κατά

Search Lemma: 
κατά
DEFINITION: 
down, down (from or along), throughout, according to; κατὰ γῆν by land; κατὰ φύσιν in accordance with nature; κατ’ ἔθνη by nations; καθ᾿ἕνα one by one.
Part of Speech: 
preposition
SEMANTIC GROUP: 
Direction
FREQUENCY RANK: 
20