πράσσω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, πέπραγμαι, ἐπράχθην

Search Lemma: 
πράσσω
DEFINITION: 
do, achieve, accomplish; do or fare in a certain way (+adv.)
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
134