μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma: 
μιμνήσκω
DEFINITION: 
Ricordare; (in pf. Medio) ricordare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
383

Suggested Citation