LemmaSignificato Parte del DiscorsoGruppo SemanticoRaggio di Frequenza
ὁ ἡ τόil, laarticolo definitoPronome/interrogativa1
αὐτός αὐτή αὐτόlui stesso - lei stessa ecc. (per enfasi); lo stesso (con l'articolo); (pron.) egli, ella, ciò (in casi obliqui)aggettivo: 1a e 2a declinazione2
καίe, anche, addirittura; καί...καί sia… siacongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi3
δέe; macongiunzione: coordinataParticelle4
τίς τίchi? Che cosa? Quale? (pronome interrogativo/aggettivo)pronomePronome/interrogativa5
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναιessere, esistereverbo: irregolareUmanità ed essere6
οὗτος αὕτη τοῦτοquesto, questa;μετὰ ταῦτα dopo questopronomePronome/interrogativa7
o; che/di (dopo una comparativa);ἤ...ἤ o… o, sia… siacongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi8
ἐνin, in mezzo, fra (+dat.)preposizioneDirezione9
μέν...δέda una parte… dall'altra (spesso non tradotto); μέν (da solo) davverocongiunzione: coordinataParticelle10
τις τιqualcuno, qualcosa, qualsiasi (pron. Enclit. Indef./agg.)pronomePronome/interrogativa11
ὅς ἥ ὅchi, che cosa, chepronomePronome/interrogativa12
γάρper (raccontare una storia), certamente, infatti (per ribadire)congiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi13
οὐ, οὐκ, οὐχnon (con verbi indicativi)avverbioCongiunzioni/avverbi14
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθηνdire, parlare (di), raccontare; raccogliere, contareverbo: -ω con tema in palataleScrittura e conversazione15
ὡςcome, che; affinché (intr. una finale); così che (+ sogg./opt.); (intr. una dichiarativa ind.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi16
τεe; τε…τε sia… siacongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi17
εἰςin, a, verso (+acc.)preposizioneDirezione18
ἐπίsu/verso/a (+gen.); su (+dat.); su/contro (+acc.)preposizioneDirezione19
κατάsotto, giù (da o lungo), in direzione di, riguardo a; κατὰ γῆν dalla terra; κατὰ φύσιν in accordo con la natura; κατ’ ἔθνη dalle nazioni; καθ᾿ἕνα uno a unopreposizioneDirezione20
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶνio, noipronomePronome/interrogativa21
πρόςda parte di, alla presenza di (+gen.); vicino, presso, in aggiunta a (+dat.); verso, vicino a, in relazione a (+acc.)preposizioneDirezione22
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθηνVenire, essere nato, accadere, essereverbo: deponenteUmanità ed essere23
ἐάν (εἰ-ἄν)se (+sog.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi24
διάattraverso, durante, a causa di (+gen., acc.)preposizionePreposizione senza direzione25
ἀλλάmacongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi26
πᾶς πᾶσα πᾶνciascuno, tutto; il tutto (con articolo)sostantivo: 3a declinazione irregolareMisure e numeri27
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχονAvere, tenere, mantenereverbo: -ω con tema in palatalePrendere e dare28
ἐκ, ἐξda, fuori da (+gen.)preposizioneDirezione29
πολύς πολλή πολύmolto, molti; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ per la maggior partesostantivo: 3a declinazione irregolareMisure e numeri30
περίattorno a, riguardo a; a proposito di (+gen.)preposizioneDirezione31
μήnon (marca la negativa come soggettiva o condizionale); εἰ μή se non, eccettocongiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi32
ὅστις ἥτις ὅ τιnessuno che, niente che; (in doman. indir.) chi, che cosa, cosapronomePronome/interrogativa33
ἄν[marca verbi come potenziali (con ottativo), o generalizzando (con una soggettiva)]avverbioParticelle34
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶνtu, voipronomePronome/interrogativa35
ἀνάsu, sopra; per ciascunopreposizioneDirezione36
ὅτιperché, che; (con superl.) as...as possibilecongiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi37
εἰse (+indic. o opt.); εἴπερ se davverocongiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi38
ἄλλος ἄλλη ἄλλοaltro, un altroaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa39
ἀπόda (+gen.)preposizioneDirezione40
φημί, φήσω, impf. ἔφηνDire, asserire, dichiarare; οὐ φημί negare, rifiutare, dire che… nonverbo: -μιScrittura e conversazione41
ὑπόsotto (+gen., dat.); da (+gen. Di agente); giù sotto (+acc.)preposizioneDirezione42
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθηνFare, produrre, causare, fare; (medio) considerare, valutareverbo: contrattoLavoro e tempo libero43
οὖνquindi, di conseguenza; in ogni casoavverbioParticelle44
λόγος λόγου, ὁparola, linguaggio, discorso; pensiero, ragione, contosostantivo: 2a declinazioneScrittura e conversazione45
παράda (+gen.); accanto (+dat.); a, al lato di, contrariamente a (+acc.)preposizioneDirezione46
οὕτωςin questo modoavverbioCongiunzioni/avverbi47
πρότερος προτέρα πρότερονprima, prima; τὸ πρότερον precedentemente, primaaggettivo: 1a e 2a declinazioneTempo48
θεός θεοῦ, ὁ/ἡdio, deasostantivo: 2a declinazioneReligione49
μετάcon (+gen.); dopo (+acc.)preposizionePreposizione senza direzione50
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦlui, lei (pron. riflessivo)pronomePronome/interrogativa51
μέγας μεγάλη μέγαgrande, grande, potenteaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri52
οὐδέe non, ma non, non; οὐδέ...οὐδέ non sempre…. Non giàcongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi53
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνοquella persona o cosa; ἐκεῖνος ... οὗτος il primo ... il secondopronomePronome/interrogativa54
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτοtale, di un tale tipoaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa55
οὐδείς οὐδεμία οὐδένnessuno, nientepronomePronome/interrogativa56
εἶπονIo dissi, Io parlai, 2 aor. → λέγω, φημίverbo: irregolareScrittura e conversazione57
ἀγαθός –ή –όνbuono, virtuoso, bravo, nobileaggettivo: 1a e 2a declinazioneEtica e morale58
γε(enclitica) davvero; almeno, in ogni casoavverbioParticelle59
δήsicuramente, davvero, ora, infatti, anzi (dà maggiore esattezza)avverbioParticelle60
πόλις πόλεως, ἡcittà, città-statosostantivo: 3a declinazione con tema in ι-Governo e società61
εἷς μία ἕνunoaggettivo: numeraleMisure e numeri62
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθηνMettere in moto, lasciar andare, sparare; (medio) affrettare, correreverbo: -μιLavoro e tempo libero63
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθηνMancare, perdere, avere bisogno del (+gen.)verbo: contrattoPrendere e dare64
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡuomosostantivo: 2a declinazioneUmanità ed essere65
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρωνvedere, guardare (a)verbo: contrattoI sensi e le sensazioni66
μόνος μόνη μόνονda solo, soloaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri67
οὔτε...οὔτεné… nécongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi68
οἷος οἵα οἷονcome, di che tipo, come, (esclam.) che a !, come! ; οἷός τε (+ infin.) adatto o in grado di; οἷόν τε (+ infin.) è possibileaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa69
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθηνPrendere, afferrare, cogliere; ricevere, ottenereverbo: -ω con tema in liquidaPrendere e dare70
δοκέω, δόξω, ἔδοξαPensare, supporre, immaginare (+acc. E infin.); sembrare, sembrare bene; (impers.) δοκεῖ μοι mi sembraverbo: -ω con tema in palataleLa mente, la percezione e l'apprendimento71
ἕτερος ἑτέρα ἕτερονl'altro (di due); altro, un altroaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa72
κακός –ή –όνcattivo, malvagio, codardoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche73
ἀνήρ ἀνδρός, ὁuomo, maritosostantivo: 3a declinazione irregolareUmanità ed essere74
ἐπείdopo, da quando, quandocongiunzione: subordinataTempo75
ὅσος ὅση ὅσονper quanto molto; grande come; (in pl.) tanti quanti; ὅσον (adv.) tanto quantoaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa76
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθηνChiamare, convocareverbo: contrattoScrittura e conversazione77
σῶμα σώματος, τόcorposostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteAnimali e piante78
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδειè necessario, bisogna, si deve (+acc. e infin.)verbo: impersonaleEtica e morale79
ὥσπερproprio come, come secongiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi80
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθηνDare, concedere, offrireverbo: -μιPrendere e dare81
ἔτιancora, giàavverbioTempo82
φύσις φύσεως, ἡnatura; (della mente) la propria natura o disposizione; ordine regolare della naturasostantivo: 3a declinazione con tema in ι-Ordine del mondo83
μικρός –ά –όνpiccolo, piccolo, cortoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri84
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι(+infin.) essere in grado (di), essere abbastanza forte (a)verbo: impersonaleLavoro e tempo libero85
ὥστε(introducendo la clausola del risultato naturale o reale) in modo tale che (con il risultato)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi86
ἀρχή ἀρχῆς, ἡinizio, origine; regola, impero, regno; magistraturasostantivo: 1a declinazioneTempo87
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστονciascuno (di più)pronomePronome/interrogativa88
ἡμέρα ἡμέρας, ἡgiornosostantivo: 1a declinazioneOrdine del mondo89
φύω, φύσω, ἔφυσαGenerare, produrre, generare; 2 aor. Ἔφυν cresciuto, pf. Πέφυκα essere per naturaverbo: -ω con tema in vocaleOrdine del mondo90
ἅπας ἅπασα ἅπανtutto insiemesostantivo: 3a declinazione irregolareMisure e numeri91
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιονcome, somigliante (+ dat.)aggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche92
νῦν, νυνίoraavverbioTempo93
γῆ γῆς, ἡterrasostantivo: 1a declinazioneTerra94
δύναμις δυνάμεως, ἡpotere, forza, abilitàsostantivo: 3a declinazione con tema in ι-Guerra e pace95
καλός –ή –όνbello, nobile, onorabileaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche96
κύριος κυρίου, ὁsignore, caposostantivo: 2a declinazioneGoverno e società97
μᾶλλονpiù, piuttosto; μᾶλλον ... ἤ piuttosto cheavverbioCongiunzioni/avverbi98
ὅδε ἥδε τόδεquestopronomePronome/interrogativa99
ὅλος ὅλη ὅλονintero, intero, completoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri100
μέρος μέρους, τόpartesostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Misure e numeri101
ἄραquindi, quindi (traendo un'inferenza)avverbioParticelle102
ἐμός ἐμή ἐμόνmioaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa103
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθηνUsare, conoscere, soffrire (+dat.); trattare qualcuno in un certo modo (+dat. e avv.)verbo: deponenteGoverno e società104
δύοdueaggettivo: numeraleMisure e numeri105
χρόνος χρόνου, ὁtemposostantivo: 2a declinazioneTempo106
ἴσος ἴση ἴσονuguale, la stessa cosa di (+dat.)aggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri107
ὅταν (ὅτε-ἄν)quando (+sugg.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi108
μόνονsoloavverbioCongiunzioni/avverbi109
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδεινConoscere (pf. in senso di pres.); sapere come (+infin.)verbo: irregolareLa mente, la percezione e l'apprendimento110
βασιλεύς βασιλέως, ὁresostantivo: 3a declinazione -εύς, -έωςGoverno e società111
oh! (senza enfasi con il vocativo)interiezioneParticelle112
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην(+infin.) volere, desiderare (a); essere disposti (a); ὁ βουλόμενος chi amaverbo: deponenteI sensi e le sensazioni113
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνηνPortare alla luce, fare apparire, rendere chiaro; (Pass.) Venire in luce, essere visto, apparire, sembra essere (+ ptc o infin.)verbo: -ω con tema in liquidaMostrare e nascondere114
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφηνscrivereverbo: -ω con tema in labialeScrittura e conversazione115
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθηνTrasportare, portare, recuperare; portare via o lontano; φέρε vieni ora, beneverbo: irregolareLavoro e tempo libero116
ψυχή ψυχῆς, ἡrespiro, vita, animasostantivo: 1a declinazioneUmanità ed essere117
μηδείς μηδεμία μηδένnessuno, nientepronomePronome/interrogativa118
αἴτιος αἰτία αἴτιονresponsabile, colpevoleaggettivo: 1a e 2a declinazioneLegge e giudizio119
πάλινindietro, indietro; ancoraavverbioDirezione120
μάλισταla maggior parte, soprattutto; (nelle risposte) certamenteavverbioCongiunzioni/avverbi121
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθηνEsistere, essere, appartenere; τὰ ὑπάρχοντα attuali circostanzeverbo: -ω con tema in palataleUmanità ed essere122
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθηνIniziare (+gen.); condurre, dominare, governare (+gen.)verbo: -ω con tema in palataleTempo123
γυνή γυναικός, ἡdonna, mogliesostantivo: 3a declinazione irregolareUmanità ed essere124
ποτε (enclitic)a un certo momento, sempre, nel mondoavverbioTempo125
ἵναin modo che (cong. + sugg. o opt.); dove (rel. avv + indic.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi126
ὄνομα ὀνόματος, τόnome; famasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteScrittura e conversazione127
ὑπέρper (+ gen), oltre (+ acc.)preposizionePreposizione senza direzione128
ἤδηgià, ora (del passato immediato); attualmente (del futuro immediato)avverbioTempo129
πατήρ πατρός, ὁpadresostantivo: 3a declinazione irregolareFamiglia, amicizia e casa130
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθηνAscoltare (a), sentire (di)verbo: -ω con tema in vocaleI sensi e le sensazioni131
γένος γένους, τόrazza, famiglia; gentile, classe, tiposostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Famiglia, amicizia e casa132
τόπος τόπου, ὁposto; argomentosostantivo: 2a declinazioneTerra133
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθηνFare, realizzare; fare o fare in un certo senso (avv.)verbo: -ω con tema in dentaleLavoro e tempo libero134
πρῶτος πρώτη πρῶτονinnanzitutto, prima; (avv.) τὸ πρῶτον in primo luogoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri135
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθηνTrovare, scoprire, inventareverbo: -ω con tema in palataleMostrare e nascondere136
παῖς παιδός, ὁ/ἡfiglio, figlia, bambino; schiavosostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteFamiglia, amicizia e casa137
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθαandare, venireverbo: deponenteMovimento138
υἱός υἱοῦ, ὁfigliosostantivo: 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa139
ὕδωρ ὕδατος, τόacquasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteOrdine del mondo140
ἴδιος ἰδία ἴδιονil proprio; peculiare, separato, distintoaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa141
σός σή σόνtuo, vostro (sg.; ὑμέτερος = pl.)aggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa142
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθηνVenire a conoscere, imparare; giudicare, pensare o determinare che (+acc. e infin.)verbo: -ω con tema in palataleLa mente, la percezione e l'apprendimento143
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθηνColpito, acceso, incontro per caso (+ gen.); Raggiungere, ottenere, ottenere; Capita di essere il verbo (+ ptc.)verbo: -ω con tema in liquidaUmanità ed essere144
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stoodMettersi in piediverbo: -μιLavoro e tempo libero145
ἅμαallo stesso tempo; (prep.)insieme con (+dat.)avverbioTempo146
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθηνCondurre, portare; passare (tempo)verbo: -ω con tema in palataleMovimento147
τρόπος τρόπου, ὁmodo, modo, moda; stile di vita, abitudine, costumesostantivo: 2a declinazioneCaratteristiche148
μήτε...μήτεné…nécongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi149
μέσος μέση μέσονmedio, nel mezzo, moderato; τὸ μέσον il mezzoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri150
ἀλλήλων –οις(casi obliqui plurali solo) l'un l'altro, l'un l'altropronomePronome/interrogativa151
ἀείsempreavverbioTempo152
φίλος φίλη φίλονamato, caro; amichevoleaggettivo: 1a e 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa153
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκαIncontrare, giungere ad un accordo, corrispondere; accadere, verificarsi, accadere; Risulta in un certo modo (+ avv.), Derivareverbo: -ω con tema in liquidaFamiglia, amicizia e casa154
ἔργον ἔργου, τόlavoro, realizzazione, exploitsostantivo: 2a declinazioneLavoro e tempo libero155
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθηνNavigareverbo: contrattoGoverno e società156
τότεallora, in quel momento; anche gli uomini di quel tempo (opp. οἱ νῦν)avverbioTempo157
μήν[sottolinea la particella precedente]avverbioParticelle158
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναιè necessario, è destino, uno dovrebbe (+infin. o +acc. e infin.)verbo: impersonaleEtica e morale159
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθηνMostrare, puntareverbo: -μιMostrare e nascondere160
ζῷον ζῴου, τόessere vivente, animalesostantivo: 2a declinazioneAnimali e piante161
πρᾶγμα πράγματος, τόfatto; (pl.) circostanze, affari, businesssostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteLavoro e tempo libero162
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίονdi fronte, di fronte; oppostopreposizioneDirezione163
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθηνMettere, porre; stabilire, ordinare, istituire; mettere in un certo statoverbo: -μιLavoro e tempo libero164
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαιio ho vistoverbo: irregolareI sensi e le sensazioni165
χείρ χειρός, ἡmanosostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteAnimali e piante166
μηδέe noncongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi167
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγονpiccolo, piccolo, pochiaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri168
νόμος νόμου, ὁcostume, tradizione, leggesostantivo: 2a declinazioneLegge e giudizio169
κοινός –ή –όνcomune, condiviso, reciprocoaggettivo: 1a e 2a declinazioneGoverno e società170
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθηνPensare, supporre, immaginare (+acc. e infin.)verbo: deponenteLa mente, la percezione e l'apprendimento171
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθηνEssere in movimento, muoversi, spostarsiverbo: contrattoMovimento172
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθαSoffrire, provare, essere interessato in un certo modo (+avv.)verbo: -ω con tema in palataleVita e morte173
πῶςcome?avverbioPronome/interrogativa174
ὅσπερ ἥπερ ὅπερproprio colui che, proprio la cosa chepronomePronome/interrogativa175
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν)così grande, così tantoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri176
σύνcon (+ dat. di accompagnamento o mezzi)preposizionePreposizione senza direzione177
εἶταpoi, dopoavverbioCongiunzioni/avverbi178
ἀληθής –έςveritàaggettivo: 3a declinazione in -ης, -εςEtica e morale179
δίκαιος δικαία δίκαιονvero, giustoaggettivo: 1a e 2a declinazioneLegge e giudizio180
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα(+infin.) Pensi di fare, intendono, stare per parlareverbo: -ω con tema in liquidaI sensi e le sensazioni181
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα(+infin.) Desidera (a); Essere pronto (a)verbo: -ω con tema in liquidaI sensi e le sensazioni182
λοιπός –ή –όνil resto, rimanente, il resto diaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri183
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡnecessitàsostantivo: 1a declinazioneOrdine del mondo184
ὅτεquando, quando (+ indica o opt)congiunzione: subordinataTempo185
δεύτερος –α –ονsecondoaggettivo: numeraleMisure e numeri186
πόλεμος πολέμου ὁguerrasostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace187
χώρα χώρας, ἡterritorio; spaziosostantivo: 1a declinazioneTerra188
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκαvivereverbo: contrattoVita e morte189
πλῆθος πλήθους, τόmassa, folla, folla; numerosostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Governo e società190
ἥλιος ἡλίου, ὁsolesostantivo: 2a declinazioneOrdine del mondo191
αἰτία αἰτίας, ἡcausa, origine; carica, accusasostantivo: 1a declinazioneLegge e giudizio192
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθηνPersuadere, conquistare; (medio e passivo) obbedire, credere, fiducia in (+dat.)verbo: -ω con tema in dentaleScrittura e conversazione193
πάρειμιEssere presente, essere pronto o a portata di mano; (impers.) πάρεστί μοι è in mio potere; τὰ παρόντα le circostanze presenti; τὸ παρόν solo oraverbo: irregolareUmanità ed essere194
πλεῖστος πλείστη πλεῖστονla maggior parte, la più grande, la più grande (superl. di πολύς)aggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri195
εἶδος εἴδους, τόforma, aspetto, figura; classe, gentile, speciesostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Misure e numeri196
ὅπωςcome, come; in modo che, in ordine (+sugg. o opt.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi197
τρεῖς τρίαtreaggettivo: numeraleMisure e numeri198
βίος βίου, ὁvitasostantivo: 2a declinazioneVita e morte199
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθηνCredere, credere che (+acc. e infin.); tenere come abitudine, essere abituati a (+infin.)verbo: -ω con tema in dentale200
κύκλος κύκλου, ὁcerchio, anello, globo, disco, movimento circolaresostantivo: 2a declinazioneMisure e numeri201
πάθος πάθους, τόincidente, incidente, disgrazia, esperienza; passione, emozione; stato, condizionesostantivo: 3a declinazione con tema in σ-I sensi e le sensazioni202
πρόprima, di fronte a (+gen.)preposizioneTempo203
μέντοιperò; ovviamenteavverbioParticelle204
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθηνchiamare per nomeverbo: -ω con tema in dentaleScrittura e conversazione204
ἀρετή ἀρετῆς, ἡbontà, eccellenza; virtù; valore, coraggiosostantivo: 1a declinazioneEtica e morale206
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερονvostro (pl.; σός = sg.)aggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa206
ἔτος ἔτους, τόannosostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Tempo208
ἀντίdi fronte (+gen.)preposizioneDirezione209
ναῦς νεώς, ἡnavesostantivo: 3a declinazione irregolareLavoro e tempo libero210
τρίτος –η –ονterzoaggettivo: numeraleMisure e numeri211
πνεῦμα πνεύματος, τόvento, respiro, spiritosostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteTerra212
ὀρθός –ή –όνdritto, dritto, vero, regolareaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri213
θάλασσα θαλάσσης, ἡmaresostantivo: 1a declinazioneTerra214
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαιTrasportare in modi diversi, diffondersi; differire; (Impers.) Διαφέρει fa una differenza a (+ dat.)verbo: -ω con tema in liquidaLavoro e tempo libero215
μέχρι (+gen.)fino a; (prep.) fino a (+gen.)congiunzione: subordinataTempo216
δόξα δόξης, ἡopinione, giudizio; reputazione, onore, gloriasostantivo: 1a declinazioneEtica e morale217
κεφαλή –ῆς, ἡtestasostantivo: 1a declinazioneAnimali e piante218
πῦρ πυρός, τόfuocosostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteOrdine del mondo219
ἐλάσσων ἔλασσονpiù piccolo, meno, meno (comp. di μικρός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Misure e numeri220
πούς ποδός, ὁpiedesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteAnimali e piante221
ἱερός –ά –όνsanto, venerato, divinoaggettivo: 1a e 2a declinazioneReligione222
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύdritto, diretto; (avv.) immediatamenteaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύMisure e numeri223
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόνAndare; Io andrò (future di ἔρχομαι)verbo: -μιMovimento224
ταχύς ταχεῖα ταχύveloce, veloce; (avv.) τάχα rapidamente; Forseaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύCaratteristiche225
ποταμός –οῦ, ὁfiume, torrentesostantivo: 2a declinazioneTerra226
οὐσία οὐσίας, ἡsostanza, proprietà; essenzasostantivo: 1a declinazioneFamiglia, amicizia e casa227
ἀριθμός –οῦ, ὁnumerosostantivo: 2a declinazioneMisure e numeri228
ὕστερος ὑστέρα ὕστερονvenendo dopo, seguendo (+ gen.); dopo, più tardi; (avv.) ὕστερον in seguitoaggettivo: 1a e 2a declinazioneDirezione229
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθηνGuardare, difendere; (medio) essere in guardia contro (+acc.)verbo: -ω con tema in palataleGuerra e pace230
καιρός καιροῦ, ὁIl momento giustosostantivo: 2a declinazioneTempo231
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθηνAbitare, occupareverbo: contrattoFamiglia, amicizia e casa232
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερονentrambiaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri233
σημεῖον σημείου, τόsegno, segnalesostantivo: 2a declinazioneMostrare e nascondere234
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχονFornire, presentare, offrire; consentire, concedereverbo: -ω con tema in palatalePrendere e dare235
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερονciascuno (di due)pronomePronome/interrogativa236
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθηνMostrare, dichiarare, spiegareverbo: contrattoMostrare e nascondere237
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖονdomestico, della casa; il proprio; adatto, adattoaggettivo: 1a e 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa238
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθηνOrdine, offerta, comando (+ acc. e infin.)verbo: -ω con tema in vocaleLegge e giudizio239
τέλος τέλους, τόfine, realizzazione, compimentosostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Vita e morte240
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαιGuidare, essere il capo; considerare, credere, pensareverbo: deponenteLa mente, la percezione e l'apprendimento241
ἄξιος ἀξία ἄξιονdegno, meritevoleaggettivo: 1a e 2a declinazioneEtica e morale242
veramente (sottolinea ciò che segue)avverbioParticelle243
δῆλος δήλη δῆλονvisibile, chiaro, manifestoaggettivo: 1a e 2a declinazioneMostrare e nascondere244
τοίνυν (τοί-νυν)quindi, di conseguenza (inferenziale); inoltre, inoltre (transitorio)avverbioParticelle245
πολέμιος πολεμία πολέμιονostile; o πολέμιοι il nemicoaggettivo: 1a e 2a declinazioneGuerra e pace246
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνChiedere, chiedere a uno su (+doppio acc.)verbo: deponenteScrittura e conversazione247
ἀδελφός –οῦ, ὁfratellosostantivo: 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa248
μέγεθος μεγέθους, τόgrandezza, dimensione, grandezzasostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Misure e numeri249
εἴτε…εἴτεse… ocongiunzione: coordinataCongiunzioni/avverbi250
κεῖμαι, κείσομαιMentire, essere posto, essere messo in negozio, essere istituito, stabilito o ordinato (usato come pf. Pass. Di τίθημι)verbo: deponenteLavoro e tempo libero251
πολλάκιςspessoavverbioTempo252
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθηνbereverbo: -ω con tema in liquidaI sensi e le sensazioni253
χάρις χάριτος, ἡsplendore, onore, gloria; favore, benevolenza, gratitudine, graziesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteEtica e morale254
ἔπειταpoi, dopoavverbioTempo255
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκαCercareverbo: contrattoMostrare e nascondere256
σχῆμα σχήματος, τόforma, figura, aspetto, carattere, figure, appearance, charactersostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteMisure e numeri257
τροφή τροφῆς, ἡnutrimento, cibosostantivo: 1a declinazioneVita e morte258
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκαImparare, accertareverbo: -ω con tema in liquidaLa mente, la percezione e l'apprendimento259
ἐνταῦθαqui, làavverbioDirezione260
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγαFuggire, andare via, evitare, sparireverbo: -ω con tema in palataleMovimento261
ἵππος ἵππου, ὁcavallosostantivo: 2a declinazioneAnimali e piante262
κόσμος κόσμου, ὁordine; ornamento, decorazione, ornamento; mondo, universosostantivo: 2a declinazioneOrdine del mondo263
αἷμα αἵματος, τόsanguesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteAnimali e piante264
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθηνPrendere, afferrare, prendere con forza; (medio) scegliereverbo: contrattoPrendere e dare265
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθηνInserire; (medio) unireverbo: -μιPrendere e dare266
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθηνConsiderare degni; richiedere, domandare, chiedere, rivendicareverbo: contrattoEtica e morale267
ἕωςfino a; mentre, a patto checongiunzione: subordinataTempo268
νέος νέα νέονgiovane, nuovo, frescoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche269
ἔοικα, ptc. εἰκώςEssere come, assomigliare a (+dat.); sembrare; convenireverbo: irregolareCaratteristiche270
κἄν (καὶ-ἄν)anche se (+ sugg.)congiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi271
καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθηνSedersi, stabilirsi; portare in un certo stato, rendereverbo: -μιLavoro e tempo libero272
τέχνη τέχνης, ἡarte, abilità, mestieresostantivo: 1a declinazioneGoverno e società273
χρῆμα χρήματος, τόcosa, importa; (più comunemente in pl.) beni o proprietà, in particolare i soldisostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteGoverno e società274
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθηνsalvareverbo: -ω con tema in dentaleAiuto e sicurezza275
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθηνinviareverbo: -ω con tema in labialeMovimento276
φωνή φωνῆς, ἡsuono, vocesostantivo: 1a declinazioneI sensi e le sensazioni277
ἕνεκαa causa di, per (+ gen.)preposizionePreposizione senza direzione278
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)uccidere, distruggere; (medio) perire, morireverbo: -μιVita e morte279
θάνατος θανάτου, ὁmortesostantivo: 2a declinazioneVita e morte280
νύξ νυκτός, ἡnottesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteOrdine del mondo281
ὁδός ὁδοῦ, ἡstrada, strada, sentierosostantivo: 2a declinazioneGoverno e società282
ἔθνος ἔθνους, τόnazionesostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Governo e società283
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθηνRestituire; rendere; permettere; (medio) vendereverbo: -μιPrendere e dare284
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁmente, percezione, sensosostantivo: 2a declinazioneLa mente, la percezione e l'apprendimento285
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκαRimanere, rimanere, sopportare, attendereverbo: -ω con tema in liquidaMovimento286
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκαmorireverbo: -ω con tema in palataleVita e morte287
πάνυdel tutto, interamenteavverbioCongiunzioni/avverbi288
εὖbene (opp. κακῶς); completamente, con competenza; felicemente, per fortunaavverbioCongiunzioni/avverbi289
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθηνGiudicare, decidere, determinareverbo: -ω con tema in liquidaLegge e giudizio290
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθηνSollevare, prendere; uccidere, distruggereverbo: contrattoGuerra e pace291
μακρός –ά –όνlungo, alto, largo, di lunga durataaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri292
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκαIo sono venuto, sono presenteverbo: -ω con tema in palataleMovimento293
ἡδονή –ῆς, ἡpiacere, divertimentosostantivo: 1a declinazioneLavoro e tempo libero294
μήτηρ μητρός, ἡmammasostantivo: 3a declinazione irregolareFamiglia, amicizia e casa295
δεινός –ή –όνfantastico, terribile; intelligente, intelligente a (+ infin.)aggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche296
διαφορά –ᾶς, ἡdifferenza, disaccordosostantivo: 1a declinazioneLegge e giudizio297
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθηνEssere vittorioso, conquistare, regolare, superare, eccellere (+gen.)verbo: contrattoGoverno e società298
δῆμος δήμου, ὁle persone (comuni); country district (opp. πόλις)sostantivo: 2a declinazioneUmanità ed essere299
οὐρανός –οῦ, ὁcielosostantivo: 2a declinazioneOrdine del mondo300
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμηνseguireverbo: deponenteMovimento301
ἥσσων ἧσσονmeno, più debole (comp. di κακός o μικρός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Caratteristiche302
ὄρος ὄρους, τόmontagna, collinasostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Terra303
πλήν(prep.) tranne (+ gen.); (cong.) tranne che, a meno che, mapreposizionePreposizione senza direzione304
τέτταρες τέτταραquattroaggettivo: numeraleMisure e numeri305
δυνατός –ή –όνforte, potente, capaceaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche306
οἶκος οἴκου, ὁcasa, famigliasostantivo: 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa307
ἄριστος ἀρίστη ἄριστονmigliore, più nobile (superl di ἀγαθός)aggettivo: 1a e 2a declinazioneEtica e morale308
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιονfacileaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche309
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθηνPrendere da, portare viaverbo: contrattoPrendere e dare310
τύχη τύχης, ἡfortuna, fortuna (buona o cattiva), destino, possibilitàsostantivo: 1a declinazioneVita e morte311
φανερός –ά –όνchiaro, evidenteaggettivo: 1a e 2a declinazioneI sensi e le sensazioni312
πρόσωπον προσώπου, τόfaccia, maschera, personasostantivo: 2a declinazioneAnimali e piante313
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθηνFidarsi, affidarsi su, credere in (+ dat.)verbo: -ω con tema in vocaleI sensi e le sensazioni314
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθηνinsegnareverbo: -ω con tema in palataleLa mente, la percezione e l'apprendimento315
ἄνωsu, verso l'altoavverbioDirezione316
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθηνOrganizzare, mettere in ordineverbo: -ω con tema in palataleGoverno e società317
ὀφθαλμός –οῦ, ὁocchiosostantivo: 2a declinazioneAnimali e piante318
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθηνPrendere, accettare; accogliere, intrattenereverbo: deponenteFamiglia, amicizia e casa319
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαιvenire, arrivare averbo: deponenteMovimento320
ἱκανός –ή –όνsufficiente, abbastanza; competente, in grado di (+ infinito)aggettivo: 1a e 2a declinazioneAiuto e sicurezza321
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαιlavoro, faticaverbo: deponenteLavoro e tempo libero322
μάχη μάχης, ἡbattagliasostantivo: 1a declinazioneGuerra e pace323
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφηνNutrire, nutrirsi, mantenere, sostenere; allevare, educareverbo: -ω con tema in labialeVita e morte324
ἀδύνατος –ονimpossibile; impotenteaggettivo: 1a e 2a declinazioneGoverno e società325
