Hasło Definicja Część mowy Sortuj malejąco Grupa semantyczna Frekwencja
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ prosty, bezpośredni; (adv.) natychmiast Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 223
ταχύς ταχεῖα ταχύ szybki, prędki; τάχα (adv.) szybko; być może Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 225
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ słodki, przyjemny, miły Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 337
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 351
βραχύς βραχεῖα βραχύ krótki, zwięzły, niski Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 332
βαρύς βαρεῖα βαρύ ciężkie, męczące Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ 465
μόνος μόνη μόνον sam, pojedynczy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 67
νέος νέα νέον młody, nowy, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 269
ἄδικος ἄδικον niesprawiedliwy, krzywdzący Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 489
ἴδιος ἰδία ἴδιον czyjś własny; osobliwy, oddzielny, niezależny, indywidualny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 141
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο taki, takiego rodzaju Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 55
πρῶτος πρώτη πρῶτον pierwszy, główny, najwcześniejszy; (adv.) τὸ πρῶτον na pierwszym miejscu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 135
χαλκοῦς –ῆ –οῦν z miedzi lub brązu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 510
κοινός –ή –όν wspólny, powszechny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 170
δίκαιος δικαία δίκαιον prawy, sprawiedliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 180
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε taki (jak ten), tego rodzaju (jak ten) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 449
ἴσος ἴση ἴσον równy, taki sam jak (+dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 107
λαμπρός –ά –όν jasny, olśniewający; dobrze znany, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 474
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον łatwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 309
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον nasz Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 456
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον wasz (pl .; σός = sg.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 206
ἀδύνατος –ον niemożliwy; bezsilny, słaby Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 325
μυρίος μυρία μυρίον niezliczony; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, niezliczona ilość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 491
σύμμαχος –ον sprzymierzony, razem walczący (+dat.); οἱ σύμμαχοι sprzymierzeńcy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 463
ἀγαθός –ή –όν dobry, cnotliwy, odważny, szlachetny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 58
πονηρός –ά –όν podły, zły, niegodziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 410
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον ten (z dwóch), ten drugi; drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 72
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον mały, drobny, nieliczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 168
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον 1 Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 308
καλός –ή –όν piękny, szlachetny, honorowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 96
δῆλος δήλη δῆλον widoczny, jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 244
παλαιός –ά –όν stary, dawny, starożytny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 340
ἐμός ἐμή ἐμόν mój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 103
ὅλος ὅλη ὅλον cały, całkowity, kompletny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 100
πολέμιος πολεμία πολέμιον wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 246
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) so large, so much Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 176
σός σή σόν twój (sg.; ὑμέτερος = pl.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 142
λοιπός –ή –όν pozostały, reszta, pozostały po Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 183
κακός –ή –όν zły, niegodziwy, tchórzliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 73
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 229
ὀρθός –ή –όν wyprostowany, prosty, prawdziwy, regularny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 213
ὅσος ὅση ὅσον jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 76
μακρός –ά –όν długi, wysoki, wielki, długotrwały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 292
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον jeden i drugi, obaj Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 233
ἰσχυρός –ά –όν silny, mocny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 333
θεῖος θεία θεῖον boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 434
ἱκανός –ή –όν wystarczający, odpowiedni; zdolny, potrafiący coś zrobić (+infin.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 321
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον domowy, pochodzący z tego samego domu; własny; odpowiedni, stosowny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 238
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον wolny, niezależny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 496
αὐτός αὐτή αὐτό on (sam), ona (sama), ono (samo) (w celu podkreślenia); ten sam, ta sama, to samo (z rodzajnikiem); (Zaimek) on, ona, ono itp. (w przypadkach zależnych) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 2
ἄξιος ἀξία ἄξιον godny, wartościowy, zasługujący na coś Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 242
