καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

Search Lemma
καθίστημι
DEFINITION
set down, establish; bring into a certain state, render
FREQUENCY RANK
272
Parte del Discorso
verbo: -μι
Gruppo Semantico
Lavoro e tempo libero
Inglese