ἀκριβής –έςesatto, accurato, precisoaggettivo: 3a declinazione in -ης, -εςMisure e numeri326
που(enclitico) da qualche parte; Suppongo, forse (per qualificare un'affermazione)avverbioParticelle327
ὅθενda doveavverbioDirezione328
στόμα στόματος, τόbocca, faccia, aperturasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteAnimali e piante329
χωρίςseparatamente, a parte; (+ gen.) senza, separato daavverbioDirezione330
κρείσσων κρεῖσσονpiù forte, più potente; meglio, più eccellente (comp. di ἀγαθός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Caratteristiche331
βραχύς βραχεῖα βραχύcorto, breveaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύCaratteristiche332
ἰσχυρός –ά –όνforteaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche333
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡveritàsostantivo: 1a declinazioneEtica e morale334
δίκη δίκης, ἡgiustizia, querela, processo, penasostantivo: 1a declinazioneLegge e giudizio335
χωρίον χωρίου, τό luogo, quartieresostantivo: 2a declinazioneTerra336
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύdolce, piacevoleaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύCaratteristiche337
νόσος νόσου, ὁmalattiasostantivo: 2a declinazioneVita e morte338
λίθος λίθου, ὁpietrasostantivo: 2a declinazioneTerra339
παλαιός –ά –όνvecchio, anticoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche340
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθηνInviare via, lasciare andare; non parlare, trascurareverbo: -μιPrendere e dare341
ἄλλωςaltrimentiavverbioPronome/interrogativa342
πρᾶξις πράξεως, ἡazione, transazione, businesssostantivo: 3a declinazione con tema in ι-Lavoro e tempo libero343
σαφής σαφέςchiaro, distinto, sempliceaggettivo: 3a declinazione in -ης, -εςMostrare e nascondere344
σοφός –ή –όνsaggio, intelligente, espertoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche345
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθηνconquistare, vincereverbo: contrattoGuerra e pace346
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθηνEssere d’accordo con, dire la stessa cosa (+dat.)verbo: contrattoLegge e giudizio347
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁtempiosostantivo: 2a declinazioneReligione348
αὖ, αὖθιςinoltre; d'altra parte; di nuovo indietro)avverbioParticelle349
πατρίς πατρίδος, ἡpatriasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteGoverno e società350
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύacuto, acuto, pungenteaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύCaratteristiche351
καίτοι (καί-τοι)e davvero, e giàavverbioParticelle352
πλέονpiù, piuttostoavverbioMisure e numeri353
πλέων πλέονpiù, più grande (comp. di πολύς)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Misure e numeri354
γνώμη γνώμης, ἡpensiero, intelligenza, opinione, scoposostantivo: 1a declinazioneLa mente, la percezione e l'apprendimento355
τιμή τιμῆς, ἡonore, stima; prezzo, valore; ufficio, magistraturasostantivo: 1a declinazioneEtica e morale356
μεταξύfraavverbioDirezione357
προσήκω προσήξωappartenere a, avere a che fare con; essere adatto per (+ dat.); arriva a; οἱ προσήκοντες parenti; τὰ προσήκoντα doveriverbo: -ω con tema in palataleEtica e morale358
πρίνprima, fino acongiunzione: subordinataTempo359
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθηνFare cose sbagliate; commettere ingiustiziaverbo: contrattoEtica e morale360
στρατηγός –οῦ, ὁcapo di un esercito, comandante, generalesostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace361
οὐκέτιnon piùavverbioTempo362
πρέσβυς πρέσβεως, ὁvecchio; (pl.) ambasciatorisostantivo: 3a declinazione -εύς, -έωςGoverno e società363
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθηνFermare, porre fine; (medio) cessaverbo: -ω con tema in vocaleMovimento364
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθηνFinire; morireverbo: contrattoVita e morte365
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθηνMischiare, mescolareverbo: -μιLavoro e tempo libero366
λαός λαοῦ, ὁfollasostantivo: 2a declinazioneUmanità ed essere367
θυγάτηρ θυγατρός, ἡsorellasostantivo: 3a declinazione irregolareFamiglia, amicizia e casa368
οἰκία οἰκίας, ἡcostruzione, casa, dimorasostantivo: 1a declinazioneFamiglia, amicizia e casa369
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθηνTrasmettere, consegnareverbo: -μιPrendere e dare370
ἔξωfuori; eccettoavverbioDirezione371
νῆσος νήσου, ἡisolasostantivo: 2a declinazioneTerra372
ἐκεῖquiavverbioDirezione373
ἐπιστήμη –ης, ἡconoscenza, comprensione, abilitàsostantivo: 1a declinazioneLa mente, la percezione e l'apprendimento374
ἐάω, ἐάσω, εἴασαPermettere, permettere (acc. e infin.); lasciar essere, lasciar soliverbo: contrattoLegge e giudizio375
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθηνEssere in timore (di), essere sorpreso (a)verbo: -ω con tema in dentaleI sensi e le sensazioni376
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαιPercepire, capire, udire, imparareverbo: deponenteLa mente, la percezione e l'apprendimento377
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρηνEssere felici, di rallegrarmi (+ dat.), Di gioire (+ ptc.); Χαῖρε, (pl.) Χαίρετε ciao, ragazzo addioverbo: -ω con tema in liquidaI sensi e le sensazioni378
χαλεπός –ή –όνdifficile, fastidiosoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche379
τέκνον τέκνου, τόfigliosostantivo: 2a declinazioneFamiglia, amicizia e casa380
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθηνCogliere, ritrovare, arrestare, imporreverbo: -ω con tema in liquidaGuerra e pace381
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαιCombattere (contro)(+dat.)verbo: deponenteGuerra e pace382
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθηνRicordare; (in pf. Medio) ricordareverbo: -ω con tema in palataleLa mente, la percezione e l'apprendimento383
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθηνSciogliere, liberare, liberare; Annullare, distruggereverbo: -ω con tema in vocaleGuerra e pace384
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαιMorire, essere moribondoverbo: -ω con tema in palataleVita e morte384
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθηνonorareverbo: contrattoEtica e morale386
τεῖχος τείχους, τόparetesostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Governo e società387
ἴσωςugualmente, probabilmente, forseavverbioCongiunzioni/avverbi388
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθηνPrendere, sollevare; rimuoviverbo: -ω con tema in palataleMovimento389
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτοναuccidereverbo: -ω con tema in liquidaGuerra e pace390
στρατιώτης –ου, ὁsoldatosostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace391
ἄνευsenza (+gen.)preposizionePreposizione senza direzione392
πότερος ποτέρα πότερονquale dei due? Πότερον anche seaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa393
ἁπλῶςsemplicemente, singolarmente, in un modoavverbioMisure e numeri394