πότερος ποτέρα πότερον który z (tych) dwóch? πότερον czy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 393
μέγας μεγάλη μέγα duży, wielki, potężny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 52
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον najbardziej, największy (superl. od πολύς) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 195
οἷος οἵα οἷον taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 69
ποῖος ποία ποῖον jaki?, jakiego rodzaju? Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 419
ἐχθρός –ά –όν znienawidzony, nienawistny; wrogi (+ dat). Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 398
φίλος φίλη φίλον kochany, miły, drogi; przyjazny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 153
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον podobny, przypominający (+ dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 92
φανερός –ά –όν jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 312
ἄλλος ἄλλη ἄλλο drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 39
μικρός –ά –όν mały, drobny, niski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 84
δεινός –ή –όν niesamowity, straszny; sprytny, wprawny w (+ inf.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 296
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον przydatny, użyteczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 418
σοφός –ή –όν mądry, sprytny, specjalista Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 345
βάρβαρος –ον niegrecki, obcy; barbarzyński Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 412
ἱερός –ά –όν święty, otoczony czcią, boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 222
αἰσχρός –ά –όν brzydki, wstydliwy, haniebny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 467
αἴτιος αἰτία αἴτιον odpowiedzialny, winny, oskarżony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 119
μέσος μέση μέσον środkowy, znajdujący się w środku, umiarkowany; τὸ μέσον środek Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 150
δυνατός –ή –όν silny, potężny; mogący, zdolny do... Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 306
χαλεπός –ή –όν trudny, kłopotliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 379
σαφής σαφές oczywisty, wyraźny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 344
ἀληθής –ές prawdziwy Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 179
ἀκριβής –ές dokładny, poprawny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες 326
βελτίων βέλτιον lepszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 425
κρείσσων κρεῖσσον silniejszy, potężniejszy; lepszy, doskonalszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 331
ἀμείνων ἄμεινον lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 471
χείρων χεῖρον gorszy, niższy (comp. od κακός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 472
πλέων πλέον liczniejszy, większy (comp. of πολύς) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 354
ἐλάσσων ἔλασσον mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον 220
ἕκτος –η –ον szósty Liczebnik: główny 516
τρίτος –η –ον trzeci Liczebnik: główny 211
ἔνατος –α –ον dziewiąty Liczebnik: główny 521
πεμπτός –ή –όν piąty Liczebnik: główny 508
δεύτερος –α –ον drugi Liczebnik: główny 186
δέκατος –η –ον dziesiąty Liczebnik: główny 493
τέτταρες τέτταρα cztery Liczebnik: główny 305
εἷς μία ἕν jeden Liczebnik: główny 62
ἑκατόν sto Liczebnik: główny 500
εἰκοστός –ή –όν dwudziesty Liczebnik: główny 522
πέντε pięć Liczebnik: główny 429
τριάκοντα trzydzieści Liczebnik: główny 506
τριακοστός –ή –όν trzydziesty Liczebnik: główny 517
ἕξ sześć Liczebnik: główny 507
ἑκατοστός –ή –όν setny Liczebnik: główny 524
ἑπτά siedem Liczebnik: główny 485
ὀκτώ osiem Liczebnik: główny 515
δύο dwa Liczebnik: główny 105
ἐννέα dziewięć Liczebnik: główny 518
τρεῖς τρία trzy Liczebnik: główny 198
δέκα dziesięć Liczebnik: główny 470
εἴκοσι(ν) dwadzieścia Liczebnik: główny 490
ἕβδομος –η –ον siódmy Liczebnik: główny 511
τέταρτος –η –ον czwarty Liczebnik: główny 396
ὄγδοος –η –ον ósmy Liczebnik: główny 520
καίτοι (καί-τοι) i rzeczywiście, a nawet Przysłówek 352
ἔνθα tam; w takim położeniu Przysłówek 405
ναί właśnie, istotnie, tak (stosowany dla silnej afirmacji) Przysłówek 513
γε (enklityka) rzeczywiście, z pewnością; przynajmniej, w każdym razie Przysłówek 59
πάνυ zupełnie, całkowicie Przysłówek 288
νῦν, νυνί teraz Przysłówek 93
μόνον tylko, jedynie Przysłówek 109
πάλιν wstecz, do tyłu; ponownie, znów Przysłówek 120
εἶτα następnie, potem Przysłówek 178
ἆρα [wprowadza pytanie] Przysłówek 480
πάντως wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie Przysłówek 426
ἴσως równie, podobnie, prawdopodobnie, może Przysłówek 388
πῶς w jaki sposób?, jak? Przysłówek 174
ὧδε a zatem, tak, w takim razie; dotąd, tu Przysłówek 466
οὕτως tak, w ten sposób Przysłówek 47
ἀεί zawsze Przysłówek 152
χωρίς oddzielnie, osobno; (+ gen.) bez, oddzielnie od Przysłówek 330
ἤδη właśnie, już, dopiero co (o niedawnej przeszłości); obecnie, niebawnem, wkrótce (o bliskiej przyszłości) Przysłówek 129
τότε wtedy, w tamtym czasie; οἱ τότε ówcześni ludzie (opp. οἱ νῦν) Przysłówek 157
ἅμα jednocześnie; razem (+dat.) Przysłówek 146
μέντοι jednak; oczywiście Przysłówek 204
οὖν dlatego też, odpowiednio; w każdym razie Przysłówek 44
ὅθεν z miejsca gdzie, skąd Przysłówek 328
ἔπειτα następnie, potem Przysłówek 255
ἄρα w związku z tym, zatem (wprowadza wniosek) Przysłówek 102
naprawdę (podkreśla to, co następuje) Przysłówek 243
μᾶλλον bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż Przysłówek 98
οὐκοῦν z pewnością więc (wprowadzając zgodę na wnioskowanie) Przysłówek 483
ἔτι still, yet Przysłówek 82
μεταξύ między, pomiędzy Przysłówek 357
που (enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie) Przysłówek 327
εὖ dobrze (opp. κακῶς); dokładnie, sprawnie; szczęśliwie, na szczęście Przysłówek 289
