πρῶτος πρώτη πρῶτον

Search Lemma: 
πρῶτος
DEFINITION: 
first, foremost, earliest; (adv.) τὸ πρῶτον in the first place
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
135