ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον

Search Lemma: 
ὑμέτερος
DEFINITION: 
your, yours (pl.; σός = sg.)
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Pronouns/Interrogatives
FREQUENCY RANK: 
206

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/greek-core/%E1%BD%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%91%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BD%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD