ἀγαθός –ή –όν

Hasło: 
ἀγαθός
Definicja: 
dobry, cnotliwy, odważny, szlachetny
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
58

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD