadjectivo: numeralMedida e Numerais211
πνεῦμα πνεύματος, τόvento, ar, espíritosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteTerra212
ὀρθός –ή –όνerto, em pé, realadjetivo: 1ª e 2ª declinações213
θάλασσα θαλάσσης, ἡmarsubstantivo: 1ª declinaçãoTerra214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαιcarregar, espalhar; diferir; (impes.) διαφέρει faz diferença(+dat.) verbo: -ω radical em líquidaTrabalho e Lazer215
μέχρι (+gen.)até; (prep.) até que (+ gen.)conjunção: subordinaçãoTempo216
δόξα δόξης, ἡopinião, julgamento; reputação, honra, glóriasubstantivo: 1ª declinaçãoÉtica e Moral217
κεφαλή –ῆς, ἡcabeçasubstantivo: 1ª declinaçãoPartes do Corpo218
πῦρ πυρός, τόfogosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteOrder do Mundo219
ἐλάσσων ἔλασσονmenor, menos (comp. de μικρὀς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ον220
πούς ποδός, ὁsubstantivo: 3ª declinação radical em consoantePartes do Corpo221
ἱερός –ά –όνsagrado, venerado, divinoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesReligião222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύreto, direto; (adv.) imediatamenteadjectivo: -ύς, -εῖα, -ύ223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόνeu irei (fut. de ἔρχομαι)verbo: -μιMovimento224
ταχύς ταχεῖα ταχύrápido, veliz; (adv.) τάχα rapidamente; talvezadjectivo: -ύς, -εῖα, -ύCaracterísticas225
ποταμός –οῦ, ὁrio, correntezasubstantivo: 2ª declinaçãoTerra226
οὐσία οὐσίας, ἡsubstância, propriedade; essênciasubstantivo: 1ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa227
ἀριθμός –οῦ, ὁnúmerosubstantivo: 2ª declinaçãoMedida e Numerais228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερονmais tardeadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesDireção229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθηνvigiar, guardar, defender; (méd.) proteger alguém contra (+ac.)verbo: -ω radical palatalGuerra e Paz230
καιρός καιροῦ, ὁoportunidade, vantagemsubstantivo: 2ª declinaçãoTempo231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθηνhabitar, ocuparverbo: contratoFamília, Amizade e Casa232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερονambosadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesMedida e Numerais233
σημεῖον σημείου, τόsinal, marca, signosubstantivo: 2ª declinaçãoMostrar e Encontrar234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχονfornecer, proporcionarverbo: -ω radical palatalPegar e Dar235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερονcada um (de dois)pronomePronomes/Interrogativos236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθηνmostrar, declarar, explicarverbo: contratoMostrar e Encontrar237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖονdoméstico, da casa; próprio; que serveadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesFamília, Amizade e Casa238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθηνordem, comando (+ac. e inf.)verbo: -ω radical em vogalLei e Julgamento239
τέλος τέλους, τόfim, encerramento, realizaçãosubstantivo: 3ª declinação radical em σVida e Morte240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαιliderar, ser o líder; considerar, acreditar, pensarverbo: depoente241
ἄξιος ἀξία ἄξιονdigno, merecedoradjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesÉtica e Moral242
de fato (enfatiza o que vem a seguir)advérbioPartículas243
δῆλος δήλη δῆλονvisível, claro, manifestoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesMostrar e Encontrar244
τοίνυν (τοί-νυν)portanto, assim (conclisão); bem, então (argumentativo)advérbioPartículas245
πολέμιος πολεμία πολέμιονhostil; οἱ πολέμιοι o inimigo adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGuerra e Paz246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνperguntar, perguntar a alguém sobre (+ dupl. ac.)verbo: depoenteEscrever e Falar247
ἀδελφός –οῦ, ὁirmãosubstantivo: 2ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa248
μέγεθος μεγέθους, τόgrandeza, magnitudesubstantivo: 3ª declinação radical em σ249
εἴτε…εἴτεse…ou seconjunção: coordenaçãoConjunções/advérbios250
κεῖμαι, κείσομαιestar estendido, estar depositado, conservado; ser estabeelcido (usado como pass.pf de τίθημι verbo: depoenteTrabalho e Lazer251
πολλάκιςfrequentementeadvérbioTempo252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθηνbeberverbo: -ω radical em líquidaSentidos e Sensações253
