QVAM_1/QVAM_2

Polish translation unavailable for QVAM_1/QVAM_2.