περ [enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi] Przysłówek 495
μάλιστα najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno Przysłówek 121
ἐκεῖ tam; w tamtym miejscu Przysłówek 373
πότε kiedy? Przysłówek 519
ἁπλῶς prosto, pojedynczo, w jeden sposób Przysłówek 394
πως (enklityka) jakoś, w jakiś sposób, jakkolwiek Przysłówek 403
αὖ, αὖθις ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie) Przysłówek 349
μήν [wzmacnia poprzedzającą partykułę] Przysłówek 158
ποτε (enclitic) kiedyś, kiedykolwiek Przysłówek 125
ἄλλως inaczej Przysłówek 342
οὐ, οὐκ, οὐχ nie (z trybem oznajmującym) Przysłówek 14
ἄν [nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)] Przysłówek 34
αὐτίκα zaraz, natychmiast Przysłówek 492
πολλάκις często Przysłówek 252
μάλα bardzo Przysłówek 477
ἔξω poza, na zewnątrz; z wyjątkiem Przysłówek 371
πλέον bardziej, raczej Przysłówek 353
δή z pewnością, naprawdę, teraz, faktycznie, w rzeczywistości (daje większą dokładność) Przysłówek 60
τοίνυν (τοί-νυν) dlatego też, odpowiednio (we wnioskowaniu); ponadto, co więcej (w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi) Przysłówek 245
οὐκέτι już nie, dłużej nie Przysłówek 362
ἐνταῦθα tu, tam, wtedy Przysłówek 260
δέ a; ale, lecz Spójnik: współrzędny 4
τε i, oraz; τε ... τε zarówno … jak i Spójnik: współrzędny 17
μήτε...μήτε ani ... ani Spójnik: współrzędny 149
ἀλλά ale, lecz Spójnik: współrzędny 26
μηδέ i nie Spójnik: współrzędny 167
καί a także, anawet; καί ... καί zarówno ... i Spójnik: współrzędny 3
οὔτε...οὔτε ani ... ani Spójnik: współrzędny 68
lub; niż (po porównaniu); ἤ ... ἤ albo ... Albo Spójnik: współrzędny 8
οὐδέ i nie, ale nie, ani; οὐδέ ... οὐδέ ani ... ani nawet Spójnik: współrzędny 53
εἴτε…εἴτε czy …czy, albo …albo Spójnik: współrzędny 250
μέν...δέ z jednej strony... z drugiej strony ... (często nietłumaczone); μέν (osobno) rzeczywiście, istotnie Spójnik: współrzędny 10
γάρ albowiem, ponieważ (wyjaśniająco); w rzeczywistości, rzeczywiście (potwierdzająco) Spójnik: współrzędny 13
ὡς tak, ponieważ; (wprowadzając zdanie celowe) tak że (+ con./opt.); (wprowadzając mowę zależną) ..., że Spójnik: podrzędny 16
ὥσπερ tak jak, jakby Spójnik: podrzędny 80
ὅπου gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek Spójnik: podrzędny 413
ἐάν (εἰ-ἄν) jeśli, jeśliby (+con.) Spójnik: podrzędny 24
ὅτε kiedy, ilekroć (+ind. lub opt.) Spójnik: podrzędny 185
ὥστε (wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie) Spójnik: podrzędny 86
εἰ jeśli (+ ind. lub opt.); εἴπερ jeśli rzeczywiście Spójnik: podrzędny 38
μέχρι (+gen.) aż do; (prep.) aż do (+gen.) Spójnik: podrzędny 216
μή nie (oznacza przeczenie jako subiektywne lub warunkowe); εἰ μή jeśli nie, za wyjątkiem Spójnik: podrzędny 32
ἵνα aby, żeby (jako spójnik +con. lub opt.); gdzie, tam, tam gdzie (jako adv. +ind.) Spójnik: podrzędny 126
ἕως dopóki; podczas gdy, tak długo jak Spójnik: podrzędny 268
ὅταν (ὅτε-ἄν) gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.) Spójnik: podrzędny 108
ὅτι ponieważ, dlatego że; (z superl.) jak …, możliwie jak … Spójnik: podrzędny 37
ὅπως jak; tak aby, żeby (+con. lub opt.) Spójnik: podrzędny 197
κἄν (καὶ-ἄν) nawet jeśli (+ con.) Spójnik: podrzędny 271
ἐπεί po tym jak, ponieważ, skoro, kiedy Spójnik: podrzędny 75
ὁ ἡ τό [rodzajnik określony] Rodzajnik określony 1
och! (nie wzmacnia wypowiedzi gdy z voc.) Wykrzyknik 112
χώρα χώρας, ἡ kraj; miejsce Rzeczownik: 1 deklinacja 188
διαφορά –ᾶς, ἡ niezgoda, rozbieżność Rzeczownik: 1 deklinacja 297
τύχη τύχης, ἡ traf, los (dobry lub zły), przeznaczenie, przypadek Rzeczownik: 1 deklinacja 311
σωτηρία σωτηρίας, ἡ bezpieczeństwo, wyzwolenie Rzeczownik: 1 deklinacja 479
μάχη μάχης, ἡ walka, bitwa Rzeczownik: 1 deklinacja 323
δόξα δόξης, ἡ opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała Rzeczownik: 1 deklinacja 217
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ konieczność Rzeczownik: 1 deklinacja 184
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ pokój Rzeczownik: 1 deklinacja 468
τροφή τροφῆς, ἡ pożywienie, pokarm, jedzenie Rzeczownik: 1 deklinacja 258
οὐσία οὐσίας, ἡ substancja, własność; istota Rzeczownik: 1 deklinacja 227
δίκη δίκης, ἡ sprawiedliwość, proces sądowy, kara Rzeczownik: 1 deklinacja 335
γνώμη γνώμης, ἡ myśl, inteligencja, opinia, zamiar Rzeczownik: 1 deklinacja 355
οἰκία οἰκίας, ἡ budynek, dom, domostwo Rzeczownik: 1 deklinacja 369
φωνή φωνῆς, ἡ dźwięk, głos Rzeczownik: 1 deklinacja 277
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga Rzeczownik: 1 deklinacja 206
πολιτεία –ας, ἡ prawa obywatelskie, obywatelstwo, demokracja, republika Rzeczownik: 1 deklinacja 446
στρατιά –ᾶς, ἡ wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja 497
συμφορά –ᾶς, ἡ zdarzenie, okoliczność, nieszczęście Rzeczownik: 1 deklinacja 499
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ początek, pochodzenie; zasada, państwo, dziedzina; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja 87
τιμή τιμῆς, ἡ cześć, szacunek; cena, wartość; posada, urząd, stanowisko Rzeczownik: 1 deklinacja 356
δεσπότης –ου, ὁ pan, pan domu; władca absolutny Rzeczownik: 1 deklinacja 487
ψυχή ψυχῆς, ἡ oddech, życie, dusza Rzeczownik: 1 deklinacja 117
βουλή βουλῆς, ἡ wola, postanowienie; rada; rada starszych Rzeczownik: 1 deklinacja 438
ἐπιστήμη –ης, ἡ wiedza, zrozumienie, umiejętność Rzeczownik: 1 deklinacja 374
νίκη νίκης, ἡ zwycięstwo Rzeczownik: 1 deklinacja 501
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ dzień Rzeczownik: 1 deklinacja 89
κεφαλή –ῆς, ἡ głowa Rzeczownik: 1 deklinacja 218
γραφή γραφῆς, ἡ rysunek, malowidło, pisanie; akt oskarżenia Rzeczownik: 1 deklinacja 440
τέχνη τέχνης, ἡ sztuka, umiejętność, rzemiosło Rzeczownik: 1 deklinacja 273
αἰτία αἰτίας, ἡ przyczyna, powód; wina, oskarżenie Rzeczownik: 1 deklinacja 192
ἡδονή –ῆς, ἡ przyjemność, rozkosz Rzeczownik: 1 deklinacja 294
γῆ γῆς, ἡ ziemia Rzeczownik: 1 deklinacja 94
θάλασσα θαλάσσης, ἡ morze Rzeczownik: 1 deklinacja 214
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ prawda, rzeczywistość Rzeczownik: 1 deklinacja 334
γλῶσσα γλώσσης, ἡ język; mowa Rzeczownik: 1 deklinacja 484
ἔργον ἔργου, τό dzieło, czyn, osiągnięcie, praca Rzeczownik: 2 deklinacja 155
ἀργύριον ἀργυρίου, τό pieniądze Rzeczownik: 2 deklinacja 505
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ świątynia Rzeczownik: 2 deklinacja 348
θάνατος θανάτου, ὁ śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja 280
οὐρανός –οῦ, ὁ niebo, sklepienie niebieskie Rzeczownik: 2 deklinacja 300
λαός λαοῦ, ὁ ludzie, lud Rzeczownik: 2 deklinacja 367
ὁδός ὁδοῦ, ἡ droga, trasa, ścieżka Rzeczownik: 2 deklinacja 282
νόμος νόμου, ὁ obyczaj, tradycja, prawo Rzeczownik: 2 deklinacja 169
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadion, najdłuższa grecka jednostka długości, ok. 185 metrów Rzeczownik: 2 deklinacja 447
ξένος ξένου, ὁ gość-przyjaciel; cudzoziemiec, obcy Rzeczownik: 2 deklinacja 411
δῆμος δήμου, ὁ ludność, prosty lud, plebs; kraj, kraina (przeciwieństwo: πόλις) Rzeczownik: 2 deklinacja 299
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ rozum, pojmowanie, dusza Rzeczownik: 2 deklinacja 285
οἶκος οἴκου, ὁ dom, mieszkanie, rodzina Rzeczownik: 2 deklinacja 307
τόπος τόπου, ὁ miejsce; temat Rzeczownik: 2 deklinacja 133
καιρός καιροῦ, ὁ właściwy czas, odpowiedni moment Rzeczownik: 2 deklinacja 231
στρατιώτης –ου, ὁ żołnierz Rzeczownik: 2 deklinacja 391
λόγος λόγου, ὁ słowo, mowa, rozmowa; myśl, powód, argument Rzeczownik: 2 deklinacja 45
κίνδυνος κινδύνου, ὁ niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja 430
χρόνος χρόνου, ὁ czas Rzeczownik: 2 deklinacja 106
κύκλος κύκλου, ὁ koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy Rzeczownik: 2 deklinacja 201
υἱός υἱοῦ, ὁ syn Rzeczownik: 2 deklinacja 139
στρατός –οῦ, ὁ wojsko Rzeczownik: 2 deklinacja 503
ποταμός –οῦ, ὁ rzeka, strumień Rzeczownik: 2 deklinacja 226
φόβος φόβου, ὁ panika, popłoch, strach, ucieczka Rzeczownik: 2 deklinacja 445
πόνος πόνου, ὁ praca, trud, znój; stres, kłopot, ból Rzeczownik: 2 deklinacja 404
πρόσωπον προσώπου, τό twarz, maska, osoba Rzeczownik: 2 deklinacja 313
κύριος κυρίου, ὁ pan, władca Rzeczownik: 2 deklinacja 97
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ człowiek Rzeczownik: 2 deklinacja 65
δοῦλος δούλου, ὁ niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja 416
στρατηγός –οῦ, ὁ wódz wojska, dowódca, generał, strateg Rzeczownik: 2 deklinacja 361
ἀδελφός –οῦ, ὁ brat Rzeczownik: 2 deklinacja 248
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ bóg, bogini Rzeczownik: 2 deklinacja 49
χωρίον χωρίου, τό miejsce, obszar, okolica Rzeczownik: 2 deklinacja 336
πόλεμος πολέμου ὁ wojna Rzeczownik: 2 deklinacja 187
ὅπλον ὅπλου, τό broń, narzędzie (zazwyczaj pl.) Rzeczownik: 2 deklinacja 420
ἥλιος ἡλίου, ὁ słońce Rzeczownik: 2 deklinacja 191
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ oko Rzeczownik: 2 deklinacja 318
ζῷον ζῴου, τό istota żyjąca, zwierzę Rzeczownik: 2 deklinacja 161
θυμός θυμοῦ, ὁ życie, dech; dusza, serce, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja 443
νῆσος νήσου, ἡ wyspa Rzeczownik: 2 deklinacja 372
ἀριθμός –οῦ, ὁ liczba Rzeczownik: 2 deklinacja 228
ἵππος ἵππου, ὁ koń Rzeczownik: 2 deklinacja 262
νόσος νόσου, ὁ choroba Rzeczownik: 2 deklinacja 338
τέκνον τέκνου, τό dziecko Rzeczownik: 2 deklinacja 380
λίθος λίθου, ὁ kamień Rzeczownik: 2 deklinacja 339
κόσμος κόσμου, ὁ porządek, ład; ozdoba, dekoracja; świat, wszechświat Rzeczownik: 2 deklinacja 263
βίος βίου, ὁ życie Rzeczownik: 2 deklinacja 199
ποιητής –οῦ, ὁ twórca, poeta Rzeczownik: 2 deklinacja 423
σημεῖον σημείου, τό znak, sygnał Rzeczownik: 2 deklinacja 234
τρόπος τρόπου, ὁ sposób, styl; sposób życia, nawyk, zwyczaj Rzeczownik: 2 deklinacja 148
ἱππεύς ἱππέως, ὁ jeździec konny, jeździec, woźnica Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 435
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ starzec; (pl.) posłowie Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 363
βασιλεύς βασιλέως, ὁ król Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως 111
πατρίς πατρίδος, ἡ ojczyzna Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 350
παῖς παιδός, ὁ/ἡ syn, córka, dziecko; niewolnik Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 137
νύξ νυκτός, ἡ noc Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 281
ὕδωρ ὕδατος, τό woda Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 140
αἷμα αἵματος, τό krew Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 264
ὄνομα ὀνόματος, τό imię; sława Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 127
φῶς φωτός, τό światło, światło dzienne Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 514
ἀγών ἀγῶνος, ὁ zawody; walka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 399
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ świadek Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 509
σχῆμα σχήματος, τό kształt, figura, wygląd, charakter Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 257
χείρ χειρός, ἡ ręka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 166
πρᾶγμα πράγματος, τό rzecz; (pl.) okoliczności, stan rzeczy, sprawy, interesy Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 162
σῶμα σώματος, τό ciało Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 78
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ duch, bóg, demon Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 482
εἰκός εἰκότος, τό podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 488
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ nadzieja; oczekiwanie Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 439
πνεῦμα πνεύματος, τό wiatr, oddech, dusza Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 212