χάρις χάριτος, ἡesplendor, honra, glória; favor, gratidãosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteÉtica e Moral254
ἔπειταdepois, em seguidaadvérbioTempo255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκαprocurarverbo: contratoMostrar e Encontrar256
σχῆμα σχήματος, τόforma, figura, aparência, carátersubstantivo: 3ª declinação radical em consoante257
τροφή τροφῆς, ἡalimento, comidasubstantivo: 1ª declinaçãoVida e Morte258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκαaprender, apreenderverbo: -ω radical em líquida259
ἐνταῦθαaqui, láadvérbioDireção260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγαfugir, correr, evitar, ignorarverbo: -ω radical palatalMovimento261
ἵππος ἵππου, ὁcavalosubstantivo: 2ª declinaçãoAnimais e Plantas262
κόσμος κόσμου, ὁordem; ornamento, decoração, adorno; mundo, universosubstantivo: 2ª declinaçãoOrder do Mundo263
αἷμα αἵματος, τόsanguesubstantivo: 3ª declinação radical em consoantePartes do Corpo264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθηνpegar, tomar por força; (méd.) escolherverbo: contratoPegar e Dar265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθηνadicionar; (med.) juntarverbo: -μιPegar e Dar266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθηνconsiderar dignoverbo: contratoÉtica e Moral267
ἕωςaté; enquanto, duranteconjunção: subordinaçãoTempo268
νέος νέα νέονjovem, novo, frescoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas269
ἔοικα, ptc. εἰκώςassemelhar-se a, ser semelhante a (+dat.); parecerverbo: irregularCaracterísticas270
κἄν (καὶ-ἄν)mesmo se (+subj.)conjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios271
καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθηνdispor, estabelecerverbo: -μιTrabalho e Lazer272
τέχνη τέχνης, ἡarte, habilidadesubstantivo: 1ª declinaçãoGoverno e Sociedade273
χρῆμα χρήματος, τόdinheirosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteGoverno e Sociedade274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθηνsalvarverbo: -ω radical dentalAjuda e Segurança275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθηνenviarverbo: -ω radical labialMovimento276
φωνή φωνῆς, ἡsom, vozsubstantivo: 1ª declinaçãoSentidos e Sensações277
ἕνεκαpor causa de, em razão de (+gen.)preposiçãoPreposição sem direção278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)matar, destruirl (méd.) perecer, morrerverbo: -μιVida e Morte279
θάνατος θανάτου, ὁmortesubstantivo: 2ª declinaçãoVida e Morte280
νύξ νυκτός, ἡnoitesubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteOrder do Mundo281
ὁδός ὁδοῦ, ἡcaminho, passagem, sendasubstantivo: 2ª declinaçãoGoverno e Sociedade282
ἔθνος ἔθνους, τόnaçãosubstantivo: 3ª declinação radical em σGoverno e Sociedade283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθηνdevolver; restituir; permitir; (med.) venderverbo: -μιPegar e Dar284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁmente, percepção, sentidosubstantivo: 2ª declinação285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκαficar, permanecer, aguardarverbo: -ω radical em líquidaMovimento286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκαmorrerverbo: -ω radical palatalVida e Morte287
πάνυtotalmente, completamenteadvérbioConjunções/advérbios288
εὖbem (opos. κακῶς); retamente, de modo feliz, com justezaadvérbioConjunções/advérbios289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθηνjulgar, decidir, determinarverbo: -ω radical em líquidaLei e Julgamento290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθηνerguer, levantar; matar, destruirverbo: contratoGuerra e Paz291
μακρός –ά –όνlongo, alto, largo, duradouroadjetivo: 1ª e 2ª declinações292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκαeu vim, estou presenteverbo: -ω radical palatalMovimento293
ἡδονή –ῆς, ἡprazer, deleitesubstantivo: 1ª declinaçãoTrabalho e Lazer294
μήτηρ μητρός, ἡmãesubstantivo: 3ª declinação irregularFamília, Amizade e Casa295
δεινός –ή –όνincrível, terrível; inteligente, esperto em (+inf.)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas296
διαφορά –ᾶς, ἡdiferença, desacordosubstantivo: 1ª declinaçãoLei e Julgamento297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθηνser vitorioso, conquistar, reinar, prevalecer, exceder (+gen.)verbo: contratoGoverno e Sociedade298
