A TEI Project

Allen and Greenough/ New Latin Grammar

METRES OF HORACE

626. The Odes of Horace include nineteen varieties of stanza. These are:—

 1. Alcaic, consisting of two Greater Alcaics (10), one Trochaic Dimeter with anacrusis, and one Lesser Alcaic (9)1 :—

   iūstum ét tenā´cem || prō´positī´ virúm

   nōn cī´vium ā´rdor || prā´va iubéntiúm,

   nōn vúltus ī´nstantís tyránnī

   ménte quatít solidā´, neque Aúster.— Od. 3.3.

  (Found in Od. 1.9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37; 2.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20; 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 21, 23, 26, 29; 4.4, 9, 14, 15.)

  Note— The Alcaic Strophe is named after the Greek poet Alcæus of Lesbos, and was a special favorite with Horace, of whose Odes thirty-seven are in this form. It is sometimes called the Horatian Stanza.

 2. Sapphic (minor), consisting of three Lesser Sapphics (7) and one Adonic (3):—

   iám satís terrī´s || nivis átque dī´rae

   grándinís mīsít || pater ét rubénte/span>

   déxterā´ sacrā´s || iaculā´tus árcīs

   térruit úrbem.— Od. 1.2.

  (Found in Od. i. 2, 10, 12, 20, 22, 25, 30, 32, 38; ii. 2, 4, 6, 8, 10, 16; iii. 8, 11, 141820, 22, 27; iv. 2, 6, 11; Carm. Saec.)

  Note— The Sapphic Stanza is named after the poetess Sappho of Lesbos, and was a great favorite with the ancients. It is used by Horace in twenty-five Odes— more frequently than any other except the Alcaic.

 3. Sapphic (major), consisting of one Aristophanic (2) and one Greater Sapphic (8):—

   Lȳ´dia dī´c, per ómnī´s

   tē´ deō´s ōrō´, Sybarín || cū´r properā´s amándō´.— Od. 1.8.

 4. Asclepiadean I (minor), consisting of Lesser Asclepiadics (5):—

   éxēgī´ monuméntum || aére perénniús

   rē´gālī´que sitū´ || pȳ´ramidum áltiús.— Od. 3.30.

   (Found in Od. i. 1; 3.30; 4.8.)

 5. Asclepiadean II, consisting of one Glyconic (1) and one Lesser Asclepiadic (5):—

   nā´vis quaé tibi crē´ditúm

   dē´bēs Vérgiliúm, || fī´nibus Átticī´s

   réddās íncolumém, precór,

   ét servē´s animaé || dī´midiúm meaé.— Od. 1.3.

   (Found in Od. 3.3, 13, 19, 36; 3.9, 15, 19, 24, 25, 28; 4.1, 3.)

 6. Asclepiadean III, consisting of three Lesser Asclepiadics (5) and one Glyconic (1):—

   quís dēsī´deriō´ || sít pudor aút modús

   tám cārī´ capitís? || praécipe lū´gubrī´s

   cántūs, Mélpomenē´, || cuí liquidám patér

   vō´cem cúm citharā´ dedít.— Od. 1.24.

   (Found in Od. 1.6, 15, 24, 33; 2.12; 3.10, 16; 4.5, 12.)

 7. Asclepiadean IV, consisting of two Lesser Asclepiadics (5), one Pherecratic (4), and one Glyconic (1):—

   ō´ fōns Bándusiaé || spléndidiór vitrō´,

   dúlcī dī´gne merō´, || nō´n sine flō´ribús,

   crā´s dōnā´beris haédō´

   cuí frōns túrgida córnibús.— Od. 3.13.

   (Found in Od. 1.5, 14, 21, 23; 3.7, 13; 4.13.)

 8. Asclepiadean V (major), consisting of Greater Asclepiadics (6):—

   tū´ nē quaésierís, || scī´re nefā´s! || quém mihi, quém tibī´

   fī´nem dī´ dederínt, || Leúconoē´, || néc Babylō´niō´s

   téntārís numerō´s.— Od. 1.11.

   (Found in Od. 1.11, 18; 4.10.)

 9. Alcmanian, consisting of Dactylic Hexameter (§ 615) alternating with Tetrameter (§ 617. a). (Od. 1.7, 28; Epod. 12.)
 10. Archilochian I, consisting of a Dactylic Hexameter alternating with a Dactylic Penthemim (see § 617. b). (Od. 4.7.)
 11. Archilochian IV, consisting of a Greater Archilochian (heptameter, § 622. 1), followed by Iambic Trimeter Catalectic (§ 618. d). The stanza consists of two pairs of verses:—
  1. sólvitur ā´cris hiéms grātā´ vice || Vē´ris ét Favō´nī,

   trahúntque síccās || mā´chinaé carī´nā´s;

   ác neque iám stabulī´s gaudét pecus, || aút arā´tor ī´gnī,

   nec prā´ta cā´nīs || álbicánt pruī´nī´s.— Od. 1.4.

 12. Iambic Trimeter alone (see § 618). (Epod. 17.)
 13. Iambic Strophe (see § 618. a). (Epod. 1-10.)
 14. Dactylic Hexameter alternating with Iambic Dimeter:—

   nóx erat, ét caelō´ || fulgē´bat lū´na serē´nō

   intér minō´ra sī´derá,

   cúm tū, mā´gnōrúm || nūmén laesū´ra deō´rum,

   in vérba iū´rābā´s meá.— Epod. 15. (So in Epod. 14.)

 15. Dactylic Hexameter with Iambic Trimeter (§ 618):—

   áltera iám teritúr || bellī´s cīvī´libus aétās,

   suī´s et ípsa Rō´ma || vī´ribús ruít.— Epod. 16.

 16. Verse of Four Lesser Ionics (§ 609 . c. 2):—

   miserārum est | neque amōrī | dare lūdum | neque dulcī

   mala vīnō | lavere aut ex|animārī | metuentīs .— Od. 3.12.

 17. Iambic Trimeter (§ 618); Dactylic Penthemim (§ 617. b); Iambic Dimeter:—

   Pettī´, nihíl mē || sī´cut ánteā´ iuvát

   scrī´bere vérsiculō´s || amō´re pérculsúm gravī´.— Epod. 11.

 18. Dactylic Hexameter; Iambic Dimeter; Dactylic Penthemim (§ 617. b):

   hórrida témpestā´s || caelúm contrā´xit, et ímbrēs

   nivē´sque dē´dūcúnt Iovém; || núnc mare, núnc silüaé ... — Epod. 13.

 19. Trochaic Dimeter, Iambic Trimeter, each catalectic (see § 620. c).

INDEX TO THE METRES OF HORACE

LIB. I

 1. Maecēnās atavīs: 4.
 2. Iam satis terrīs: 2.
 3. Sīc tē dīva: 5.
 4. Solvitur ācris hiems: 11.
 5. Quis multā: 7.
 6. Scrībēris Variō: 6.
 7. Laudābunt aliī: 9.
 8. Lȳdia dīc: 3.
 9. Vidēs ut altā: 1.
 10. Mercurī fācunde nepōs: 2.
 11. Tū nē quaesieris: 8.
 12. Quem virum: 2.
 13. Cum tū Lȳdia: 5.
 14. Ō nāvis: 7.
 15. Pāstor cum traheret: 6.
 16. Ō mātre pulchrā: 1.
 17. Vēlōx amoenum: 1.
 18. Nūllam Vāre: 8.
 19. Māter saeva: 5.
 20. Vīle pōtābis: 2.
 21. Dīānam tenerae: 7.
 22. Integer vītae: 2.
 23. Vītās īnuleō: 7.
 24. Quis dēsīderiō: 6.
 25. Parcius iūnctās: 2.
 26. Mūsīs amīcus: 1.
 27. Nātīs in ūsum: 1.
 28. Tē maris: 9.
 29. Iccī beātīs: 1.
 30. Ō Venus: 2.
 31. Quid dēdicātum: 1.
 32. Poscimur: 2.
 33. Albī nē doleās: 6.
 34. Parcus deōrum: 1.
 35. Ō dīva: 1.
 36. Et tūre: 5.
 37. Nunc est bibendum: 1.
 38. Persicōs ōdī: 2.