πούς ποδός, ὁ stopa Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 221
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ przewodnik, dowódca, wódz Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 464
χάρις χάριτος, ἡ świetność, honor, chwała; łaska, dobra wola, wdzięczność Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 254
χρῆμα χρήματος, τό rzecz, sprawa; (zazwyczaj pl.) majątek lub mienie, zwł. pieniądze Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 274
γράμμα γράμματος, τό litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 457
πῦρ πυρός, τό ogień Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy 219
πολύς πολλή πολύ liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 30
πατήρ πατρός, ὁ ojciec Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 130
ναῦς νεώς, ἡ statek Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 210
γυνή γυναικός, ἡ kobieta, żona Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 124
πᾶς πᾶσα πᾶν każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem) Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 27
ἅπας ἅπασα ἅπαν wszyscy razem Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 91
μήτηρ μητρός, ἡ matka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 295
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ córka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 368
βοῦς βοός, ὁ/ἡ byk, wół, krowa Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 455
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ mężczyzna, mąż Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna 74
πίστις πίστεως, ἡ ufność, zaufanie, wiara; to co daje pewność, zapewnienie, gwarancję Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 421
φύσις φύσεως, ἡ natura; (o umyśle) czyjaś natura lub usposobienie; porządek natury, porządek w przyrodzie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 83
δύναμις δυνάμεως, ἡ siła, potęga, moc, zdolność Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 95
πρᾶξις πράξεως, ἡ działanie, transakcja, interes Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 343
τάξις τάξεως, ἡ układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 406
πόλις πόλεως, ἡ miasto, państwo-miasto Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- 61
τέλος τέλους, τό koniec, spełnienie, osiągnięcie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 240
ἔθνος ἔθνους, τό lud, naród Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 283
ἔπος ἔπους, τό słowo, wyraz, mowa, opowiadanie; wróżba, wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 502
ἔτος ἔτους, τό rok Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 208
ὄρος ὄρους, τό góra, wzgórze Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 303
μέγεθος μεγέθους, τό wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 249
γένος γένους, τό pochodzenie, ród; gatunek, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 132
πάθος πάθους, τό nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 202
μέρος μέρους, τό część, udział, uczestnictwo Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 101
πλῆθος πλήθους, τό wielka ilość, mnóstwo, tłum; ilość Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 190
εἶδος εἴδους, τό wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 196
τεῖχος τείχους, τό mur Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- 387
ἀντί na, naprzeciw (+ gen.) Przyimek 209
ἀνά w, na, w kierunku do góry; na wskroś Przyimek 36
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον przeciwny, odwrotny; przeciwległy; naprzeciwko Przyimek 163
ἄνευ bez (+gen.) Przyimek 392
ἀμφί około, wokół, dookoła Przyimek 498
ἐν w, wśród (+ dat.) Przyimek 9
ὑπέρ do, przez, nad (+ gen), ponad, poza (+ acc.) Przyimek 128
περί wokół, około; o, w sprawie (+ gen.) Przyimek 31
πρός z boku, wobec, w obecności (+ gen.); w pobliżu, przy, w dodatku (+ DAT.); do, w kierunku, w odniesieniu do (+ acc.) Przyimek 22
διά poprzez (przestrzeń), przez (czas), ze względu na (+ gen., acc). Przyimek 25
παρά z, od (+ gen.); obok, przy (+ dat.); przy, z boku, w przeciwieństwie do (+ acc.) Przyimek 46
ὑπό poniżej, pod (+ gen., dat.); przez (+ gen. wykonawcy czynności); w dół, w kierunku pod (+ acc.) Przyimek 42
μετά z, wraz z (+ gen.); po (+ acc.) Przyimek 50
πλήν (jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale Przyimek 304
κατά w dół, na dół (z, ze), na wskroś przez, według; κατὰ γῆν drogą lądową; κατὰ φύσιν zgodnie z naturą; κατ 'ἔθνη przez narody; καθἕνα jeden po drugim, pojedynczo. Przyimek 20
ἕνεκα z powodu, dla dobra (+ gen.) Przyimek 278
ἐκ, ἐξ od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz Przyimek 29
ἐπί w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.) Przyimek 19
σύν z (+ dat. sociativus lub instrumentalis) Przyimek 177
εἰς do, na, do wewnątrz, w kierunku do (+ acc.) Przyimek 18
ἀπό od, z dala od (+ gen.) Przyimek 40
μηδείς μηδεμία μηδέν nikt, nic, żaden Zaimek 118
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον każdy (z dwóch) Zaimek 236
τίς τί kto?, co?, który? (pron. interrog. lub adi.) Zaimek 5
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον każdy (z kilku) Zaimek 88
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni Zaimek 54
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν ty, wy Zaimek 35
τις τι ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, jakiś, każdy (enklityka Zaimek nieokreślony lub adi.) Zaimek 11
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν ja, my Zaimek 21
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ ten sam który, właśnie ten Zaimek 175
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ siebie samego, siebie samej (Zaimek zwrotny) Zaimek 51
ποῦ gdzie Zaimek 512
ὅς ἥ ὅ który, ten który, ten Zaimek 12
ὅδε ἥδε τόδε ten, ten oto Zaimek 99