δῆμος δήμου, ὁas pessoas comuns; distrito (op. πὀλις)substantivo: 2ª declinaçãoHumanidade299
οὐρανός –οῦ, ὁcéusubstantivo: 2ª declinaçãoOrder do Mundo300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμηνseguirverbo: depoenteMovimento301
ἥσσων ἧσσονmenos, mais fraco (comp. de κακός ou μικρός)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ονCaracterísticas302
ὄρος ὄρους, τόmontanha, colinasubstantivo: 3ª declinação radical em σTerra303
πλήν(prep.) exceto (+gen.); (conj.) a menos que; salvopreposiçãoPreposição sem direção304
τέτταρες τέτταραquatroadjectivo: numeralMedida e Numerais305
δυνατός –ή –όνforte, poderoso, aptoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas306
οἶκος οἴκου, ὁcasa, lar, famíliasubstantivo: 2ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστονmelhor, o mais nobre (superl. de ὰγαθὀς)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesÉtica e Moral308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιονfáciladjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθηνtirar, livrarverbo: contratoPegar e Dar310
τύχη τύχης, ἡsorte, fortuna (boa ou má), destino, chancesubstantivo: 1ª declinaçãoVida e Morte311
φανερός –ά –όνclaro, evidenteadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesSentidos e Sensações312
πρόσωπον προσώπου, τόface, máscara, pessoasubstantivo: 2ª declinaçãoPartes do Corpo313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθηνconfiar, acreditar em (+dat.)verbo: -ω radical em vogalSentidos e Sensações314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθηνensinarverbo: -ω radical palatalMente, Percepção e Apreensão315
ἄνωacima, para cimaadvérbioDireção316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθηνarrumar, por em ordemverbo: -ω radical palatalGoverno e Sociedade317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁolhosubstantivo: 2ª declinaçãoPartes do Corpo318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθηνpegar, aceitar; enterter, dar as boas vindasverbo: depoenteFamília, Amizade e Casa319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαιvir a, chegar averbo: depoenteMovimento320
ἱκανός –ή –όνsuficiente; o bastante; competente; capaz de (+ inf.)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesAjuda e Segurança321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαιtrabalhar, laborarverbo: depoenteTrabalho e Lazer322
μάχη μάχης, ἡbatalha, combatesubstantivo: 1ª declinaçãoGuerra e Paz323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφηνalimentar, nutrir, manter; criar, educarverbo: -ω radical labialVida e Morte324
ἀδύνατος –ονimpossível, incapazadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGoverno e Sociedade325
ἀκριβής –έςexato, preciso326
που(enclit.) em algum lugar; suponho, talvez (para qualificar uma assertação)advérbioPartículas327
ὅθενde onde, do qual lugaradvérbioDireção328
στόμα στόματος, τόboca, face, aberturasubstantivo: 3ª declinação radical em consoantePartes do Corpo329
χωρίςseparadamente, apart (+gen.) sem, separado deadvérbioDireção330
κρείσσων κρεῖσσονmais forte, mais poderoso; melhor (comp. de ὰγαθὀς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ονCaracterísticas331
βραχύς βραχεῖα βραχύbreve, curtoadjectivo: -ύς, -εῖα, -ύCaracterísticas332
ἰσχυρός –ά –όνforteadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡverdadesubstantivo: 1ª declinaçãoÉtica e Moral334
δίκη δίκης, ἡjustiça, punição, penalidadesubstantivo: 1ª declinaçãoLei e Julgamento335
χωρίον χωρίου, τόlugar, ponto, distritosubstantivo: 2ª declinaçãoTerra336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύdoce, agradáveladjectivo: -ύς, -εῖα, -ύCaracterísticas337
νόσος νόσου, ὁdoença, injúriasubstantivo: 2ª declinaçãoVida e Morte338
λίθος λίθου, ὁpedasubstantivo: 2ª declinaçãoTerra339
παλαιός –ά –όνvelho, anciãoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθηνabandonar, deixar ir, negligenciarverbo: -μιPegar e Dar341
ἄλλωςde outro modoadvérbioPronomes/Interrogativos342
πρᾶξις πράξεως, ἡação, transação, negóciosubstantivo: 3ª declinação radical ι-Trabalho e Lazer343
σαφής σαφέςclaro, correto, seguroadjetivo: 3ª declinação -ης, -εςMostrar e Encontrar344
