καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα, κατέστην, καθέστηκα, plupf. καθειστήκη, κατεστάθην

TEST TRANSLATION: 
καθίστημι
DEFINITION: 
أقام/يقيم ، صيّر/يصيّر ، أثبت/يُثبِت ؛ أرسا/يُرسو
أقسام الكلام: 
فعل: μι-- نهاية الفعل
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
272