Cicero /

Edited by: Ingo Gildenhard, Louise Hodgson, et al.

40

Age vērō, cēterīs in rēbus quā sit temperantiā, cōnsīderāte. Unde illam tantam celeritātem et tam incrēdibilem cursum inventum putātis? Nōn enim illum eximia vīs rēmigum aut ars inaudīta quaedam gubernandī aut ventī aliquī novī tam celeriter in ultimās terrās pertulērunt, sed eae rēs, quae cēterōs remorārī solent, nōn retardārunt; nōn avāritia ab īnstitūtō cursū ad praedam aliquam dēvocāvit, nōn libīdō ad voluptātem, nōn amoenitās ad dēlectātiōnem, nōn nōbilitās urbis ad cognitiōnem, nōn dēnique labor ipse ad quiētem; postrēmō sīgna et tabulās cēteraque ōrnāmenta Graecōrum oppidōrum, quae cēterī tollenda arbitrantur, ea sibi ille nē vīsenda quidem exīstimāvit.

extras

article Nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Louise Hodgson, et al., Cicero, On Pompey’s Command (De Imperio), 27–49. Cambridge: Open Book Publishers, 2014. ISBN: 978-1-78374-080-2. DCC edition, 2016. http://dcc.dickinson.edu/pl/cicero-de-imperio/40