σοφός –ή –όνsábio, inteligente, habilidosoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθηνconquistar, vencerverbo: contratoGuerra e Paz346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθηνconcordar com, dizer o mesmo que (+dat.)verbo: contratoLei e Julgamento347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁtemplosubstantivo: 2ª declinaçãoReligião348
αὖ, αὖθιςnovamente; por outro lado; novamenteadvérbioPartículas349
πατρίς πατρίδος, ἡpátria, terra natalsubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteGoverno e Sociedade350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύagudo, afiado, cortante, pungenteadjectivo: -ύς, -εῖα, -ύCaracterísticas351
καίτοι (καί-τοι)e de fato, e realmenteadvérbioPartículas352
πλέονcheio, repleto deadvérbio353
πλέων πλέονmais, maior (comp. de πολὐς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ον354
γνώμη γνώμης, ἡpensamento, inteligência, opinião, propósitosubstantivo: 1ª declinaçãoMente, Percepção e Apreensão355
τιμή τιμῆς, ἡhonra, respeito; preço, valiar; magistradosubstantivo: 1ª declinaçãoÉtica e Moral356
μεταξύno meio de, em meio aadvérbioDireção357
προσήκω προσήξωser parente de; concerninr a(+dat.); vir a; οἱ προσήκοντες parentes; τὰ προσήκoντα deveres verbo: -ω radical palatalÉtica e Moral358
πρίνantes, atéconjunção: subordinaçãoTempo359
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθηνcometer injustiça, injuriarverbo: contratoÉtica e Moral360
στρατηγός –οῦ, ὁlíder de um exército, general, comandantesubstantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz361
οὐκέτιnão maisadvérbioTempo362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁvelho; (pl.) embaixadoressubstantivo: 3ª declinação -εύς, -έωςGoverno e Sociedade363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθηνparar, findar; (méd.) cessarverbo: -ω radical em vogalMovimento364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθηνencerrar; morrerverbo: contratoVida e Morte365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθηνmisturar, mesclarverbo: -μιTrabalho e Lazer366
λαός λαοῦ, ὁas pessoas, companheirossubstantivo: 2ª declinaçãoHumanidade367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡfilhasubstantivo: 3ª declinação irregularFamília, Amizade e Casa368
οἰκία οἰκίας, ἡconstrução, casa, habitaçãosubstantivo: 1ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθηνtransmitir; entregarverbo: -μιPegar e Dar370
ἔξωfora; excetoadvérbioDireção371
νῆσος νήσου, ἡilhasubstantivo: 2ª declinaçãoTerra372
ἐκεῖadvérbioDireção373
ἐπιστήμη –ης, ἡconhecimento, compreensão, habilidadesubstantivo: 1ª declinaçãoMente, Percepção e Apreensão374
ἐάω, ἐάσω, εἴασαpermitir (+ac. e inf.); deixar ser, deixar sóverbo: contratoLei e Julgamento375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθηνficar maravilhado, pasmarverbo: -ω radical dentalSentidos e Sensações376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαιperceber, entender, ouvir, aprenderverbo: depoenteMente, Percepção e Apreensão377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρηνestar feliz, regojizar-se (+dat.), ter prazer em (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε olá, tchau!verbo: -ω radical em líquidaSentidos e Sensações378
χαλεπός –ή –όνdifícil, problemáticoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas379
τέκνον τέκνου, τόcriançasubstantivo: 2ª declinaçãoFamília, Amizade e Casa380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθηνpegar, agarrar, atingir, apreenderverbo: -ω radical em líquidaGuerra e Paz381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαιlutar (contra) (+dat.)verbo: depoenteGuerra e Paz382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθηνrelembrar; (na méd. pf) lembrarverbo: -ω radical palatal383
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθηνsoltar, libertar; desfazer, destruirverbo: -ω radical em vogalGuerra e Paz384
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαιmorrer, estar morrendoverbo: -ω radical palatalVida e Morte384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθηνhonrarverbo: contratoÉtica e Moral386
τεῖχος τείχους, τόparedesubstantivo: 3ª declinação radical em σGoverno e Sociedade387
ἴσωςigualmente, provavelmente, talvezadvérbioConjunções/advérbios388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθηνlevantar, erguer; remoververbo: -ω radical palatalMovimento389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτοναmatarverbo: -ω radical em líquidaGuerra e Paz390
