οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην

Hasło: 
οἰκέω
Definicja: 
zamieszkiwać , przebywać
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
232

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B1-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CE%BA%CE%B1-%E1%BE%A0%CE%BA%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BD