οὗτος αὕτη τοῦτο ten, on; μετὰ ταῦτα po tym Zaimek 7
ὅστις ἥτις ὅ τι każdy kto, ktokolwiek kto, wszystko co; (w pytaniach zależnych) który?, która?, co? Zaimek 33
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν nikt, nic, żaden Zaimek 56
ἀλλήλων –οις (tylko w przypadkach zależnych pl.) jeden drugiego, wzajemnie, siebie nawzajem Zaimek 151
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην wprawiać w ruch, puszczać, strzelać; (w med.) rzucać się, pędzić Czasownik: -μι 63
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć Czasownik: -μι 279
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan Czasownik: -μι 164
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην odesłać, puścić; wyprzeć się, zaniedbać Czasownik: -μι 341
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην pokazywać, wskazywać Czasownik: -μι 160
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην oddawać; dokonać; pozwolić; (med.) sprzedawać Czasownik: -μι 284
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην dodawać; (med.) przyłączyć się Czasownik: -μι 266
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην mieszać Czasownik: -μι 366
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν pójdę (fut. od ἔρχομαι) Czasownik: -μι 224
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się Czasownik: -μι 370
φημί, φήσω, impf. ἔφην mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie" Czasownik: -μι 41
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać Czasownik: -μι 145
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.) Czasownik: -ω temat zębowy 193
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα wyposażać, przygotowywać Czasownik: -ω temat zębowy 397
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην wzywać po imieniu Czasownik: -ω temat zębowy 204
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην uratować, ocalić Czasownik: -ω temat zębowy 275
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην być przekonanym, wierzyć że (+ acc. c. inf.); utrzymywać w zwyczaju, być przyzwyczajonym że (+ inf.) Czasownik: -ω temat zębowy 200
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην troszczyć się, dbać Czasownik: -ω temat zębowy 442
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα przygotowywać się, dostarczać Czasownik: -ω temat zębowy 451
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην podziwiać Czasownik: -ω temat zębowy 376
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα bać się Czasownik: -ω temat zębowy 462
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα upaść, spaść Czasownik: -ω temat zębowy 395
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην płodzić, rodzić, wytwarzać, stwarzać Czasownik: -ω temat zębowy 441
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην uwolnić, oddalić Czasownik: -ω temat zębowy 475
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że Czasownik: -ω temat zębowy 504
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do Czasownik: -ω temat wargowy 432
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην wysyłać Czasownik: -ω temat wargowy 276
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać Czasownik: -ω temat wargowy 324
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην zostawiać, porzucać Czasownik: -ω temat wargowy 437
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα widzieć, patrzeć Czasownik: -ω temat wargowy 444
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην pisać Czasownik: -ω temat wargowy 115
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη oddzielać, rozdzielać, wybrać; (med.) odpowiedzieć komuś Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 428
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην ciąć, wycinać, ciąć na kawałki Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 417
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην zdobyć, dogonić, złapać, pojmać, zmusić, zobowiązać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 381
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην pić Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 253
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην zawiadomić, poinformować, powiedzieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 523
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 378
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 215
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 290
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+inf.) mieć zamiar, zamierzać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 181
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην zniszczyć; zdemoralizować Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 402
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+inf.) chcieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 182
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 424
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα zostawać, pozostawać, znosić, czekać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 286
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 422
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα uczyć się, upewniać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 259
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην rzucać, miotać; ciskać w, rzucić (kogoś - acc., czymś - dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 409
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην prowadzić, pędzić, wprawiać w ruch Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 461
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην brać, chwytać; otrzymać, dostać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 70
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην trafić, natrafić na coś, napotkać kogoś, przypadkiem spotkać kogoś (+gen.); osiągnąć uzyskać; zdarzyć się (+part.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 144