στρατιώτης –ου, ὁsoldadosubstantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz391
ἄνευsem (+gen)preposição392
πότερος ποτέρα πότερονqual dos dois? πότερον whether qualadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos393
ἁπλῶςsimplesmente, unicamente, de um modoadvérbioMedida e Numerais394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκαcair, tombarverbo: -ω radical dentalGuerra e Paz395
τέταρτος –η –ονquartoadjectivo: numeralMedida e Numerais396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασαequipar; construir, aprontarverbo: -ω radical dentalTrabalho e Lazer397
ἐχθρός –ά –όνodiado, odioso; hostil com (+dat.)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas398
ἀγών ἀγῶνος, ὁdebate; combatesubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteGoverno e Sociedade399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθηνobstruir, impedir (+ac. e inf.)verbo: -ω radical em vogalGuerra e Paz400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθηνerrar (+gen.); falhar, estar errado, equivocar-severbo: -ω radical em líquidaÉtica e Moral401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρηνdestruir; corroomperverbo: -ω radical em líquidaGuerra e Paz402
πως(enclit.) de algum modo, de alguma maneiraadvérbioPartículas403
πόνος πόνου, ὁtrabalho; problema, dorsubstantivo: 2ª declinaçãoTrabalho e Lazer404
ἔνθαadvérbioDireção405
τάξις τάξεως, ἡundefinedsubstantivo: 3ª declinação radical ι-Guerra e Paz406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθηνtentar, fazer um teste (+gen.)verbo: contratoTrabalho e Lazer407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθηνafugentar; (méd. e pass.) fugir, temerverbo: contratoSentidos e Sensações408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθηνatirar, lançar; jogar em, acertar (ac.) com (dat.)verbo: -ω radical em líquidaMovimento409
πονηρός –ά –όνinútil, mau, negativoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas410
ξένος ξένου, ὁconvidado; estrangeiro, forasteirosubstantivo: 2ª declinaçãoGoverno e Sociedade411
βάρβαρος –ονnão grego, estrangeiro; bárbaroadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGoverno e Sociedade412
ὅπουonde, onde quer queconjunção: subordinaçãoConjunções/advérbios413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκαser útil ou vantajoso a (+dat.); (impes.) συμφἐρει suceder, acontecer (+inf); τὸ συμφἐρον utilidade, proveito, vantagem verbo: irregularAjuda e Segurança414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαιaprender, ouvir, perguntar (+gen.)verbo: depoente415
δοῦλος δούλου, ὁescravosubstantivo: 2ª declinaçãoGoverno e Sociedade416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθηνcortar, partir, cortar em pedaçosverbo: -ω radical em líquidaGuerra e Paz417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμονútil, utilizáveladjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas418
ποῖος ποία ποῖονque tipo de?adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos419
ὅπλον ὅπλου, τόarma, ferramente, implemento (maioria pl.)substantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz420
πίστις πίστεως, ἡcompromisso, garantiasubstantivo: 3ª declinação radical ι-Sentidos e Sensações421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθηνtomar,responder, acreditar, suporverbo: -ω radical em líquidaMente, Percepção e Apreensão422
ποιητής –οῦ, ὁcriador, poetasubstantivo: 2ª declinaçãoEscrever e Falar423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθαpassar despercebido (+ac. e partic. nom.), ser desconhecido; (méd. e pass.) esquecerverbo: -ω radical em líquidaGoverno e Sociedade424
βελτίων βέλτιονmelhor (comp. de ὰγαθὀς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ονÉtica e Moral425
πάντωςcompletamente; de todas as formasadvérbioConjunções/advérbios426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθηνcarregar; (méd. e pass.) ir, andar, marcharverbo: -ω radical em vogalTrabalho e Lazer427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθηseparar, dividir; (méd.) responder, retrucarverbo: -ω radical em líquidaEscrever e Falar428
πέντεcincoadjectivo: numeralMedida e Numerais429
κίνδυνος κινδύνου, ὁperigosubstantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθηνrepreender, acusar (+gen.)verbo: contratoLei e Julgamento431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπηνvirar-se; afugentar, derrotar; (pass.) virar para uma direção, irverbo: -ω radical labialMovimento432