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκαCadere, cadere giùverbo: -ω con tema in dentaleGuerra e pace395
τέταρτος –η –ονquartoaggettivo: numeraleMisure e numeri396
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασαDotare, fornire, prepararsiverbo: -ω con tema in dentaleLavoro e tempo libero397
ἐχθρός –ά –όνodiato, odioso; ostile a (+ dat.)aggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche398
ἀγών ἀγῶνος, ὁconcorso; lottasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteGoverno e società399
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθηνOstacolare, controllare, impedire (+ acc. e infinito)verbo: -ω con tema in vocaleGuerra e pace400
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθηνManchi il segno (+ gen.); Fallire, essere sbagliato, fare un erroreverbo: -ω con tema in liquidaEtica e morale401
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρηνDistruggere, corrompereverbo: -ω con tema in liquidaGuerra e pace402
πως(enclitico) in qualche modo, in qualche modo, in qualsiasi modoavverbioParticelle403
πόνος πόνου, ὁlavoro; stress, problemi, doloresostantivo: 2a declinazioneLavoro e tempo libero404
ἔνθαavverbioDirezione405
τάξις τάξεως, ἡdisposizione, ordine; unità militaresostantivo: 3a declinazione con tema in ι-Guerra e pace406
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθηνTentare, provare, provare a (+gen.)verbo: contrattoLavoro e tempo libero407
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθηνMettere in fuga; (medio e pass.) scappare, temereverbo: contrattoI sensi e le sensazioni408
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθηνButtare, lanciare; Gettare, colpire (acc.) Con il verbo (dat.)verbo: -ω con tema in liquidaMovimento409
πονηρός –ά –όνsenza valore, cattivo, malvagioaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche410
ξένος ξένου, ὁguest-amico; straniero, forestierosostantivo: 2a declinazioneGoverno e società411
βάρβαρος –ονnon greco, straniero; barbaroaggettivo: 1a e 2a declinazioneGoverno e società412
ὅπουdove, ovunquecongiunzione: subordinataCongiunzioni/avverbi413
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκαBeneficiare, essere utile o redditizio a (+dat.); (impers.) συμφέρει è uso, èconveniente (+infin.); τὸ συμφέρον uso, profitto, vantaggioverbo: irregolareAiuto e sicurezza414
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαιImparare, ascoltare, chiedere riguardo a (+gen.)verbo: deponenteLa mente, la percezione e l'apprendimento415
δοῦλος δούλου, ὁschiavosostantivo: 2a declinazioneGoverno e società416
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθηνTagliato, tagliato, tagliato a pezziverbo: -ω con tema in liquidaGuerra e pace417
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμονutile, riparabileaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche418
ποῖος ποία ποῖονche tipo di?aggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa419
ὅπλον ὅπλου, τόarma, strumento, attrezzo (principalmente pl.)sostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace420
πίστις πίστεως, ἡfiducia negli altri, fede; ciò che dà fiducia, sicurezza, impegno, garanziasostantivo: 3a declinazione con tema in ι-I sensi e le sensazioni421
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθηνPrendere, cogliere; Rispondere, rispondere; Supporreverbo: -ω con tema in liquidaLa mente, la percezione e l'apprendimento422
ποιητής –οῦ, ὁcompositore, poetasostantivo: 2a declinazioneScrittura e conversazione423
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθαSfuggire all'avviso di (+ acc. e nom. Participio), essere sconosciuto; (medio e passivo). Dimenticareverbo: -ω con tema in liquidaGoverno e società424
βελτίων βέλτιονmeglio (comp. di ἀγαθός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Etica e morale425
πάντωςdel tutto, in tutti i modi; in ogni casoavverbioCongiunzioni/avverbi426
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθηνTrasportare; (Medio e passivo) va, cammina, marciaverbo: -ω con tema in vocaleLavoro e tempo libero427
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθηSeparati, separati, scelti; (medio), rispondere, replicareverbo: -ω con tema in liquidaScrittura e conversazione428
πέντεcinqueaggettivo: numeraleMisure e numeri429
κίνδυνος κινδύνου, ὁpericolosostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace430
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθηνParlare contro, accusare (+gen.)verbo: contrattoLegge e giudizio431
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπηνGirare, dirigersi verso una cosa; mettere in fuga, sconfiggere, (passivo) ruotare i passi in una certa direzione, andareverbo: -ω con tema in labialeMovimento432
ὅμωςtuttavia, nonostante ciòavverbioCongiunzioni/avverbi433
θεῖος θεία θεῖονdivinoaggettivo: 1a e 2a declinazioneReligione434
ἱππεύς ἱππέως, ὁcavaliere, cavaliere, aurigasostantivo: 3a declinazione -εύς, -έωςGuerra e pace435
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαιOttenere, acquisire, acquisireverbo: deponentePrendere e dare436
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθηνLasciare, abbandonareverbo: -ω con tema in labialeMovimento437
βουλή βουλῆς, ἡvolontà, determinazione; consiglio, consiglio; consiglio degli anzianisostantivo: 1a declinazioneGoverno e società438
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡsperanza; aspettativasostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteI sensi e le sensazioni439
γραφή γραφῆς, ἡun disegno, pittura, scrittura; accusasostantivo: 1a declinazioneScrittura e conversazione440
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθηνGenerare, nascere, produrreverbo: -ω con tema in dentaleFamiglia, amicizia e casa441
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθηνPrendersi cura di, assicurare diverbo: -ω con tema in dentaleAiuto e sicurezza442
θυμός θυμοῦ, ὁvita, spirito; anima, cuore, mentesostantivo: 2a declinazioneReligione443
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψαVedere, guardare (verso)verbo: -ω con tema in labialeI sensi e le sensazioni444
φόβος φόβου, ὁpanico, paura, fugasostantivo: 2a declinazioneI sensi e le sensazioni445
πολιτεία –ας, ἡcostituzione, cittadinanza, repubblicasostantivo: 1a declinazioneGoverno e società446
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)stadion o stade, la più lunga unità greca di misura lineare, circa 185 metrisostantivo: 2a declinazioneMisure e numeri447
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησαPensare, intendere (+infin.); essere disposti verso (+avv. e dat.)verbo: contrattoLa mente, la percezione e l'apprendimento448
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδεtale (come questo), di un tale tipo (come questo)aggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa449
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθηνStare in movimento, esortare; (intrans.) iniziare, affrettarsiverbo: contrattoMovimento450