LIB. II

 1. Mōtum ex Metellō: 1.
 2. Nūllus argentō: 2.
 3. Aequam mementō: 1.
 4. Nē sit ancillae: 2.
 5. Nōndum subāctā: 1.
 6. Septimī Gādēs: 2.
 7. Ō saepe mēcum: 1.
 8. Ūlla sī iūris: 2.
 9. Nōn semper imbrēs: 1.
 10. Rēctius vīvēs: 2.
 11. Quid bellicōsus: 1.
 12. Nōlīs longa: 6.
 13. Ille et nefāstō: 1.
 14. Ēheu fugācēs: 1.
 15. Iam pauca: 1.
 16. Ōtium dīvōs: 2.
 17. Cūr mē querellīs: 1.
 18. Nōn ebur: 19.
 19. Bacchum in remōtīs: 1.
 20. Nōn ūsitātā: 1.

LIB. III

 1. Ōdī profānum: 1.
 2. Angustam amīcē: 1.
 3. Iūstum et tenācem: 1.
 4. Dēscende caelō: 1.
 5. Caelō tonantem: 1.
 6. Dēlicta mâiōrum: 1.
 7. Quid flēs: 7.
 8. Mārtiīs caelebs: 2.
 9. Dōnec grātus: 5.
 10. Extrēmum Tanain: 6.
 11. Mercurī nam tē: 2.
 12. Miserārum est: 16.
 13. Ō fōns Bandusiae: 7.
 14. Herculis rītū: 2.
 15. Uxor pauperis: 5.
 16. Inclūsam Danaēn: 6.
 17. Aelī vetustō: 1.
 18. Faune nymphārum: 2.
 19. Quantum dīstet: 5.
 20. Nōn vidēs: 2.
 21. Ō nāta mēcum: 1.
 22. Montium cūstōs: 2.
 23. Caelō supīnās: 1.
 24. Intāctīs opulentior: 5.
 25. Quō mē Bacche: 5.
 26. Vīxī puellīs: 1.
 27. Impiōs parrae: 2.
 28. Fēstō quid: 5.
 29. Tyrrhēna rēgum: 1.
 30. Exēgī monumentum: 4.

LIB. IV

 1. Intermissa Venus: 5.
 2. Pindarum quisquis: 2.
 3. Quem tū Melpomenē: 5
 4. Quālem ministrum: 1.
 5. Dīvīs orte bonīs: 6.
 6. Dīve quem prōlēs: 2.
 7. Diffūgēre nivēs: 10.
 8. Dōnārem paterās: 4.
 9. Nē forte crēdās: 1.
 10. Ōcrūdēlis adhūc: 8.
 11. Est mihī nōnum: 2.
 12. Iam vēris comitēs: 6.
 13. Audīvēre Lycē: 7.
 14. Quae cūra patrum: 1.
 15. Phoebus volentem: 1.
 16. Carmen Saeculāre: 2.

EPODES

 1. Ībis Liburnīs: 13.
 2. Beātus ille: 13.
 3. Parentis ōlim: 13.
 4. Lupīs et āgnīs: 13.
 5. At ō deōrum: 13.
 6. Quid immerentīs: 13.
 7. Quō quō scelestī: 13.
 8. Rogāre longō: 13.
 9. Quandō repostum: 13.
 10. Malā solūta: 13.
 11. Pettī nihil: 17.
 12. Quid tibi vīs: 9.
 13. Horrida tempestās: 18.
 14. Mollis inertia: 14.
 15. Nox erat: 14.
 16. Altera iam: 15.
 17. Iam iam efficācī: 12.

XML File

Notes
1
The figures refer to the foregoing list (§ 625 ).