ὅμωςno entanto, entretando, contudoadvérbioConjunções/advérbios433
θεῖος θεία θεῖονdivinoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesReligião434
ἱππεύς ἱππέως, ὁcocheiro, cavaleirosubstantivo: 3ª declinação -εύς, -έωςGuerra e Paz435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαιpegar, ganhar, adquirirverbo: depoentePegar e Dar436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθηνdeixar, abandonarverbo: -ω radical labialMovimento437
βουλή βουλῆς, ἡvontade, determinação; conselho, aviso, conselho de anciõessubstantivo: 1ª declinaçãoGoverno e Sociedade438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡter esperança de; esperarsubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteSentidos e Sensações439
γραφή γραφῆς, ἡdesenho, printura, escritura; acusaçãosubstantivo: 1ª declinaçãoEscrever e Falar440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθηνengendar, dar a luz a, produzirverbo: -ω radical dentalFamília, Amizade e Casa441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθηνcuidar de; nutrirverbo: -ω radical dentalAjuda e Segurança442
θυμός θυμοῦ, ὁvida, espírito; alma, coracão, mentesubstantivo: 2ª declinaçãoReligião443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψαver, olharverbo: -ω radical labialSentidos e Sensações444
φόβος φόβου, ὁpânico, medo, temorsubstantivo: 2ª declinaçãoSentidos e Sensações445
πολιτεία –ας, ἡconstituição, cidadania, repúblicasubstantivo: 1ª declinaçãoGoverno e Sociedade446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)estádio, a mais longa unidade de medida linear grega, mais ou menos 185 metrossubstantivo: 2ª declinação447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησαpensar, intencionar (+inf.); ter em menteverbo: contrato448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδεtal qual (este), de tal tipo (como este)adjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθηνmover, (intr.) iniciar, apressar-severbo: contratoMovimento450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασαpreparar, aprontar, fornecerverbo: -ω radical dentalTrabalho e Lazer451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθηνfalar, tagarelar, prosearverbo: contratoEscrever e Falar452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθηνfazer, realizarverbo: contratoTrabalho e Lazer453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησαver; examinar, inspecionarverbo: contratoSentidos e Sensações454
βοῦς βοός, ὁ/ἡtouro, boi, vacasubstantivo: 3ª declinação irregularAnimais e Plantas455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρονnossoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesPronomes/Interrogativos456
γράμμα γράμματος, τόcarta, caracter; (pl.) peça escrita, documento(s)substantivo: 3ª declinação radical em consoanteEscrever e Falar457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνperguntar a alguém (+ac.) algo (ac.); questionarverbo: contratoEscrever e Falar458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκαfazer guerra; guerrearverbo: contratoGuerra e Paz459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθηνsacrifícioverbo: -ω radical em vogalReligião460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθηνconduzir, por em movimentoverbo: -ω radical em líquidaMovimento461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισαtemer, recear, ter medo deverbo: -ω radical dentalSentidos e Sensações462
σύμμαχος –ονaliado a (+dat.); οἱ σύμμαχοι os aliadosadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGuerra e Paz463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁguia, líder, comandantesubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteGoverno e Sociedade464
βαρύς βαρεῖα βαρύpesado, insuportável, opressivoadjectivo: -ύς, -εῖα, -ύCaracterísticas465
ὧδεassim, desse modo; neste lugar, aquiadvérbioDireção466
αἰσχρός –ά –όνfeio, vergonhoso, desgraçadoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡpazsubstantivo: 1ª declinaçãoGuerra e Paz468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκαser tomado, conquistado (at. sup. por αἱρέω) verbo: depoenteGuerra e Paz469
δέκαdezadjectivo: numeralMedida e Numerais470
ἀμείνων ἄμεινονmelhor, mais apto, mais forte, mais valente (comp. de ὰγαθὀς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ονÉtica e Moral471