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασαPrepararsi, preparare, fornireverbo: -ω con tema in dentaleLavoro e tempo libero451
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθηνParlare, chiacchierare, ciarlareverbo: contrattoScrittura e conversazione452
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθηνFare, realizzareverbo: contrattoLavoro e tempo libero453
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησαVedere verso, guardare; esaminare, considerare, vedere dentroverbo: contrattoI sensi e le sensazioni454
βοῦς βοός, ὁ/ἡtoro, bue, muccasostantivo: 3a declinazione irregolareAnimali e piante455
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρονnostroaggettivo: 1a e 2a declinazionePronome/interrogativa456
γράμμα γράμματος, τόlettera, carattere scritto; (pl.) pezzo di scrittura, documento / isostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteScrittura e conversazione457
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμηνChiedere a qualcuno (acc.) qualcosa (acc.); domandare, chiedere umilmenteverbo: contrattoScrittura e conversazione458
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκαFare guerraverbo: contrattoGuerra e pace459
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθηνsacrificareverbo: -ω con tema in vocaleReligione460
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθηνcondurre, mettere in movimentoverbo: -ω con tema in liquidaMovimento461
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισαIo ho pauraverbo: -ω con tema in dentaleI sensi e le sensazioni462
σύμμαχος –ονalleato con (+ dat.); οἱ σύμμαχοι alleatiaggettivo: 1a e 2a declinazioneGuerra e pace463
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁguida, capo, comandantesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteGoverno e società464
βαρύς βαρεῖα βαρύpesante, doloroso, noiosoaggettivo: -ύς, -εῖα, -ύCaratteristiche465
ὧδεcosì, in questo modo; qui, quiavverbioDirezione466
αἰσχρός –ά –όνbrutto, vergognoso, vergognosoaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche467
εἰρήνη εἰρήνης, ἡpacesostantivo: 1a declinazioneGuerra e pace468
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκαPrendere, conquistare (attuato da αἱρέω)verbo: deponenteGuerra e pace469
δέκαdieciaggettivo: numeraleMisure e numeri470
ἀμείνων ἄμεινονmeglio, più bello, più forte, più coraggioso (comp. di ἀγαθός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Etica e morale471
χείρων χεῖρονpeggio, inferiore (comp. di κακός)aggettivo: 3a declinazione in -ων, -ον Etica e morale472
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκαAiutare, assistere (+dat.)verbo: contrattoAiuto e sicurezza473
λαμπρός –ά –όνbrillante, brillante; ben noto, illustreaggettivo: 1a e 2a declinazioneCaratteristiche474
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγηνLiberare, rilasciare, consegnareverbo: -ω con tema in dentaleAiuto e sicurezza475
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθηνPianificare (a), decidere (a); (medio) deliberataverbo: -ω con tema in vocaleGuerra e pace476
μάλαmoltoavverbioCongiunzioni/avverbi477
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθηνChiedere (per), pretendereverbo: contrattoScrittura e conversazione478
σωτηρία σωτηρίας, ἡsicurezza, liberazionesostantivo: 1a declinazioneAiuto e sicurezza479
ἆρα[introduce una domanda]avverbioParticelle480
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθηνPerseguireverbo: -ω con tema in palataleMovimento481
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡspirito, dio, demonesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteReligione482
οὐκοῦνsicuramente allora (invitando l'assenso a un'inferenza)avverbioParticelle483
γλῶσσα γλώσσης, ἡlingua; linguaggiosostantivo: 1a declinazioneAnimali e piante484
ἑπτάsetteaggettivo: numeraleMisure e numeri485
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθηνAvere il coraggio, ardire; intraprendere, subireverbo: contrattoI sensi e le sensazioni486
δεσπότης –ου, ὁmaestro (della famiglia); sovrano assolutosostantivo: 1a declinazioneGoverno e società487
εἰκός εἰκότος, τόprobabilità, probabilità; εἰκός (ἐστι) è probabile (+ infin.) → ἔοικαsostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteLa mente, la percezione e l'apprendimento488
ἄδικος ἄδικονingiustoaggettivo: 1a e 2a declinazioneEtica e morale489
εἴκοσι(ν)ventiaggettivo: numeraleMisure e numeri490
μυρίος μυρία μυρίονinnumerevoli; μύριοι 10.000; μυριάς -άδος ἡ 10.000, una quantità innumerevoleaggettivo: 1a e 2a declinazioneMisure e numeri491
αὐτίκαsubito, immediatamenteavverbioTempo492
δέκατος –η –ονdecimoaggettivo: numeraleMisure e numeri493
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκαCamminare, venire, andareverbo: -ω con tema in liquidaMovimento494
περ[enclitico aggiunto a pronomi e altre particelle per l'enfasi]avverbioParticelle495
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερονlibero, indipendenteaggettivo: 1a e 2a declinazioneGoverno e società496
στρατιά –ᾶς, ἡesercitosostantivo: 1a declinazioneGuerra e pace497
ἀμφίcirca, intornopreposizioneDirezione498
συμφορά –ᾶς, ἡevento, circostanza, sfortunasostantivo: 1a declinazioneVita e morte499
ἑκατόνcentinaioaggettivo: numeraleMisure e numeri500
νίκη νίκης, ἡvittoriasostantivo: 1a declinazioneGuerra e pace501
ἔπος ἔπους, τόparola, parola, racconto; profeziasostantivo: 3a declinazione con tema in σ-Scrittura e conversazione502
στρατός –οῦ, ὁesercitosostantivo: 2a declinazioneGuerra e pace503
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθηνRaccontare, dichiarare; (medio e passive) pensare (a)verbo: -ω con tema in dentaleScrittura e conversazione504
ἀργύριον ἀργυρίου, τόsoldisostantivo: 2a declinazioneGoverno e società505
τριάκονταtrentaaggettivo: numeraleMisure e numeri506
ἕξseiaggettivo: numeraleMisure e numeri507
πεμπτός –ή –όνquintoaggettivo: numeraleMisure e numeri508
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡtestimonesostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteLegge e giudizio509
χαλκοῦς –ῆ –οῦνdi rame o bronzoaggettivo: 1a e 2a declinazioneTerra510
ἕβδομος –η –ονsettimoaggettivo: numeraleMisure e numeri511
ποῦdovepronomePronome/interrogativa512
ναίanzi, sì (usato in forte affermazione)avverbioParticelle513
φῶς φωτός, τόluce, luce del giornosostantivo: 3a declinazione con tema in consonanteOrdine del mondo514
ὀκτώottoaggettivo: numeraleMisure e numeri515
ἕκτος –η –ονsestoaggettivo: numeraleMisure e numeri516
τριακοστός –ή –όνtrentesimoaggettivo: numeraleMisure e numeri517
ἐννέαnoveaggettivo: numeraleMisure e numeri518
πότεquando?avverbioTempo519
ὄγδοος –η –ονottavoaggettivo: numeraleMisure e numeri520
ἔνατος –α –ονnonoaggettivo: numeraleMisure e numeri521
εἰκοστός –ή –όνventesimoaggettivo: numeraleMisure e numeri522
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθηνSegnalare, direverbo: -ω con tema in liquidaScrittura e conversazione523
ἑκατοστός –ή –όνcentesimoaggettivo: numeraleMisure e numeri524