καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

Search Lemma: 
καθίστημι
DEFINITION: 
Sedersi, stabilirsi; portare in un certo stato, rendere
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
272