ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

Search Lemma: 
ἐναντίος
DEFINITION: 
opposite, facing; opposing
Part of Speech: 
preposition
SEMANTIC GROUP: 
Direction
FREQUENCY RANK: 
163