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην objawiać, ukazywać, wyjaśniać; (pass.) wyjść na jaw, okazać się, wydać się, uchodzić za (+part. lub inf.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 114
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην nie trafić, chybić (+ gen.); odnieść porażkę, być w błędzie, pomylić się Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 401
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα spotykać się, pogodzić się, odpowiadać, zgadzać się; zdarzyć się, wydarzyć się; przebiegać w jakiś sposób (+adv.), wynikać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 154
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα chodzić, iść, kroczyć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną 494
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 230
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 317
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην podnosić, unosić; usuwać, zabierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 389
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην prowadzić, nieść; mijać (czas) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 147
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα umrzeć, zginąć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 287
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην dowiadywać się, uczyć się, poznawać; oceniać, myśleć lub ustalać że (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 143
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 15
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην przypominać; (pf. med.) pamiętać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 383
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον mieć, posiadać, trzymać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 28
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον dostarczać, przedstawiać, ofiarować, darować; pozwalać, użyczyć, dać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 235
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα doznawać, cierpieć, doznawać czegoś w pewien sposób (+adv.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 173
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην zaczynać, zacząć (+gen.); kierować, rządzić, panować (+gen.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 123
προσήκω προσήξω należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 358
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα przybyć, dotrzeć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 293
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην znajdować, odkrywać, wymyślać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 136
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 122
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην ścigać, tropić, gonić Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 481
δοκέω, δόξω, ἔδοξα uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 71
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα uciekać, umykać, unikać, wystrzegać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 261
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι umrzeć, zginąć, umierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 384
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην uczyć, nauczać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy 315
φύω, φύσω, ἔφυσα wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną Czasownik: -ω temat samogłoskowy 90
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην ufać, polegać na, wierzyć (+dat.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 314
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć Czasownik: -ω temat samogłoskowy 384
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην przeszkodzić, powstrzymywać, zapobiegać (+acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 400
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην przerywać, zatrzymywać; (med.) przestawać Czasownik: -ω temat samogłoskowy 364
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην wieźć, przewozić; (w med. i pass.) iść, przechodzić, spacerować Czasownik: -ω temat samogłoskowy 427
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać Czasownik: -ω temat samogłoskowy 476
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy 239
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην słuchać, słyszeć Czasownik: -ω temat samogłoskowy 131
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην składać w ofierze Czasownik: -ω temat samogłoskowy 460
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα żyć Czasownik: kontrahowany 189
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην prosić, błagać Czasownik: kontrahowany 478
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα myśleć, zamierzać (+inf.); mieć określone uczucia wobec czegoś (+adv. i dat.) Czasownik: kontrahowany 448
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα szukać Czasownik: kontrahowany 256
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην czynić niesprawiedliwość; krzywdzić, ranić Czasownik: kontrahowany 360
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην nie mieć, odczuwać brak, mieć potrzebę (+gen.) Czasownik: kontrahowany 64
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην pokazywać, deklarować, wyjaśniać Czasownik: kontrahowany 237
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.) Czasownik: kontrahowany 347
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην wykonywać, realizować Czasownik: kontrahowany 453
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων patrzeć, widzieć Czasownik: kontrahowany 66
ἐάω, ἐάσω, εἴασα pozwalać, dopuszczać by (+ acc. c. inf.); puszczać wolno Czasownik: kontrahowany 375
