τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο

Search Lemma: 
τοιοῦτος
DEFINITION: 
tale, di un tale tipo
Parte del Discorso: 
aggettivo: 1a e 2a declinazione
Gruppo Semantico: 
Pronome/interrogativa
FREQUENCY RANK: 
55

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/it/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%8D%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BF%E1%BF%A6%CF%84%CE%BF