χείρων χεῖρονpior, inferior (comp. de κακὀς)adjetivo: 3ª declinação -ων, -ονÉtica e Moral472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκαajudar; assistir (+dat.)verbo: contratoAjuda e Segurança473
λαμπρός –ά –όνclaro, brilhante; bem conhecido, ilustreadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesCaracterísticas474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγηνlibertar, soltarverbo: -ω radical dentalAjuda e Segurança475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθηνplanejar, decidir; (méd.) deliberarverbo: -ω radical em vogalGuerra e Paz476
μάλαmuitoadvérbioConjunções/advérbios477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθηνpedir, implorarverbo: contratoEscrever e Falar478
σωτηρία σωτηρίας, ἡsalvação'libertaçãosubstantivo: 1ª declinaçãoAjuda e Segurança479
ἆρα[introduz uma questão]; acaso. advérbioPartículas480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθηνperseguirverbo: -ω radical palatalMovimento481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡespírito, deus, demôniosubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteReligião482
οὐκοῦνcom certeza, não é? (em respostas afirm.)advérbioPartículas483
γλῶσσα γλώσσης, ἡlínguasubstantivo: 1ª declinaçãoPartes do Corpo484
ἑπτάseteadjectivo: numeralMedida e Numerais485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθηνter a coragem, atever-se; suportar, tolerarverbo: contratoSentidos e Sensações486
δεσπότης –ου, ὁmestre (da casa); chefe absolutosubstantivo: 1ª declinaçãoGoverno e Sociedade487
εἰκός εἰκότος, τόsemelhança, probabilidade; εἰκός (ἐστι) é provável que (+infin.) →ἔοικα substantivo: 3ª declinação radical em consoanteMente, Percepção e Apreensão488
ἄδικος ἄδικονinjustoadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesÉtica e Moral489
εἴκοσι(ν)vinteadjectivo: numeralMedida e Numerais490
μυρίος μυρία μυρίονmuito numerosoadjetivo: 1ª e 2ª declinações491
αὐτίκαimediatamente, de imediatoadvérbioTempo492
δέκατος –η –ονdécimoadjectivo: numeralMedida e Numerais493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκαandar, ir, virverbo: -ω radical em líquidaMovimento494
περ[enclítico adicionado a pronomes e outras partículas para ênfase)advérbioPartículas495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερονlivre, independenteadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesGoverno e Sociedade496
στρατιά –ᾶς, ἡexércitosubstantivo: 1ª declinaçãoGuerra e Paz497
ἀμφίem torno de, ao redor depreposiçãoDireção498
συμφορά –ᾶς, ἡevento, circunstância, desgraçasubstantivo: 1ª declinaçãoVida e Morte499
ἑκατόνcemadjectivo: numeralMedida e Numerais500
νίκη νίκης, ἡvitóriasubstantivo: 1ª declinaçãoGuerra e Paz501
ἔπος ἔπους, τόpalavra, discurso, conto; profeciasubstantivo: 3ª declinação radical em σEscrever e Falar502
στρατός –οῦ, ὁexércitosubstantivo: 2ª declinaçãoGuerra e Paz503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθηνdizer, declarar; (méd. e pass.) pensar (sobre)verbo: -ω radical dentalEscrever e Falar504
ἀργύριον ἀργυρίου, τόdinheirosubstantivo: 2ª declinaçãoGoverno e Sociedade505
τριάκονταtrintaadjectivo: numeralMedida e Numerais506
ἕξseisadjectivo: numeralMedida e Numerais507
πεμπτός –ή –όνquintoadjectivo: numeralMedida e Numerais508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡtestemunhasubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteLei e Julgamento509
χαλκοῦς –ῆ –οῦνde bronzeadjetivo: 1ª e 2ª declinaçõesTerra510
ἕβδομος –η –ονsétimoadjectivo: numeralMedida e Numerais511
ποῦondepronomePronomes/Interrogativos512
ναίrealmente, sim (usado com ênfase)advérbioPartículas513
φῶς φωτός, τόluz, luz do diasubstantivo: 3ª declinação radical em consoanteOrder do Mundo514
ὀκτώoitoadjectivo: numeralMedida e Numerais515
ἕκτος –η –ονsextoadjectivo: numeralMedida e Numerais516
τριακοστός –ή –όνtrigésimoadjectivo: numeralMedida e Numerais517
ἐννέαnoveadjectivo: numeralMedida e Numerais518
πότεquando?advérbioTempo519
ὄγδοος –η –ονoitavoadjectivo: numeralMedida e Numerais520
ἔνατος –α –ονnonoadjectivo: numeralMedida e Numerais521
εἰκοστός –ή –όνvigésimoadjectivo: numeralMedida e Numerais522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθηνreportar, contarverbo: -ω radical em líquidaEscrever e Falar523
ἑκατοστός –ή –όνcentésimoadjectivo: numeralMedida e Numerais524