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην wprawiać w ruch, zachęcać do; (intrans.) rozpoczynać, ruszać Czasownik: kontrahowany 450
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην mówić przeciw, oskarżać (+ gen.) Czasownik: kontrahowany 431
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην zabrać, odebrać Czasownik: kontrahowany 310
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην skończyć; umrzeć, zginąć Czasownik: kontrahowany 365
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην zamieszkiwać , przebywać Czasownik: kontrahowany 232
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην szanować, poważać, respektować, czcić Czasownik: kontrahowany 386
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην rozmawiać, paplać, gadać Czasownik: kontrahowany 452
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα prowadzić wojnę Czasownik: kontrahowany 459
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie Czasownik: kontrahowany 267
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην próbować, podjąć próbę (+ gen.) Czasownik: kontrahowany 407
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć Czasownik: kontrahowany 291
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην wołać, wzywać Czasownik: kontrahowany 77
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.) Czasownik: kontrahowany 298
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην poruszać, ruszać Czasownik: kontrahowany 172
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην zmusić do uczieczki; (med. i pass.) uciekać, bać się Czasownik: kontrahowany 408
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα przybyć z pomocą, pomagać, wspierać (+dat.) Czasownik: kontrahowany 473
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować Czasownik: kontrahowany 43
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην pytać kogoś (acc.) o coś (acc.); wypytywać, błagać Czasownik: kontrahowany 458
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić Czasownik: kontrahowany 486
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην wziąć, ująć, wziąć siłą, schwytać; (med.) wybrać Czasownik: kontrahowany 265
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην pokonać, zwyciężyć Czasownik: kontrahowany 346
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα patrzeć, oglądać; rozważać, zastanawiać się, badać Czasownik: kontrahowany 454
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην żeglować, płynąć Czasownik: kontrahowany 156
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι przychodzić do, dochodzić, docierać Czasownik: deponens 320
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι dowiadywać się, słyszeć, pytać odnośnie (+gen.) Czasownik: deponens 415
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι praca, działanie (mechaniczne) Czasownik: deponens 322
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.) Czasownik: deponens 171
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być Czasownik: deponens 23
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι postrzegać, zauważać, rozumieć, słyszeć, dowiadywać się Czasownik: deponens 377
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην śledzić, podążać za Czasownik: deponens 301
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα iść Czasownik: deponens 138
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην pytać, dowiadywać się (+acc. dupl.) Czasownik: deponens 247
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (+inf.) chcieć, życzyć sobie; ὁ βουλόμενος chcący, chętny Czasownik: deponens 113
κεῖμαι, κείσομαι leżeć, znajdować się, być położonym (np. na półce), być ustawionym, być ustanowionym lub uświęconym (używany jako pf. pass. od τίθημι) Czasownik: deponens 251
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι przewodzić, być wodzem; mieć na uwadze, wierzyć, myśleć Czasownik: deponens 241
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα być schwytanym, podbitym (formy aktywne tworzy się od αἱρέω) Czasownik: deponens 469
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην przyjmować, brać; powitać, gościć Czasownik: deponens 319
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι otrzymać, zyskać, uzyskać Czasownik: deponens 436
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.) Czasownik: deponens 104
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι walczyć z (+dat.) Czasownik: deponens 382
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι trzeba, należy, powinno się (+ inf. lub + acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy 159
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι jest możliwe; (+ inf.) być w stanie (aby), być wystarczająco silnym (aby) Czasownik: bezosobowy 85
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει trzeba, należy, powinno się (+ acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy 79
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze Czasownik: nieregularny 116
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι być, istnieć Czasownik: nieregularny 6
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν wiedzieć (pf. w znaczeniu praes.); wiedzieć jak, umieć (+ inf.) Czasownik: nieregularny 110
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι zobaczyłem Czasownik: nieregularny 165
εἶπον powiedzieć, rzec, 2 aor. → λέγω, φημί Czasownik: nieregularny 57
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα być korzystnym, pożytecznym (+dat.); (impers.) συμφέρει jest korzystne, pożyteczne (+infin.); τὸ συμφέρον korzyść, pożytek, zysk Czasownik: nieregularny 414
ἔοικα, ptc. εἰκώς być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym Czasownik: nieregularny 270
πάρειμι być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna Czasownik: nieregularny 194

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list