καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

Hasło: 
καθίστημι
Definicja: 
określać, ustalać; wprowadzać w pewien stan, wykonywać
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
272